Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ordenança municipal de llicències urbanístiques es modifica per adaptar-se a la situació actual

Escoltar

L’Ordenança municipal de llicències urbanístiques es modifica per adaptar-se a la situació actual

L’ampliació dels terminis de vigència és un dels principals canvis

El Ple d’ahir va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de Llicències Urbanístiques per adaptar el text a les noves normatives, a l’actual situació de la construcció i per millorar el control d’obres que afecten a les façanes i a la protecció del Catàleg del Patrimoni.


 

Aquesta normativa municipal es va aprovar en el Ple l’1 de juny de 2006 amb l’objectiu de ser una eina útil per regular la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús de sòl subjectes a control preventiu així com per exercir el dret a la informació per part de la ciutadania en matèria urbanística. Des de l’any 2006, s’han produït canvis en l’àmbit legislatiu i també en l’activitat constructiva que ha minvat per la crisi econòmica actual. Davant d’aquesta nova situació, l’Ajuntament proposa introduir les següents modificacions al text:

 

- Es canvien els articles dels annexos d’activitats perquè sigui necessari disposar de llicència ambiental prèvia a la llicència l’obres. Aquest canvi és per adaptar l’Ordenança municipal a la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.


- Adaptació al Reial Decret 1000/2010 segons el qual es redueixen els supòsits en que és obligatori disposar dels visats dels col·legis professionals en els projectes.


- S’amplien els terminis de vigència de les llicències d’obres per tal d’adaptar-se a l’actual situació del sector de la construcció. D’aquesta forma, el termini de vigència de les llicències d’obres majors passa a un any per iniciar-les i tres per acabar-les amb la possibilitat de pròrroga per la meitat del temps concedit. Per a les obres menors, el termini passa a 6 mesos per iniciar-les i un any per acabar-les amb possibilitat de pròrroga per la meitat del temps concedit. Per últim, s’incorpora en les llicències per obres de nova planta d’edificacions la proposta del sol·licitant d’ampliar el termini per executar-les i s’incorpora un còmput dels terminis per iniciar i acabar les obres.


- Es modifiquen diversos articles per millorar l’execució d’obres que afecten a les façanes i per a la protecció del Catàleg del Patrimoni. En aquesta línia, s’exclouen del règim de comunicació prèvia tots aquells actes d’ús del sòl i de l’edificació que afecten a edificis inclosos en el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic. S’inclouen en el règim de llicència totes aquelles actuacions que impliquen manteniment de façanes d’edificis que siguin o no catalogats, així com les façanes que incorporen esgrafiats.