Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El text refós del Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya s’aprova al Ple

Escoltar

El text refós del Pla especial d’ordenació volumètrica de les cases catalogades del Grup Goya s’aprova al Ple

S’han modificat aspectes de la normativa i l’edificabilitat màxima

El Ple ordinari celebrat ahir va aprovar el text refós del Pla especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat Grup Goya. Amb l’aprovació d’aquest text refós es tira endavant la tramitació urbanística del Pla especial, que havia quedat aturada per la suspensió de l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el passat 18 de juny de 2009.


 

En l’informe de resolució de la Comissió es requeria a l’Ajuntament la incorporació al document urbanístic d’una sèrie de prescripcions, mitjançant la redacció d’un text refós.

 

Els principals canvis realitzats respecte a l’aprovació provisional i el present text refós són:

 

1. S’ha inclòs l’informe favorable del 18 de novembre de 2009 emès per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural i les consideracions derivades d’aquest.2. S’ha exclòs del còmput d’edificabilitat màxima el sostre de les plantes sotacoberta i s’ha considerat com a sostre total a reordenar el resultat de considerar una fondària de 10 m i una alçada de planta baixa més pis. Respecte a la normativa d’edificació als patis d’illa s’ha estudiat tenint en compte les puntualitzacions de l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.

 

3. S’han exclòs de l’apartat 3.1 de la normativa qualsevol referència a què es tracta d’una modificació de l’article 299 del PGOM/96.

 Objectius del Pla especial d’ordenació volumètricaEl Pla especial es va redactar per resoldre les discrepàncies existents entre els condicionants de protecció de les cases, establerts pel Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró i els criteris d’ordenació establerts pel Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM). Mentre que el primer cataloga el conjunt del Grup Goya protegint-ne les façanes i volumetria (protecció B/s), el PGOM permet augmentar la fondària edificable de les construccions catalogades.

 

Aquesta contradicció comporta diferències d’edificabilitat entre ambdós planejaments i crea problemes a l’hora d’establir un criteri per concedir llicències. D’altra banda, el Pla especial regula també, de forma més especifica, els paràmetres compositius i d’ús establerts per a aquest conjunt catalogat així com els elements fora d’ordenació i en volum o ús disconforme, a fi i efecte d’evitar la degradació del conjunt.

 

El conjunt catalogat del Grup Goya està format per 33 habitatges en filera construïts l’any 1926 per la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró”. Aquest conjunt, conegut popularment com “les cases barates”, està situat entre la ronda de Joan Prim i els carrers de Francisco de Goya, de Pompeu Fabra i del Bisbe Benet i Serra. És d’estil noucentista i va ser projectat per l’arquitecte Eduard Ferrés i Puig i per l’enginyer Ignasi Mayol i Pasant.

 

 

Tramitació

 

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla especial de reordenació volumètrica el 15 de novembre de 2008 i l’aprovació provisional va tenir lloc el 2 d’abril de 2009. Un cop aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, només restava l’aprovació definitiva del document, que correspon a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a qui s’adreça el present text refós perquè sigui aprovat definitivament.