Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró conté la pressió fiscal situant l’increment de la majoria dels tributs per sota de l’IPC estimat pel 2011

Escoltar

Mataró conté la pressió fiscal situant l’increment de la majoria dels tributs per sota de l’IPC estimat pel 2011

Una família tipus abonarà una mitjana de 8,11 € més a l’any respecte al 2010

La regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, acompanyada de la segona tinenta d’alcalde, Quiteria Guirao, i el tercer tinent d’alcalde, Francesc Teixidó, ha presentat avui en roda de premsa l’avantprojecte d’ordenances fiscals, que inclouen la proposta d’impostos municipals, preus públics i tarifes per al 2011. De cara al proper exercici l’Ajuntament de Mataró manté l’objectiu de contenir la pressió fiscal. D’aquesta manera, la major part dels tributs municipals experimentarà un increment del 2,1%, per sota de l’IPC previst per a final d’any, que es calcula que se situarà a l’entorn del 2,3%.

 

L’avantprojecte s’ha presentat aquest matí a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. Està previst que les ordenances fiscals s’aprovin inicialment al Ple ordinari del mes de novembre.

 

 

Impostos municipals

 

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (impost de circulació) no experimentarà cap increment. Els impostos que s’augmentaran un 2,1% de mitjana són l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions, Obres i Instal·lacions (ICIO) i l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a finques urbanes.

 

Pel que fa l’IBI per a finques urbanes es reduirà el tipus impositiu per esmorteir l’increment de la darrera revisió cadastral i aconseguir un increment del 2,1% de mitjana. Aquest tipus afecta al 97,5% dels contribuents. Només es mantindrà el tipus diferenciat del 2010 per al 2,43% dels contribuents, propietaris d’immobles destinats a usos d’estacionaments, comercial, industrial, sòls sense edificar i oficines que tenen major valor cadastral, que tindran un increment aproximat del 10% de mitjana. 

 

A més, els immobles residencials que instal·lin sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric provinent d’energia solar més enllà del que la llei els obliga, podran acollir-se a una nova bonificació del 50% de la quota de l’IBI durant els 3 anys següents a la instal·lació.

 

Pel que fa a l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com la plusvàlua, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals obliga a eliminar la reducció cadastral per calcular l’impost, reducció que només es podia aplicar els primers 5 anys després de la revisió del cadastre. Per reduir l’impacte que aquesta eliminació suposa per al contribuent, per una banda es redueix en un 30% el tipus impositiu. Per altra banda, s’incrementa la bonificació per les transmissions per herències, que s’atorgarà amb independència del cabdal hereditari i de si els hereus són o no titulars d’altres finques. Només es tindrà en compte el criteri de valor cadastral, com a criteri de riquesa, per a atorgar més o menys bonificació.

 

 

Taxes municipals i preus públics

 

En general, s’incrementen un 2,1% de mitjana les taxes municipals i preus públics. Com a excepció, el preu públic per la recollida de residus comercials es preveu augmentar en un 7% per anar adequant-lo al cost real del servei. La taxa de cementiris també s’incrementa per sobre de la mitjana, un 3,8%, d’acord amb el plec de condicions del servei.

 

Entre els nous preus i taxes de nova creació destaquen:

 

- Preu públic per neteja de pintades i grafitis: la neteja s’estableix en 28,13 €/m², l’actuació amb pintura en 18,63 €/m² i l’equip d’actuació immediata en 155,48 €/m².

 

- Preu públic per senyalització informativa de la ciutat (per element): l’alta, subministrament, instal·lació i tramitació tindrà un cost de 826,68 €, el manteniment anual de 70,80 € i la baixa i retirada de 91,72 €. Té per objectiu que les noves senyalitzacions s’adaptin als models estandarditzats que hi ha a la ciutat.

 

- Taxa per informes de plans d’autoprotecció: 253 € per informes de validació de plans i 290 € per informes preceptius en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

 

- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses transportistes d’energia elèctrica.

 

 

Tarifes

 

Pel que fa a la tarifa de subministrament de l’aigua potable, es manté l’estructura vigent per al 2010, ja que es considera adequada pels objectius de qualitat del servei i ambientals.

 

L’increment de preus és menor pels consums reduïts amb comptador, domèstics, no domèstics, municipals i serveis col·lectius de caràcter social, augmentant l’increment de preu en els trams superiors de consum. Aquest mateix criteri s’aplica a la quota de servei. Pel que fa als usuaris amb aforament, l’increment de preu és superior, per afavorir la substitució progressiva d’aforaments per comptadors, tal com s’ha anat fent de manera continuada des de la companyia.

 

Pel que fa a la tarifa de clavegueram, s’incrementa en 2 punts el tipus impositiu pels usuaris domèstics i no domèstics amb consums inferiors a 6 m³/mes, mentre que pels subministraments no domèstics amb consums superiors a 6 m³/mes no s’incrementa el tipus impositiu vigent l’any 2010.

 

Amb la tarifa proposada, l’increment de preu del rebut bimestral promig per a un usuari domèstic amb comptador és d’1,31 €/bimestre, el 3,9%, incorporant tots els conceptes de la factura (quota de servei, consum d’aigua, conservació de comptador, clavegueram i cànon de l’aigua).

 

 

Increment dels tributs per tipus de contribuent

 

Per a una família tipus, l’abonament de l’impost de vehicles, l’IBI, la taxa de la brossa i la de cementiris corresponents a 2011 li suposarà un increment de l’1,56% respecte al 2010: és a dir, passarà de pagar 519,31 € a pagar-ne 527,42 €, una mitjana de 8,11 € més.

 

Per a una empresa tipus, l’abonament de l’impost de vehicles (per un camió), l’IBI, la recollida de la brossa comercial i l’IAE de 2009 li suposarà un increment del 2,44% respecte al 2010: és a dir, pagarà 1.127,10 € en lloc de 1.100,25 € (26,85 € més).

 

 

Comparativa amb altres municipis

 

Si comparem els tributs municipals que preveu aplicar l’Ajuntament de Mataró amb els previstos als 139 municipis espanyols més grans de 50.000 habitants els resultats són els següents:

 

- IBI: Leganés és el municipi que aplica els tipus impositius més baixos, seguit de Mataró. És a dir, ocupa la posició 138 de 139 si s’ordenen els municipis de majors tipus impositius a menors.

 

- Plusvàlua: Mijas és el municipi que aplica els tipus impositius més baixos, seguit de Mataró. És a dir, ocupa també la posició 138 de 139 si s’ordenen els municipis de majors tipus impositius a menors.

 

- IAE: Mataró ocupa la posició 67 dels 139 municipis si s’ordenen segons la mitjana de tipus impositiu de majors a menors tipus.

 

- ICIO: Mataró ocupa la posició 93 dels 139 municipis si s’ordenen de majors a menors tipus impositiu.