Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament es reafirma en la defensa de la convivència i la no discriminació entre la ciutadania de Mataró

Escoltar

L’Ajuntament es reafirma en la defensa de la convivència i la no discriminació entre la ciutadania de Mataró

El Ple celebrat ahir va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC i els tres regidors no adscrits, relativa al marc normatiu vigent en l’àmbit de l’estrangeria i en favor de la convivència i la no discriminació entre la ciutadania de Mataró i en la qual sol·licita a l’administració competent que tracti els temes del futur reglament sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social amb les organitzacions municipalistes.
El text aprovat diu el següent:

 

“Atès que en aquests moments, la Dirección General de Inmigración, dirección adscrita a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, està treballant en el futur reglament que desenvoluparà la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva Integració Social.

 

Atès que un dels punts que es desenvoluparà que regula l’expedició dels informes d’arrelament social i l’informe de disponibilitat i adequació de l’habitatge per al reagrupament familiar, que han d’expedir els ens municipals.          

 

Atesa la pràctica d’aquest Ajuntament, on s’aplica estrictament el marc normatiu vigent per a l’emissió dels informes esmentats més amunt.

 

Atès que creiem en la necessitat que els Ajuntaments, com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes, participin més activament en la formulació i gestió de polítiques en l’àmbit de l’estrangeria.

 

Atesos els acords presos per unanimitat, al Ple municipal del 2 d’octubre del 2008, per a l’aprovació del Pacte per a la Nova Ciutadania 2008-2011, fonamentat en la necessitat compartida de treballar per un model de ciutat basat en la cohesió social, la convivència, la igualtat d’oportunitats, la qualitat de vida de tos els ciutadans i ciutadanes de Mataró, des de la concertació política i social i a través de les polítiques d’acollida, convivència i sensibilització desenvolupades des del Pla per a la Nova Ciutadania.

 

És per tot això que es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents  Acords: Primer. Mantenir l’estricte compliment dels requisits establerts a la normativa vigent pel que fa als tràmits de competència municipal en relació a l’arrelament social i al reagrupament familiar de les persones d’origen estranger residents a la nostra ciutat.

 

Segon. Continuar treballant per al foment de la convivència i la cohesió social en el marc dels instruments aprovats per l’Ajuntament a través del Pla per a la Nova Ciutadania.

 

Tercer. Sol·licitar que en l’elaboració del Reglament que desenvoluparà la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener,sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya i la seva integració social, la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració tingui especialment en compte l’experiència, la visió i la diversitat de realitats i necessitats existents als municipis, que sovint s’expressen amb normes i ordenances pròpies.

 

Quart. Sol·licitar a l’administració competent la celebració d’una reunió formal per a la discussió del contingut del Reglament amb les organitzacions municipalistes.

 

Cinquè. Reafirmar el suport del nostre Ajuntament al Pacte per a la Nova Ciutadania signat pel conjunt de grups municipals. I d'acord amb els principis d’actuació recollits en aquest Pacte, fomentar a través de les nostres propostes el respecte pels valors de la democràcia, els drets i deures del conjunt de la ciutadania, el respecte a la llei i a l´Estat de dret, el reconeixement de la diversitat i la no discriminació per així evitar la l’emergència d’actituds i comportaments xenòfobs i racistes latents a la nostra societat.

 

Sisè. Donar trasllat dels acords anteriors al Ministeri de Treball i d’Immigració, al Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern de Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les Associacions Municipalistes de Catalunya (FMC i ACM), així com al Consell per a la Convivència.“