Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una declaració de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos

Escoltar

L’Ajuntament aprova una declaració de suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, 3 de juny, una declaració institucional presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC i CUP per donar suport al sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR). La declaració es va aprovar amb els vots favorables dels partits signants més el grup de CiU. El PPC s’hi va abstenir.

 

El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea es basen en els principis de precaució i prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el dany ambiental en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en residu se n’ha de responsabilitzar. D’altra banda, el VI Programa d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a principal element de la política de gestió de residus. 

 

Atès que la normativa comunitària, estatal i catalana planteja que s’han de reduir els residus i els residus d’envasos.

 

Atès que les normatives europees, estatals i catalanes en matèria de residus i residus d’envasos van encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit.

 

Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de reciclatge dels materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només al 48% pels envasos de procedència municipal.

 

Atès que el PROGREMIC estableix com a objectiu el reciclatge del 25% dels envasos lleugers pel 2006 i que el 2008 només es va arribar al voltant d’un 19%.

 

Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió d’envasos, però que no s’han desenvolupat.

 

Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans que, a partir dels anys 60, apareguessin els envasos d’un sol ús.

 

Atès que arran d’aquesta opció els costos de la gestió dels envasos van començar a recaure en la societat a través de la gestió municipal o mancomunada dels residus.

 

Atès que la normativa d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida selectiva d’envasos ha de recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però els ens locals assumeixen el “cost” total de la gestió dels envasos el qual és superior al sufragat pels Sistemes Integrats de Gestió.

 

Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi primordial de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la capacitat que té d’internalitzar els costos de les empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos.

 

Atès que a Catalunya té les competències compartides en residus i envasos per desenvolupar els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (RDDR) segons la Llei d’Envasos i Residus d’Envasos (LERE) i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que, a més, el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, en la seva disposició addicional 2a, diu que “El Govern ha de promoure en aplicació de la LERE els SDDR, especialment per als de volum igual o superior a dos litres i per als envasos de productes tòxics i perillosos”.

 

Atès que els SDDR han demostrat, arreu on s’apliquen, obtenir els millors resultats de recuperació dels envasos.

 

Atès que els SDDR afavoreixen l’augment de l’envasat en envasos reutilitzables.

 

Atès que aquest ajuntament té coneixement que la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable ha presentat al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i al Departament d’Economia i Finances un esborrany de Llei Catalana de Prevenció de residus d’envasos.

 

Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar actuacions de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, de promoure models de gestió dels residus i dels envasos com a recursos, que potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus.

 

Atès que l’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la viabilitat dels SDDR i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model.

 

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Mataró pren els següents acords:

 

1. Refermar el compromís de l’Ajuntament de Mataró de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els residus i residus d’envasos, recuperar el màxim de residus d’envasos i sensibilitzar a la població i als agents comercials i econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.

 

2. Proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de Residus de Catalunya que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la redacció el més aviat possible d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus que plantegi com a sistema general i obligatori els SDDR, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus.

 

3. Promoure amb d’altres ens locals el debat entre el món local a la demarcació o territori: amb les associacions municipalistes, l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats socials.

 

4. Comprometre’s a donar suport a la xarxa o coalició: “Per un model ecoeficient de gestió d’envasos” amb els ens locals, associacions municipalistes, sectors empresarials i entitats diverses, per tal de crear les condicions per formular la demanda al Govern i Parlament Català de canvi de la normativa vigent.

 

5. Valorar la possibilitat d’aplicar al municipi, junt amb la Fundació Catalana per a la prevenció de residus i consum responsable, d’alguna actuació per desenvolupar aquest sistema mitjançant una prova pilot.

 

6. Refermar el compromís de l’Ajuntament de seguir duent a terme accions per reduir les bosses de plàstic i donar suport a les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les bosses de plàstic.

 

7. Comunicar els acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, al Departament d’Economia i Finances, a l’Agència Catalana de Consum, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Fundació Catalana per a la prevenció de residus i consum responsable”.