Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova la nova Ordenança reguladora de la publicitat

Escoltar

El Ple aprova la nova Ordenança reguladora de la publicitat

Inclou la regulació de la distribució de premsa gratuïta a la ciutat

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, 7 d’octubre, definitivament, l’Ordenança reguladora de la publicitat a Mataró. La normativa regula les condicions d’instal·lació i activitat publicitària emplaçada o efectuada al municipi, així com els punts de distribució de premsa gratuïta.

 

El nou text substitueix l’anterior ordenança municipal sobre la publicitat, que datava de 1993. La nova ordenança s’adapta tant a la normativa supramunicipal vigent com a l’existència de nous mitjans i sistemes de publicitat.

 

La revisió de la normativa ha permès definir millor tots els elements de suport publicitari, de forma especial aquells que fan referència a les cartelleres de gran format. Així mateix, proporciona una major definició dels espais públics i privats susceptibles de ser utilitzats per plafons publicitaris. Pel que fa a la premsa gratuïta, regula l’ocupació i utilització de l’espai públic per part d’aquests mitjans. Per últim, adequa els imports de les sancions a la realitat actual, d’acord amb la importància de la publicitat urbana.

 

En la redacció de l’ordenança han participat diferents serveis de l’Ajuntament: Manteniment i Serveis Municipals, Gestió Econòmica, Mobilitat, Llicències, Urbanisme, l’Institut Municipal d’Acció Cultural i l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró. També han participat durant el procés de redacció la Unió de Botiguers de Mataró i tots els operadors de premsa gratuïta de la ciutat. Així mateix, abans de l’aprovació inicial van fer aportacions els grups municipals de CiU i PPC que van ser estimades pràcticament en la seva totalitat.

 

L’ordenança es va aprovar inicialment el passat mes de maig. Durant el termini d’informació pública després de l’aprovació inicial van presentar novament al·legacions els grups municipals de CiU –que han estat estimades– i de la CUP –una de les quals s’ha reconduït i la resta han estat desestimades. També s’han incorporat al text les modificacions demanades per part de diferents serveis municipals.

 

 

Contingut de l’ordenança

 

La nova ordenança inclou en el seu redactat un preàmbul amb l’exposició de motius que porten a la seva aprovació i un títol preliminar amb disposicions generals, com l’objectiu, les definicions de conceptes que es regulen o limitacions i prohibicions generals.

 

El títol primer estableix els requisits i limitacions particulars dels diferents suports per a activitats publicitàries:

 

-         publicitat estàtica: en domini privat (cartelleres i monosuports; rètols identificatius; banderes, banderoles, pancartes i plafons; lones publicitàries; sistemes electrònics i objectes) o en domini públic (instal·lació en el mobiliari urbà: opis, marquesines, etc.)

 

-         publicitat dinàmica

 

-         publicitat aèria

 

-         premsa gratuïta.

 

El títol segon regula les llicències i concessions per exercir l’activitat i el títol tercer es dedica a les infraccions i sancions. El text inclou també una disposició derogatòria, que estableix que l’ordenança de 1993 queda sense efecte un cop en vigor el nou text; una disposició final i una disposició addicional.

 

El text aprovat entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.