Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla especial regulador d’ús recreatiu estableix dos tipus de locals on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i inclou els ‘after hours’

Escoltar

El Pla especial regulador d’ús recreatiu estableix dos tipus de locals on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i inclou els ‘after hours’

El Ple fa l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’aquests tipus de locals

El Ple de novembre que va tenir lloc ahir dijous va fer l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial regulador de l’ús recreatiu i la inicial de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.


 

Aquest dos instruments normatius són les eines amb les quals l’Ajuntament vol regular de forma específica la implantació d’establiments s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a Mataró, tant pel que fa a la regulació urbanística (pla especial) com a la regulació pròpia de l’activitat (ordenança).

 

 

Modificació puntual del Pla especial regulador de l’ús recreatiu

 

El 1998 l’Ajuntament va aprovar el Pla especial regulador de l’ús recreatiu amb la finalitat de regular la incidència d’aquests usos amb el seu entorn. Amb els anys s’han produït canvis legislatius i del propi planejament municipal que fan que aquest Pla especial sigui necessari modificar-lo, a més en el seu moment les activitats de naturalesa sexual no estaven regulades.

 

Així, l’Ajuntament ha optat per modificar puntualment el Pla especial regulador de l’ús recreatiu per tal d’incloure-hi la regulació de les activitats de naturalesa sexual i ajustar la normativa als canvis produïts en la legislació. L’última normativa aprovada és el decret de la Generalitat de Catalunya 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. Aquest decret incorpora els Establiments de règim especial (afters hours).

 

L’objectiu d’aquest instrument normatiu és restringir la instal·lació de locals on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i s’ha basat principalment en regular-ne les ubicacions més adients i la regulació de les places d’aparcament.

 

Aquesta modificació puntual del Pla especial defineix en primer terme l’activitat de naturalesa sexual com un ús recreatiu i n’estableix els paràmetres reguladors que han de regir aquestes activitats, com per exemple:

 

. Incloure les activitats amb annex de naturalesa sexual al Pla especial en dues categories específiques: Bar musical amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i Sala de festes amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

 

. Establir la reserva obligatòria d’aparcament: 1 plaça per cada habitació i 1 plaça per cada 10 persones o fracció d’aforament de l’activitat musical. L’accés a l’aparcament s’ha d’efectuar directament des del local on es desenvolupa l’activitat principal.

 

. Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de zones residencials, hotels i d’equipaments sanitaris i assistencials de caràcter públic o privat:

 

            . Distància mínima de 100 m per a activitats de fins a 200 places d’aforament

            . Distància mínima de 200 m per a activitats d’entre 201 i 500 places d’aforament

            . Distància mínima de 300 m per a activitats a partir de 501 places d’aforament

 

. Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de seus públiques, equipaments esportius, educatius i els espais públics o privats que contenen jocs infantils:

 

            . Distància mínima de 200 m

 

. Regular les distàncies respecte a d’altres activitats:

 

            . Distància mínima a discoteques, sales de festes i similars, 150 m

            . Distància mínima entre activitats que inclouen un annex de naturalesa sexual, 250 m

 

A més, la modificació puntual del Pla especial incorpora una nova activitat com a ús recreatiu de tipus musical en aplicació del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives: els Establiments de règim especial (afters hours) i n’estableix els paràmetres reguladors que han de regir aquestes activitats, com per exemple:

 

. Regular les distàncies d’aquestes activitats respecte de zones residencials, hotels i d’equipaments sanitaris i assistencials de caràcter públic o privat:

 

            . Distància mínima de 100 m per a activitats de fins a 200 places d’aforament

            . Distància mínima de 200 m per a activitats d’entre 201 i 500 places d’aforament

            . Distància mínima de 300 m per a activitats a partir de 501 places d’aforament

 

. Regular les distàncies a zones on hi hagi persones residents, centres educatius, biblioteques, centres esportius i centres de culte:

 

            . Distància mínima de 500 m

 

. Regular les distàncies respecte a d’altres activitats:

           

. Distància mínima a discoteques, sales de festes i similars, 150 m

 

Una vegada s’hagi aprovat definitivament la modificació del Pla especial, totes les activitats que no s’ajustin a aquest Pla es consideraran que no s’adapten a la normativa però podran seguir funcionant i s’hi podran autoritzar els canvis de titularitat i les reformes interiors però no s’autoritzaran ampliacions del negoci.

Nova ordenança sobre els locals de pública concurrència

 

L’Ordenança sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir els locals classificats com Bar musical amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i Sala de festes amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

 

Principalment l’ordenança s’ha basat en tres elements per regular-ne l’activitat: l’aparcament, l’aforament i el número d’habitacions. Aquests tres elements són els que establiran la dimensió dels locals.

 

El document especifica quines són les condicions d’ubicació i accés, les característiques dels locals, els tipus de llicències obligatoris i altres condicions necessàries per poder obrir un negoci d’aquesta tipologia com els serveis de vigilància, sanitaris i els horaris. A més del règim sancionador. Així, s’estableix que les habitacions hauran de tenir com a superfície mínima 12 m2 amb ventilació natural, el bany no inferior a 4 m2 i independent, i no es podrà pernoctar en aquestes habitacions. També estableix que la superfície dels reservats annexos vindrà condicionada per la superfície de l’activitat principal.

 

En aplicació del nou Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix que en el cas dels establiments amb un aforament autoritzat fins a 150 persones caldrà presentar a l’Ajuntament una comunicació prèvia amb la data prevista de la seva obertura.

 

L’avantprojecte de l’Ordenança es va aprovar per decret, a partir d’aquí els grups municipals van tenir un termini de 15 dies per presentar les esmenes que consideressin oportunes. No se’n van presentar cap.

 

 

Antecedents

 

L’Ajuntament va decretar a final de febrer suspendre l’atorgament de les llicències municipals ambientals, d’activitats, d’obres i d’edificació per als locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució amb l’objectiu d’estudiar l’elaboració d’un pla especial urbanístic que regulés aquesta tipologia de locals.

 

Aquesta suspensió va venir donada arran de la proliferació de sol·licituds de llicències d’activitats en establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, així com la dimensió d’alguns dels projectes presentats.