Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’avantprojecte d’ordenances fiscals recull una pujada de l’IBI del 32 % de mitjana i la congelació de la resta de tributs

Escoltar

L’avantprojecte d’ordenances fiscals recull una pujada de l’IBI del 32 % de mitjana i la congelació de la resta de tributs

El Govern es veu obligat a augmentar el tipus de l’IBI del 0,33 al 0,4 %La regidora d’Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler, i el coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, Joaquim Bach, han presentat avui l’avantprojecte de modificació de les Ordenances fiscals 2012. El canvi més significatiu respecte a les ordenances de l’any passat és l’increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) en un 32,03 % de mitjana. Per tal d’atenuar l’impacte d’aquesta pujada, el Govern ha previst una sèrie de mesures i la congelació de la majoria de la resta d’impostos.


 

L’avantprojecte d’ordenances fiscals per a l’any que ve recull també una sèrie de mesures que tenen per objectiu incentivar l’ocupació, l’emprenedoria, la rehabilitació i accessibilitat, i també l’ús de la deixalleria. Per altra banda, també preveuen l’eliminació de taxes que han quedat obsoletes i la creació de noves.

 

 

Increment de l’Impost de Béns Immobles

 

El tipus general de l’IBI urbà està previst que passi del 0,33 al 0,4 %, incrementant-se la quota a pagar pels ciutadans una mitjana del 32,03 respecte a 2010. La Llei d’Hisendes Locals acorda que el tipus impositiu només pot ser inferior al 0,4 % durant els 6 anys següents a la revisió cadastral, que a Mataró es va fer el 2005.

 

El tipus diferenciat de l’IBI , que és l’establert per a magatzems i estacionaments comercials, comerços, oci i hostaleria, indústria, solars sense edificar i oficines, no s’incrementa.

 

L’IBI de tipus general afecta un 97,57 % dels contribuents, que aporten el 73,83 % del total recaptat, i el de tipus diferenciat equival a un 2,43 % dels contribuents, que aporten el 26,17 %.

 

 

Ocupació, emprenedoria, rehabilitació i deixalleria

 

L’avantprojecte estableix un increment de la bonificació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per la creació d’ocupació: per un increment promig d’ocupació fins al 40 % es bonificarà un 25 %; si és del 41 % al 80 % la bonificació serà del 40 % i si és superior al 80 % serà del 50 %.

 

Pel que fa a l’emprenedoria, es bonificarà entre el 30 i el 50 % aquelles activitats que es traslladin des de la Incubadora de l’IMPEM a nous establiments i un 50 % a aquells negocis que obrin persones aturades o menors de 30 anys.

 

Quant, a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) es rebaixarà un 50 % a aquelles construccions que afavoreixin l’accés i l’habitabilitat a les persones discapacitades i també es rebaixarà un 50 % les obres de reforma i rehabilitació menors.

 

Un altre incentiu fiscal vindrà determinat pel nombre d’usos de la deixalleria, així si s’utilitza de 5 a 10 vegades hi haurà una bonificació del 5 %; d’11 a 15 usos serà del 10 % i s’usa més de 15 vegades la bonificació arribarà al 15 % de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de brossa domiciliària o residus sòlids urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles.

 

Es mantenen les bonificacions que ja existeixen sobre l’IBI, l’ICIO, l’Impost de vehicles de tracció mecànica, l’IAE i l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua).

 

 

Congelació de la majoria dels impostos i noves mesures

 

Amb la voluntat d’atenuar l’impacte de l’increment de l’IBI, el Govern ha congelat la majoria de les taxes municipals i els preus públics a excepció de la taxa de cementiris municipals que s’incrementarà un 5,1 % d’acord a les condicions establertes per la concessió del servei; la taxa per la utilització dels estacionaments en zona blava experimentarà alguns increments: el tiquet d’anul·lació s’incrementa de 5,40 € a 6 €, i la tarifa per minut passa de 0,0246 € a 0,0273 €; i les tarifes del servei de taxi s’incrementen al voltant de l’IPC.

 

A més de la congelació d’impostos, s’han establert altres mesures per amortir la pujada de l’IBI. Entre aquestes, es modificarà el calendari fiscal per fraccionar el rebut en 3 venciments i no 2 com es feia fins ara a tots aquells contribuents que el tinguin domiciliat i per als que no ho tinguin domiciliat es facilitarà el pagament ajornat dels rebuts de l’IBI.

 

L’Ajuntament també té previst demanar la revisió cadastral al llarg d’aquest any per tal d’atenuar l’impacte d’aquest increment en els propers exercicis.

 

 

Noves taxes i taxes que s’eliminen

 

L’avantprojecte de modificació de les Ordenances fiscals 2012 anul·la taxes i preus públics que han quedat obsolets i en crea de nous.

 

Els tributs que s’anul·len són el preu públic per neteja de pintades i grafits, la taxa de vigilància de comerços, indústries i despatxos amb alarma connectada i la taxa per tramitació d’instruments de planejament i gestió a iniciativa de particulars.

 

Les taxes i preus públics que es creen de nou o s’afegeixen noves tarifes són:

 

. Taxa per la permanència al dipòsit municipals dels vehicles abandonats: màxim 60 €.

. Taxa per llicències urbanístiques: aquesta taxa inclourà noves tarifes per l’ampliació o modificació de qualsevol tipus de llicència, 27,29 €; per certificat de llicències i antiguitats, 23,45 €; per certificats de legalitat, 12,47 €; per certificacions d’inspecció d’obres, 24,25 € i control d’actuacions comunicades, la mateixa tarifa que les obres menors.

. Taxa per llicències ambientals: s’afegeix una nova tarifa per a les llicències provisionals i que serà un 0,25 vegades la taxa d’obertura.

. Taxa per prestació de serveis de Sanitat: per serveis d’inspecció sanitària a immobles i establiments que es cobrarà a partir de la tercera visita, 52,57 €.

. Preu públic per la utilització d’instal·lacions esportives municipals: s’estableix un preu de 2 € per a l’assegurança dels participants a la Mitja Marató que no estiguin federats.

. Taxa per ocupació de l’espai firal: anirà en funció dels metres quadrats ocupats.

 

 

Impacte sobre el contribuent mitjà

 

Per a una família tipus, l’abonament de l’impost de vehicles, l’IBI, la taxa de la brossa i la de cementiris corresponents a 2012 li suposarà un increment del 16,22 % respecte al 2011: és a dir, passarà de pagar 527,40 € a pagar-ne 612,97 €.

 

Per a una empresa tipus, l’abonament de l’impost de vehicles (per un camió), l’IBI, la recollida de la brossa comercial i l’IAE de 2012 li suposarà un increment del 2,27 % respecte al 2011: és a dir, pagarà 1.179,28 € en lloc de 1.153,06 €.

 

 

Calendari d’aprovació de les Ordenances fiscals 2012

 

L’avantprojecte de modificació de les Ordenances fiscals 2012 s’ha presentat avui a la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana. Està previst que l’aprovació inicial es presenti a la mateixa comissió el proper 27 d'octubre i que s’aprovi en el Ple de novembre que tindrà lloc el dijous 3.

 

Una vegada hagi estat aprovada pel Ple, s’obre el període de 30 dies d’informació pública i de presentació d’al·legacions. El 20 de desembre està previst que es presenti l’aprovació definitiva a la comissió informativa corresponent i que s’aprovi en el Ple extraordinari del 23 de desembre.