Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El mercat municipal de la plaça de Cuba disposarà d’un nou reglament d’organització i funcionament

Escoltar

El mercat municipal de la plaça de Cuba disposarà d’un nou reglament d’organització i funcionament

S’adaptarà a les noves tipologies de parades, productes i al nou model comercial

El Ple de l’Ajuntament celebrat ahir va aprovar inicialment el nou Reglament d’organització i funcionament del mercat municipal de la plaça de Cuba. Aquest reglament substituirà, un cop sigui aprovat definitivament, l’actual, vigent des de l’any 1988.La reforma del mercat, que està previst s’inauguri el proper 18 de maig, feia necessària una revisió de la regulació del mercat per tal de fer-lo més eficaç i adaptar-lo a les noves necessitats de funcionament i regulació de l’equipament. Per a l’elaboració del nou reglament es va constituir una comissió de treball integrada per representants dels operadors del  mercat i personal de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM). Aquesta comissió s’ha reunit en 8 ocasions i ha treballat en base a models de reglaments ja existents en altres mercats reformats com els de Sabadell, Barcelona o l’Hospitalet.


 

El reglament es compon d’un preàmbul i 9 títols en els quals es regulen entre d’altres aspectes l’organització interna del mercat (direcció, associació de venedors/res, tipus de parades, mix comercial, etc.); el funcionament (horaris de venda, períodes d’inactivitat i vacances); les concessions (adjudicacions, traspassos i cessions, extincions); els drets i deures dels concessionaris; les obres i instal·lacions; la neteja i els residus o el règim sancionador.

 

 

Aspectes més destacats del reglament

 

Entre les novetats o modificacions més rellevants del reglament hi ha:la consideració de tots els titulars d’una concessió o llicència com a membres de l’Associació de Venedors/es amb els drets i deures que això impliqui, pagament de les quotes inclòs.S’estipula també que l’Associació de Venedors i Venedores participarà en l’organització, funcionament i control del mercat quan s’escaigui.S’amplien i detallen les denominacions dels productes que es poden vendre al mercat.

L’Ajuntament conserva la facultat de definir el “mix comercial” més adient per al mercat i d’establir el nombre de parades dedicades a cada denominació.

 

S’especifica que el muntatge i desmuntatge de parades no es podrà fer amb el mercat obert al públic.S’obliga als titulars de parada a mantenir obert tots els dies i hores en què el mercat estigui obert al públic, a excepció dels períodes reglamentaris o autoritzats per l’Ajuntament. En aquest sentit s’estableix en 34 dies naturals l’any el màxim de dies que pot restar tancada una parada.

 

Es garantirà que no tancaran al mateix temps totes les parades d’una mateixa denominació per mantenir el mix comercial complet, excepte en aquells casos de denominació única.S’inclou una regulació més detallada pel que fa la neteja, recollida i eliminació de residus, les tasques de càrrega i descàrrega i la climatització.

 

S’inclou un nou règim sancionador que defineix tres tipus de faltes: lleus, greus i molts greus, i un rang de sancions en funció de la gravetat de la infracció.- Les infraccions lleus seran castigades amb un advertiment i poden ser multades fins a 750 euros.

 

- Les infraccions greus rebran una sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 750 i els 1.500 euros i poden comportar una suspensió de la venda de 1 a 3 mesos.

 

- Les infraccions molt greus rebran una sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 1.500 i els 3.000 euros i que pot comportar una suspensió de la venda de 3 a 6 mesos i, si s’escau pot implicar la pèrdua de la concessió o concessions.

 

 

Tramitació administrativaUn cop aprovat inicialment pel Ple el reglament haurà de ser publicat al Butlletí Oficial de la Província. A partir de la publicació s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies en què s’hi podran presentar al·legacions. Si no se’n presentessin quedaria aprovat definitivament. Si n’hi hagués, l’aprovació definitiva l’hauria de tornar a fer el Ple de l’Ajuntament un cop revisades aquestes al·legacions.