Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms liquiden amb saldo positiu el pressupost de 2009

Escoltar

L’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms liquiden amb saldo positiu el pressupost de 2009

El Programa d’Actuació Municipal s’ha acomplert en un 76,9%

L’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms han liquidat el pressupost de l’exercici 2009 amb números positius, tot i que acusant l’actual entorn de crisi econòmica. El romanent de tresoreria conjunt a 31 de desembre es quantifica en 208.757,58 €.

 

La liquidació del pressupost es va donar a conèixer ahir dijous, 25 de març, a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. Des de fa més de 10 anys, fins i tot aquest segons any de crisi econòmica, el balanç de la liquidació és positiu fruit d’una política de contenció pressupostària que ha permès disposar d’unes arques sanejades.

 

La crisi ha incidit en els ingressos corrents de l’Ajuntament, amb una important davallada dels ingressos liquidats vinculats a l’activitat immobiliària –concretament en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres– i també en els fons que es reben com a Participació als Impostos de l’Estat (PIE). En el primer cas s’han ingressat 1,6 milions d’euros, menys de la meitat que al 2008, quan es van ingressar 3,3 milions d’euros. En el cas de la PIE, l’import ingressat ha estat de 28,6 milions d’euros, que suposen una rebaixa respecte al 2008 de més de 423.000 euros.

 

Pel que fa a l’execució de la despesa, destaca la xifra que s’ha executat en inversió, que ha pujat a 53,5 milions d’euros, incloent els projectes finançats amb el Fons Estatal d’Inversió Local. Al 2008, la inversió va ser de 29,1 milions d’euros. D’altra banda, l’Ajuntament ha mantingut durant el 2009, igual que en anys anteriors, el pagament als seus proveïdors a un termini de dos mesos.

 

 

Execució del Programa d’Actuació Municipal

 

Pel que fa al Programa d’Actuació Municipal 2009, s’ha arribat a un nivell d’acompliment del 76,9 %.

 

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) recull les principals actuacions i projectes programats per part del govern municipal, definides prèviament mitjançant un procés participatiu. El PAM 2009 constava de 533 accions, organitzades en 42 objectius i 3 eixos d’actuació: “la ciutat pensada per a les persones”, “la ciutat: territori i desenvolupament econòmic” i “l’Ajuntament al servei de les persones”. Del total d’actuacions es van definir 48 prioritats.

 

S’han desenvolupat segons el calendari previst 410 de les 533 accions plantejades (76,9%). Entre aquestes hi ha, per exemple, l’acabament de les obres i la posada en marxa de nous edificis d’ús educatiu (Escola Bressol Els Garrofers, Escola Montserrat Solà, Escola Maria Mercè Marçal, Centre de formació permanent Tres Roques); el desplegament de la nova xarxa de Mataró Bus; i la revisió de l’Agenda 21 amb l’aprovació del Pla de lluita contra el canvi climàtic - Agenda 21 Mataró.

 

De la resta d’accions, 47 pateixen algun retard en la seva execució. Es tracta, per exemple de l’adjudicació de les obres de l’Escola Marta Mata, treballs que es preveu començar al 2010; l’adquisició d’habitatges usats per a col·lectius determinats, o l’acabament de les obres del Poliesportiu Municipal del carrer d’Euskadi.

 

Hi ha 25 accions amb dificultats importants per ser dutes a terme a causa de l’actual conjuntura econòmica. Per exemple l’inici de la construcció d’habitatge de venda o lloguer a diferents punts de la ciutat o la construcció d’alguns aparcaments previstos.

 

Per últim, 49 accions han estat traslladades al PAM 2010 i 2 han estat suspeses. Aquestes últimes són l’execució de les obres per connectar el tub verd al nou pavelló de salut mental de l’Hospital i l’acompliment dels tràmits amb els promotors privats per començar la construcció de l’aparcament al carrer de Miquel Biada.

 

 

Memòria global de l’Ajuntament

 

Així mateix, i en la mateixa línia de transparència en el retiment de comptes, s’ha elaborat la tercera edició de la memòria global de l’Ajuntament de Mataró, on es recull de forma més exhaustiva el conjunt de projectes i activitats desenvolupats al llarg de l’any 2009 per les diferents àrees i serveis, així com les empreses i societats municipals. Es descriuen igualment les missions, objectius estratègics i programes en els quals s’emmarquen aquestes actuacions, així com un seguit d’indicadors que il·lustren quantitativament el nivell d’activitat assolit.

 

En aquest sentit, dins d’aquest conjunt d’actuacions recollides en la memòria d’activitat de l’any 2009 poden trobar-se, per exemple, l’aprovació i el desplegament del Pla de mesures contra la crisi que inclouria la posada en marxa de l’Oficina Social d’Atenció Integral (OSAI), l’ampliació de la cobertura de les prestacions socials bàsiques, o el reforç del servei d’atenció laboral. També, la inversió realitzada a la ciutat amb les actuacions subvencionades pel Fons Estatal d’Inversió Local: Can Marfà, Cabot i Barba, millora del Teatre Municipal, millora en la urbanització de diferents carrers, etcètera. Així mateix, les inversions impulsades pel propi Ajuntament com a resposta a les necessitats ciutadanes, com la reforma del mercat municipal de la plaça de Cuba, les escoles Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà, el TecnoCampus, la construcció del CAP La Llàntia i l’entrada en funcionament de l’equipament de Tres Roques, entre altres.

 

La memòria recull, d’altra banda, els resultats obtinguts a partir de l’activitat regular dels diferents serveis: 3.105 persones que han iniciat un itinerari ocupacional al Servei d’Ocupació, 1.557 persones usuàries dels serveis d’atenció domiciliària, 13.678 atencions a l’Oficina Integral d’Atenció Social, 4.081 demandes cobertes de mediacions interculturals, 8.810 beneficiaris del Carnet Blau, 2.081 participants en els casals d’estiu, 5.297 espectadors a la programació estable d’arts escèniques, 333.359 atencions realitzades des del Servei d’Atenció Ciutadana.

 

La Memòria, així com altra informació sobre l’estat d’execució del Programa d’Actuació Municipal i del Pressupost 2009, es pot consultar a l’apartat “Retiment de comptes” del web municipal.