Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals que regulen impostos, taxes, preus públics i tarifes per a 2012

Escoltar

El Ple aprova definitivament les ordenances fiscals que regulen impostos, taxes, preus públics i tarifes per a 2012

Mataró subvencionarà l’IBI i el rebut de l’aigua a les famílies més desafavorides

El Ple ha aprovat avui definitivament les ordenances fiscals per al 2012, que regulen els impostos, taxes, preus públics i tarifes. Les ordenances recullen noves mesures de caràcter social per atenuar l’impacte de l’increment de l’Impost de Béns Immobles (un 32% de mitjana per a l’any que ve) i del primer tram del rebut de l’aigua sobre les famílies més desafavorides.

 

Les ordenances fiscals es van aprovar provisionalment el 2 de novembre. Durant el termini d’exposició pública s’han recollit 63 al·legacions i aportacions presentades per grups municipals, entitats i serveis municipals. D’aquestes, 19 han estat acceptades totalment, 12 de manera parcial i 32 s’han rebutjat.

 

Part de les al·legacions rebutjades seran de nou objecte d’estudi per part de la comissió municipal que l’Ajuntament es va comprometre a crear al Ple de l’1 de desembre per impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.

 

Com a canvis més destacats respecte a l’aprovació inicial, les ordenances inclouran les noves subvencions de l’IBI i la tarifa de l’aigua, l’aplicació de dues tarifes diferents en virtut de la ubicació dels estacionaments en zona blava i la denominada factura fiscal, que permetrà dividir en 3 períodes, i no dos com fins ara, el pagament dels tributs municipals més destacats.

 

 

Subvenció de l’increment de l’IBI

 

El pressupost municipal del 2012 contemplarà una partida per subvencionar l’IBI a aquelles famílies més desafavorides i perjudicades per la situació econòmica actual. Quan es creï aquesta partida es fixaran també els paràmetres d’atorgament d’acord als criteris marcats pel Servei de Benestar Social. El Govern municipal ha introduït aquesta mesura acceptant les al·legacions formulades pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA i CUP.

 

 

Subvenció de l’augment de la tarifa de l’aigua

 

Una altra de les novetats introduïdes a les ordenances fiscals, en aquest cas arran d’una al·legació del PSC, és la creació d’un fons social a càrrec del pressupost d’Aigües de Mataró per compensar l’increment que tindrà l’any que ve la tarifa de l’aigua. El rebut s’incrementarà una mitjana de 10,19 € abonat i any, sobretot per la pujada del cost del primer bloc de consum i de l’aigua consumida amb aforament.

 

Aquesta partida es crearà en el marc del contracte programa anual entre l’Ajuntament i Aigües de Mataró. Així mateix, els requisits a complir per part dels usuaris que es podran beneficiar de la subvenció es fixaran segons els mateixos criteris que l’Ajuntament ja utilitza per subvencionar la taxa de la recollida de brossa domiciliària, d’acord a la fragilitat econòmica de les famílies.

 

 

Dues tarifes diferents pels aparcaments en zona blava

 

Al 2012 s’establiran dues tarifes diferents per a la zona blava de la ciutat. D’aquesta manera, els usuaris dels aparcaments de rotació en superfície pagaran el minut d’estacionament a un preu o un altre segons en quin carrer es trobin.

 

Segons l’aprovació inicial de les ordenances fiscals, la tarifa per minut de tota la zona blava passava de 0,0246 € al 2011 a 0,0273 € al 2012. Ara es preveu una tarifa més econòmica, de 0,0260 € per minut, per als estacionaments en zona blava situats a l’àmbit entre els carrers de Jaume Isern, la ronda de Joan Prim, el carrer de Miquel Biada, el carrer de Sant Benet, la plaça de les Tereses i el Torrent. Amb aquesta diferenciació es pretén fer més atractives aquestes places, que acostumen a tenir una ocupació menor, i descongestionar la zona blava del centre. La zona blava de Can Maitanquis també tindrà la nova tarifa.

 

Aquesta diferenciació s’ha introduït arran de l’estimació parcial d’una al·legació del PSC.

 

També s’ha estimat parcialment una al·legació de la CUP en els sentit d’estudiar al 2012 la taxa de la zona blava per corregir-ne les possibles disfuncions i racionalitza-la al màxim.

 

 

Pagament dels principals tributs fraccionat en 3 cops

 

L’Ajuntament permetrà als ciutadans que ho demanin prèviament fer efectiu mitjançant 3 domiciliacions bancàries (i no en 2 pagaments com ara) el pagament agrupat dels principals tributs municipals –IBI, Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica i taxa per la recollida, tractament i eliminació de la brossa domiciliària–. Qui opti per aquest sistema no haurà de pagar cap recàrrec o tipus d’interès, sempre i quan atengui les domiciliacions dins de termini.

 

Per acollir-se a la denominada factura fiscal caldrà presentar la sol·licitud abans del 28 de febrer. Una vegada inclòs el contribuent en aquest sistema de pagament, es prorrogarà pels anys successius si no es manifesta el contrari. Deu dies abans del primer cobrament es notificarà a cada contribuent l’import total a pagar en les tres fraccions, l’import de cada fracció i els rebuts inclosos.