Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tots els grups de l’Ajuntament aproven una declaració institucional contra la violència masclista

Escoltar

Tots els grups de l’Ajuntament aproven una declaració institucional contra la violència masclista

El Ple d’ahir, 5 de novembre, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pel PSC, ICV i ERC amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista, que tindrà lloc el 25 de novembre.

 

El text íntegre de la declaració és el següent:

 

“Com cada any el proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència masclista. Una de les formes més visibles de violació dels drets humans, així com l’exponent més extrem de la discriminació envers les dones.

 

La violència masclista es defineix com la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobres les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat (Llei 5/2008 de 24 d’abril).

 

Aquesta violència, suposa un seriós atemptat contra la integritat física i moral de les persones, que té la seva arrel en la situació de desigualtat real que es troben les dones en la nostra societat. És una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre gèneres, que possibiliten les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. La dependència econòmica, el repartiment de papers i funcions dins de la família, així com el manteniment d’estereotips sexuals són causes que possibiliten aquestes agressions.

 

La violència masclista adopta diferents formes: violència física, psicològica, sexual i violència econòmica, tal com reflecteix la Llei, i es manifesta en diferents àmbits: de parella, familiar, laboral, social i comunitari. El darrer àmbit comprèn les agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència derivada de conflictes armats i violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones.

 

La situació de vulnerabilitat que pateixen les dones en aquests casos fa necessari que els poders públics intervinguem i establim procediments homogenis d’actuació de forma que es garanteixi la seva protecció integral.

 

Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Mataró ha abocat i està abocant molts esforços. L’any 2003 es va aprovar un Protocol d’atenció i derivació en casos de violència masclista i va crear una comissió multidisciplinària per garantir la coordinació i millora de l’abordatge integral de la violència envers les dones que segueix vigent. També es va posar en marxa al 2007 el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD- Mataró) en el que s’ofereix informació, atenció i suport a les dones que pateixen o han patit violència. I en l’àmbit judicial, des del 2007 la nostra ciutat, Mataró, compta amb un Jutjat de Violència sobre la Dona.

 

Per assolir els objectius fixats hem de crear complicitats ja que la violència masclista és un problema a nivell social que ens concerneix a totes i a tots. Per tant és necessari que la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l’eradicació d’aquesta xacra.

 

En aquest sentit i seguint en la línia de la Proposta de resolució contra la violència de gènere aprovada per unanimitat de tots els grups municipals en la sessió del Ple de l’Ajuntament del 5 de juliol de 2004, els grups municipals sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER. Expressar el nostre total i absolut rebuig contra totes les formes de violència exercida contra les dones. Així com el nostre compromís de continuar treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, a fi i efecte de millorar la coordinació en la prevenció, l’atenció i la intervenció en les situacions de violència masclista per tal d’eradicar-la.

 

És per aquest motiu que adoptem els compromisos següents:

 

          En cas de mort per violència masclista d’una dona del municipi, l’Ajuntament de Mataró es compromet a:

 

a). Convocar 5 minuts de silenci davant el consistori en un termini màxim de 48 hores, des del moment de tenir coneixement dels fets.

 

b). Emetre un comunicat de condemna i rebuig de la violència de gènere, que es difondrà a través dels mitjans de comunicació interns i externs que disposem, per donar coneixement a la ciutadania.

 

c). Si és el cas, s’exercirà l’acció popular en els procediments penals per maltractament que puguin succeir a la nostra ciutat. En casos de mort, així com en aquells casos d’especial rellevància en els que les circumstàncies dels fets així ho aconsellin, en la forma i condicions establertes per la legislació processal. En qualsevol cas l’acció popular s’ha d’exercir amb el consentiment de la dona víctima o de la família.

 

          En cas de mort per violència masclista d’una dona fora del municipi però en el territori català, l’Ajuntament de Mataró:

 

a). Convocarà 5 minuts de silenci davant el consistori en un termini màxim de 48 hores, des del moment de tenir coneixement dels fets.

 

b). Emetrà un comunicat de condemna i rebuig de la violència de gènere, que es difondrà a través dels mitjans de comunicació interns i externs que es disposin, per donar coneixement a la ciutadania.

 

SEGON. Posar de manifest que, com administració pública, no defugirem la nostra responsabilitat per invertir els esforços i els recursos necessaris per assolir la seva eradicació garantint l’atenció, l’assistència, la protecció i la reparació integral de les dones que es troben en situacions de violència.

 

TERCER. Fer evident que la prevenció, entesa com una acció transversal, s’ha d’iniciar des de la primera infància promovent una veritable coeducació als centres educatius.

 

QUART . Instar que les diferents forces polítiques donin un caràcter prevalent a aquest tema per sobre dels interessos polítics i electorals.

 

CINQUÈ. Adherir-nos al manifest institucional consensuat que, amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista, elaboren conjuntament diferents institucions, en aquest cas la Diputació de Barcelona, l’Institut Català de la Dona i la Federació de Municipis de Catalunya.

 

SISÈ. Donar trasllat del present acord al president del Govern de Catalunya, al president del Parlament i als grups del Parlament de Catalunya”.