Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament puja a 103 milions d’euros i es redueix un 15,61% respecte a 2010

Escoltar

L’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament puja a 103 milions d’euros i es redueix un 15,61% respecte a 2010

El Programa d’Actuació Municipal presenta més de 50 objectiusL’alcalde, Joan Antoni Baron; la regidora de Serveis Centrals, Montse López; la segona tinent d’alcalde, Quiteria Guirao; i el tercer tinent d’alcalde, Francesc Teixidó, han presentat avui en roda de premsa l’avantprojecte del pressupost de l’Ajuntament i del Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al 2011. La proposta es va presentar dimarts, 7 de desembre, a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. Els avantprojectes dels pressupostos dels organismes autònoms i de les societats municipals i entitats públiques empresarials es presentaran abans no finalitzi l’any.


 

El pressupost de l’Ajuntament per al 2011 s’ha reduït un 15,61 % respecte al 2010, així s’ha passat dels 122.358.352,69 € del 2010 als 103.254.771,38 € en el 2011.

 

L’Ajuntament ha dissenyat el pressupost de 2011 atenent a l’actual situació econòmica que ha provocat un descens dels ingressos municipals, fet que ha obligat a fer un esforç màxim d’austeritat en la despesa per blindar les polítiques de consolidació de l’estat del benestar i les prioritats fixades. Tot això emmarcat en el Pla d’austeritat i eficiència que es va aprovar amb el pressupost de 2009 i que recollia tot un seguit de mesures per reduir despeses.

 

 

Ingressos i despeses de 2011

 

Pel que fa als ingressos, els que provenen dels impostos, taxes i preus públics en el pressupost de 2011 només s’incrementaran un 0,14 % respecte al 2010. L’actual conjuntura econòmica fa que l’Ajuntament apliqui la contenció fiscal com una mesura d’ajuda als ciutadans.

 

Quant a les transferències que es perceben de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona baixaran en conjunt un 4,89 %, que representa un 1,8 milions d’euros menys d’ingressos.

 

Pel que fa a les despeses de 2011, aquestes es veuran reduïdes en un 15,61 % respecte al pressupost del 2010 (-19.103.581 €).

 

Amb aquest escenari, l’esforç de priorització ha estat fonamental per garantir els recursos en àrees com:

 

Promoció social (Serveis Socials, Gent Gran o Joventut, entre d’altres):

 

. Polítiques adreçades a l’atenció a les persones amb dependències amb un increment del 21,3 % dels recursos destinats (es passa de l’1,6 milions d’euros als 2,2 milions).

 

. Polítiques adreçades a la gent gran amb un increment del 9,41 %.

 

. Manteniment de les polítiques de Joventut i Dona i Nova Ciutadania, malgrat l’important descens de les subvencions rebudes per a aquests programes.

 

. Manteniment de l’import destinat a Cooperació internacional amb més de 414.000 €.

 

. Manteniment de les polítiques socials: Centre d’acollida, menjadors socials, convenis i subvencions socials.

 

 

Béns públics de caràcter preferent (Sanitat, Educació, Cultura o Esports, entre d’altres):

 

. Increment d’un 12,8 % del pressupost al suport a les escoles bressol; un 7,8 % a les escoles de primària; i un 6,48 % a l’educació secundària obligatòria i postobligatòria.

 

. Increment d’un 217 % del pressupost al suport de polítiques culturals com el Museu d’Art Contemporani i el Centre d’arts escèniques de Can Gassol.

 

En aquest apartat s’hi haurà d’afegir el pressupost que hi destinin l’Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC) a l’àmbit de cultura; l’Institut d’Esports (IE) a l’àmbit d’esports i l’Institut Municipal d’Educació (IME) a l’educació.

 

 

Serveis públics bàsics i béns públics (Seguretat, Mobilitat, enllumenat o vies públiques, entre d’altres):

 

. Increment d’un 5,34 % del pressupost per al transport públic.

 

. Increment d’un 15 % del pressupost per a l’enllumenat públic.

 

. Manteniment del pressupost per a la neteja de la ciutat i de les instal·lacions municipals.

 

Per preservar i incrementar els recursos adreçats a aquestes polítiques, ha estat necessari realitzar un esforç més en la resta de despeses municipals.

 

Dins del marc del Pla d’austeritat i eficiència, s’han seguit reduint les despeses en estudis i treballs tècnics, en atencions protocol·làries, en comunicació, en subvencions a entitats lúdiques, en despeses de personal i funcionament general.

 

Un altre dels eixos destacats, és la reducció de l’endeutament previst per aquest pressupost en més d’11 milions d’euros.

 La inversió

 

L’esforç inversor està obligat a realitzar una forta contenció fruit de les mesures de reducció del dèficit públic aprovades pel Govern de l’Estat.

 

Aquestes mesures limiten la capacitat d’endeutament per a l’exercici 2011 dels ajuntaments per finançar inversions. Per aquest motiu, l’Ajuntament va avançar a l’exercici 2010 les operacions d’endeutament per garantir la realització de les inversions ja iniciades i els projectes estratègics de ciutat com l’acabament de la Biblioteca pública Antoni Comas, la rehabilitació de la Nau Cabot i Barba, les actuacions compromeses amb les lleis de barris, les inversions de manteniment o les inversions realitzades per PUMSA, entre d’altres.

 

La suma total de la inversió per a l’exercici 2011 se situarà en els 13.461.134,20 €, que permetrà invertir en: Urbanisme (6.662.425,37 %); Cultura (2.556.446,00 €); Recollida, eliminació i tractament de residus (1.145.000,00 €); Joventut i Participació ciutadana (1.143.339,76 €); Esports (640.058,99 €); Serveis Socials i Promoció social (772.881,84 €); Serveis de caràcter general (303.210,16 €); Educació (196.147,08 €); i Seguretat i Mobilitat ciutadana (41.625 €).

 

 

El Programa d’Actuació Municipal de 2011

 

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) presenta més de 50 objectius, que es desenvolupen a través de 88 programes i 373 accions.

 

Les prioritats que s’han marcat per al PAM de 2011 són en els següents àmbits:

 

. L’atenció a les persones: promoció social i atenció a les dependències.

. L’escolarització i la formació com a elements de capacitació i transformació.

. El manteniment de l’ocupació en els serveis bàsics.   

. Polítiques actives d’ocupació i formació.

. L’habitatge.

. La cultura com a pol d’atracció a la ciutat.

 

A més de garantir els serveis públics de qualitat en l’àmbit de la seguretat, la neteja i el transport.

 

 

Procés participatiu

 

Està previst que el pressupost es porti al Ple municipal del dia 24 de desembre, en sessió extraordinària, per a la seva aprovació inicial. A partir de l’aprovació inicial s’obrirà un període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer-hi aportacions, i es donarà a conèixer al conjunt de la ciutadania en Audiència pública el dia 18 de gener.

 

A partir de l’aprovació inicial, es podrà consultar tant la proposta de pressupostos com el PAM a l’apartat de Retiment de comptes de la web municipal http://www.mataro.cat.

 

Un cop valorades les al·legacions, es preveu que el Ple pugui fer l’aprovació definitiva el dia 3 de febrer de 2011.

 

 

Pla d’austeritat i eficiència

 

El Pla d’austeritat i eficiència, que es va aprovar amb el pressupost de 2009, estableix com a principals mesures per reduir despeses:

 

. Seguiment acurat del pressupost d’ingressos per corregir qualsevol situació de desequilibri.

 

. Congelació de les retribucions als càrrecs electes i alts directius: l’any 2010 aquestes retribucions van baixar entre un 7 i un 6% el que ha suposat un estalvi de 55.000 €.

 

. Congelació de les aportacions als grups municipals i que en el 2011 es reduiran un 6 %.

 

. Reducció de les dotacions destinades a Comunicació (el 2010 s’han reduït 134.944,74 € que representa un 34,8 €); subvencions a entitats públiques (el 2010 s’han reduït 200.483,00 € que representa un 11,9 %); atencions protocol·làries (el 2010 s’han reduït 20.795,00 € que representa un 51,65 %); i també s’han ajustat les indemnitzacions per dietes, el nombre d’exposicions, certàmens, organització de reunions, conferències i cursos.

 

. Minimització de costos financers amb polítiques de grup.

 

. Recull centralitzat d’estudis i treballs tècnics amb l’anàlisi i priorització de la seva necessitat (el 2010 s’han reduït 115.782,06 € que representa un 81 % i el 2011 serà un 96,02 %).

 

. Optimització dels lloguers a càrrec de l’Ajuntament.

 

. Increment dels plans que ja funcionen per aconseguir l’estalvi en la despesa energètica, consum d’aigua, llum, gas, telefonia, papereria, comunicacions, etc. (s’han reduït un 2,6 %).

 

A més, seguint amb la voluntat de minimitzar encara més la despesa, la Comissió que segueix el Pla d’austeritat i eficiència de l’Ajuntament ha encarregat un estudi a l’empresa Faura-Casas Auditors Consultors, SL per portar a terme actuacions generadores d’estalvi pressupostari, millorar l’eficiència i la productivitat de l’organització.

 

L’estudi analitzarà diversos aspectes del funcionament del consistori com són l’anàlisi de l’estructura corporativa, de l’estructura organitzativa, de la contractació externa, del pressupost econòmic i de l’execució de projectes d’inversió.