Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament incorpora modificacions al planejament urbanístic dels entorns del carrer de Miquel Biada

Escoltar

L’Ajuntament incorpora modificacions al planejament urbanístic dels entorns del carrer de Miquel Biada

S’eliminen els costos per al sector del muntatge de la nau de Fàbregas i de CaraltEls serveis tècnics de l’Ajuntament han redactat un text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació que afecta als entorns del carrer de Miquel Biada. El document es va presentar dimarts, 26 d’abril, a la Comissió Informativa de Serveis Territorials, i està previst que es proposi la seva aprovació en el proper Ple ordinari, que tindrà lloc el 4 de maig.


 

El Ple municipal va provar provisionalment el 6 de maig de 2010 la proposta de nou planejament urbanístic que afecta a tres illes dels entorns del carrer de Miquel Biada, que coincideixen bàsicament amb el teixit industrial que encara perdura en aquest sector de la ciutat. La Generalitat de Catalunya va condicionar l’aprovació definitiva del document a la redacció d’un text refós que incorporés un seguit de prescripcions.

 

 

Àmbit i objectius de la modificació

 

Les tres illes afectades ocupen una superfície conjunta de 17.216 m². El primer àmbit, de 8.476 m², comprèn la major part de l’illa delimitada entre la ronda de Joan Prim i els carrers de Tetuán, de Diego de Velázquez i de Francisco de Goya. La segona illa, amb una superfície de 7.968 m², està delimitada pels carrers de Tetuán, de Francisco de Goya, de Miquel Biada i la ronda de Joan Prim, espai ocupat principalment per construccions industrials. La tercera illa, de 772 m², coincideix amb la peça qualificada d’equipament situada a la cantonada del carrer d’Hernán Cortés i la ronda de Joan Prim.

 

La proposta de planejament vol transformar els usos industrials en un mixt terciari-residencial, que estigui en sintonia amb la futura implantació d’uns grans magatzems a la cantonada del carrer de Miquel Biada i la ronda d’Alfons XII. A més, entre els objectius principals, es persegueix integrar en l’àmbit els edificis i elements arquitectònics catalogats: fàbrica Fontdevila i Torres, on es preveu la implantació d’un centre escolar, i nova ubicació per a la nau principal i elements de la fàbrica Fàbregas i de Caralt que han estat desmuntats i emmagatzemats.

 

Amb la modificació també s’obtindran les cessions de sòls per a l’escola i espais lliures previstos a la cruïlla de la ronda de Joan Prim amb el carrer de Miquel Biada, als terrenys adjacents a la fàbrica Fontdevila i Torres –on s’ubicarà una plaça oberta a la ronda de Joan Prim–, i a la confluència dels carrers de Miquel Biada, Tetuán i Sant Benet.

 

Pel que fa als usos, un 75 % del sostre privat serà residencial i el 25 % restant terciari-comercial. S’hi preveuen 282 habitatges, un 20 % de protecció oficial de règim general (61 habitatges), un 10 % de protecció oficial de preu concertat (29 habitatges) i la resta de règim lliure (192).

 

La modificació urbanística també inclou alguns ajustos del planejament fora del sector delimitat que afecten a 4 finques.

 

El nou planejament augmenta substancialment el sòl públic a l’àmbit respecte el Pla General vigent (de 3.632 m² a 8,464 m²), mentre que redueix el sòl privat (de 13.584 m² a 8.752 m²). Així mateix, suposa una rebaixa del sostre edificable de 2.234 m² (de 33.234 m² a 31.000 m²).

 

 

Canvis i incorporacions respecte a l’aprovació provisional

 

El text refós suposa algunes novetats respecte a l’aprovació provisional de la modificació feta fa un any pel Ple. Les principals són:

 

-         El document incorpora l’informe favorable de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

 

-         S’estableix un únic polígon o unitat d’actuació per a tot l’àmbit, incorporant la residència geriàtrica situada al carrer de Miquel Biada. A l’aprovació provisional formava part d’un altre polígon d’actuació. Pel que fa als terrenys que ocupa aquesta activitat, el sostre tindrà usos terciaris en planta baixa i residencials a les plantes pis. Tot i això, s’estableix un règim transitori perquè l’ús actual, que és compatible amb el nou planejament, pugui tenir continuïtat.

 

-         La reconstrucció de la nau i la resta dels elements protegits de la fàbrica Fàbregas i de Caralt no constituirà una càrrega per als propietaris del polígon. El sostre resultant del muntatge dels edificis a la nova ubicació prevista, a la cantonada dels carrers de Miquel Biada i de Tetuán, no es contempla com a addicional per al polígon.

 

-         S’ha revisat la situació de les plantes baixes per ajustar-les al màxim a la topografia.

 

-         El xamfrà del carrer de Miquel Biada i la ronda d’Alfons XII es destina a vials, no a espais lliures com preveia l’aprovació provisional.

 

Un cop superada l’aprovació per part del Ple municipal, s’obrirà un període d’informació pública durant el termini d’un mes i el text refós haurà de comptar amb el vistiplau definitiu de la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

 

 

La reconstrucció de Can Fàbregas i de Caralt

 

L’empresa municipal d’urbanisme PUMSA té previst redactar les bases que hauran de regir el concurs per a la reconstrucció i explotació de la nau i els edicles protegits de l’antiga fàbrica Fàbregas i de Caralt, a costejar per l’adjudicatari. La reconstrucció de la xemeneia anirà a càrrec de PUMSA com a administració actuant i els costos d’urbanització restants els assumiran els propietaris del sector.