Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ordenança sobre les activitats recreatives de naturalesa sexual s’aprova definitivament al Ple

Escoltar

L’Ordenança sobre les activitats recreatives de naturalesa sexual s’aprova definitivament al Ple

El text definitiu incorpora 2 noves al·legacions estimades total i parcialment

El Ple d’abril ha aprovat definitivament l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.


 

El text de l’Ordenança s’ha aprovat una vegada s’han incorporat les al·legacions estimades total o parcialment que es van presentar a partir de la segona aprovació inicial que va tenir lloc el passat mes de febrer.En total s’han presentat vuit al·legacions durant el període d’informació pública, de les quals una s’ha estimat i una altra s’ha estimat parcialment, la resta han estat desestimades.

 

Quant a l’al·legació estimada, aquesta fa referència a la necessitat de comunicació prèvia que amb l’estimació passarà ara a ser no admissible en aquest tipus d’activitat, per la qual cosa s’haurà de demanar llicència en tots els casos.

 

Per tant, s’eliminen les referències a la comunicació prèvia que hi ha al preàmbul i als articles 5.1, 10.1, i a l’article 15. Com a resultat d’aquestes modificacions els articles 16,17,18,19,20,21,22, i 23 passen a tenir una nova numeració.Pel que fa a l’al·legació estimada parcialment que demana la supressió de la Disposició Transitòria que fa referència a l’adaptació de les activitats ja autoritzades, amb el nou redactat s’estipula que aquests establiment es regiran per la Disposició Transitòria Segona del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.”

 Una Ordenança per regular les activitats de naturalesa sexual

 

L’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual: els locals classificats com a bar musical amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i sala de festes amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

 

Principalment l’ordenança s’ha basat en tres elements per regular-ne l’activitat: l’aparcament, l’aforament i el número d’habitacions. Aquests tres elements són els que establiran la dimensió dels locals.

 

El document especifica quines són les condicions d’ubicació i accés, les característiques dels locals, la sol·licitud de llicència i altres condicions necessàries per poder obrir un negoci d’aquesta tipologia com els serveis de vigilància, sanitaris i els horaris. A més del règim sancionador.

 Antecedents

 

L’Ajuntament ha estat treballant amb dos instruments normatius, el Pla especial regulador de l’ús recreatiu, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el 27 de gener de 2011, i l’Ordenança sobre les activitats de naturalesa sexual que ara es porta a aprovació definitiva, que pretén regular de forma específica la implantació d’establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a Mataró.

 

L’Ajuntament va decretar a final de febrer de 2010 suspendre l’atorgament de les llicències municipals ambientals, d’activitats, d’obres i d’edificació per als locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució amb l’objectiu d’estudiar l’elaboració d’un pla especial urbanístic que regulés aquesta tipologia de locals.

 

Aquesta suspensió va venir donada arran de la proliferació de sol·licituds de llicències d’activitats en establiments de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, així com la dimensió d’alguns dels projectes presentats.