Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou planejament de l’àmbit de la nau Minguell i la fàbrica Secopal inclou la creació d’un equipament

Escoltar

El nou planejament de l’àmbit de la nau Minguell i la fàbrica Secopal inclou la creació d’un equipament

També s’han canviat els usos residencials previstos per terciarisLa Comissió Municipal de Serveis Territorials que va tenir lloc la setmana passada va donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) en l’àmbit dels carrers de Pascual Madoz-Antoni Puigblanch, espai situat davant de la plaça de Josep Moragues. El nou planejament ha canviat els usos residencials previstos pel Pla General per usos terciaris, que són els que actualment s’estan desenvolupant a la zona, i inclou la creació d’un equipament públic comunitari.


 

A l’àmbit hi pertany l’antiga fàbrica Secopal i la segona meitat de la nau Minguell que actualment és de titularitat privada. El desenvolupament d’aquest àmbit completarà el ja acabat a l’altre cantó de carrer (plaça de Josep Moragues i l’altra part de la nau Minguell) i la totalitat del sector conformarà un espai urbà amable i tranquil amb oferta comercial i de serveis que donarà al barri una major activitat i dinamisme.

 

El novembre de 2008 el Ple va aprovar inicialment la nova ordenació urbanística i el desembre de 2010 el Ple va aprovar un segon text refós sobre l’àmbit que ha aportat uns canvis respecte a l’aprovació provisional feta el febrer de 2009.

 

 

Situació actual

 

L’àmbit afectat ocupa una superfície de 1.957 m². Es tracta d’un sector amb un elevat grau d’edificacions consolidades de tipus industrial i terciari, la major part d’elles en funcionament abans de 1996, quan es va aprovar el PGOM vigent. El sostre actual construït està al voltant de 6.000 m².

 

El PGOM del 96 preveia un sector de desenvolupament per la implantació de 2.936 m² de sostre per a usos residencials, però els propietaris del sòl no han desenvolupat el sector amb les condicions previstes per manca de viabilitat.

 

 

El nou planejament i un nou equipament públic

 

L’aplicació del text refós al nou planejament ha comportat canviar els usos residencials fixats pel PGOM per usos terciaris, que són els que existeixen actualment a l’àmbit. El sostre màxim edificable serà de 4.440 m², una solució intermèdia entre els 6.000 m² construïts ara i els 2.936 m² que preveia el Pla General. L’objectiu és aportar una equilibri entre els interessos públics i privats.

 

Pel que fa a la part de la nau Minguell, que és de titularitat privada, se seguiran les directrius del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic que, com a edifici protegit amb nivell A, preveu la conservació de les façanes, la volumetria i l’estructura general. S’assignaran a l’edifici usos terciaris i comercials i la creació d’un equipament públic comunitari a la planta tercera de la nau que completarà i millorarà la xarxa d’equipaments de la zona. La proposta d’ordenació preveu la demolició de les edificacions adossades a la nau principal.

 

En el cas de l’antiga fàbrica Secopal, el nou planejament li assigna usos terciaris. L’edifici, tant si és de nova construcció com si el promotor opta per conservar-lo, haurà de reduir la seva alçada, passant de les 4 plantes més sotacoberta actuals a 3 plantes més un àtic reculat respecte a les façanes. 

 

 

Nous espais públics

 

Es crearà una plaça de 420 m² entre la nau de Can Minguell i l’antic edifici de Secopal, amb una doble filera d’arbrat. A més, el nou planejament preveu reurbanitzar el carrer de Pascual Madoz amb una plataforma única per apropar els vianants a la nova plaça.

 

El passatge de Sant Bonaventura també es reurbanitzarà i es perllongarà fins al carrer de Pascual Madoz. D’aquesta manera, es crearà un itinerari per a vianants que connecti mitjançant la nova plaça, amb l’espai lliure situat a l’altra banda del carrer de Pascual Madoz.

 

 

Tramitació

 

Una vegada ha entrat en vigor la modificació, els propietaris han de presentar simultàniament els projectes de reparcel·lació i urbanització per a l’execució dels sector, i posteriorment a l’aprovació d’aquests, sol·licitar les oportunes llicències a l’Ajuntament.