Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa en marxa les mesures per evitar la propagació del mosquit tigre al municipi

Escoltar

L’Ajuntament posa en marxa les mesures per evitar la propagació del mosquit tigre al municipi

Aigües de Mataró està fent un tractament preventiu als embornalsL’alcalde, Joan Antoni Baron, va signar la setmana passada el decret en el qual s’adopten les mesures per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre en el terme municipal de Mataró (Aedes albopictus).


 

La Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va comunicar l’any passat a l’Ajuntament de Mataró la detecció del mosquit tigre en el municipi, aquest fet fa que s’hagi d’intervenir en espais tant públics com privats per poder-hi realitzar les actuacions necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, així com la seguretat en la salut i el medi ambient.

 

Tot i que aquest mosquit és vector de diverses malalties en alguns països, a Catalunya no n’és transmissor. Tanmateix, és una espècie forana de mosquit que cal controlar i prevenir pels efectes nocius que pot arribar a causar a la població. La seva picada és més forta i persistent, si bé la intensitat baixa en picades posteriors, a més és una espècie diürna.

 

De les investigacions dutes a terme fins ara, s’ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació d’aquest insecte és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Això s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua on poden créixer.

 

La forma de complir aquest objectiu consisteix en fer arribar la informació, les solucions i els consells necessaris a tots els àmbits: sector públic, sector privat i tota la ciutadania, per evitar la presència del mosquit tigre al municipi i regular aquells espais que puguin contenir aigües estancades.

 

Segons el que estableix el decret com a mesures de prevenció, aquest any Aigües de Mataró va iniciar el passat 16 de maig un tractament preventiu en els embornals. Al llarg de l’estiu se’n faran 4 que incidiran en més de 6.000 embornals. L’acció té un cost aproximat de 30.000 € i el porta a terme l’empresa Bioseguridad y control de plagas (BSCP).

 

 

Recomanacions generals a la població

 

El decret recomana adoptar les següents mesures de prevenció per evitar la propagació del mosquit tigre:

 

. Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els que s’hi pugui acumular aigua. En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

 

. En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).

 

. En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua.

 

 

Actuacions en equipaments i espais concrets

 

. Cementiris: tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals impediran l’acumulació d’aigua lliure, accessible als mosquits que necessiten una làmina d’aigua per pondre. Per exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la base, o bé introduir sorres o d’altres materials com ara perlita que permetin la presència d’aigua però la facin inaccessible als mosquits.

 

. Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats.

 

. Escoles: els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment en èpoques de vacances. En cas d’existència de pneumàtics, destinats al jocs, aquests han de mantenir-se secs, preferentment mitjançant perforació.

 

. Altres espais susceptibles d’atenció especial són els centres de jardineria, càmpings i

determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua i en les que cal vigilància periòdica per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests àmbits, el control dels possibles focus de cria de mosquits ha d’incorporar-se amb caràcter obligatori als plans interns de seguretat i higiene de les empreses.

 

. Tots aquells espais i instal·lacions a l’aire lliure, públiques i privades, que per motiu de vacances o altres hagin de quedar desatesos durant períodes de temps superiors a dues setmanes s’hauran de mantenir lliures d’objectes que puguin acumular aigua.

 

 

Coordinació dels serveis de l’Ajuntament

 

El Servei de Salut Pública i Consum de l’Ajuntament és el servei que coordina els diferents serveis de municipals en la prevenció per evitar la propagació del mosquit tigre. Les accions a realitzar es distribueixen de la següent manera:

 

. Servei de Salut Públic i Consum: farà el seguiment de l’expansió del mosquit tigre en coordinació amb els diferents serveis sanitaris.

 

. Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat: farà el seguiment de l’estat de manteniment dels horts urbans de la finca Bon Recés.

 

. Servei de Serveis i Manteniment: notificarà a l’empresa concessionària dels cementiris les mesures a adoptar.

 

. Institut Municipal d’Educació (IME): notificarà el contingut del decret a les escoles bressol, als centres d’ensenyament infantil i primari i als centres d’ensenyament secundari.

 

. Institut d’Esports (IE): notificarà el contingut del decret a totes les entitats que gestionen equipaments esportius.

 

. Servei de Llicències d’Activitats: notificarà el contingut del decret a totes les empreses l’activitat de les quals sigui susceptible de crear situacions que afavoreixin l’estancament d’aigua.

 

. Aigües de Mataró: establirà un protocol d’actuació preventiva a la xarxa de clavegueram en les instal·lacions susceptibles de facilitar la cria i expansió del mosquit.