Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aplicarà noves mesures per fomentar els objectius socials en la contractació pública

Escoltar

Mataró aplicarà noves mesures per fomentar els objectius socials en la contractació pública

L’Ajuntament prima la contractació d’empreses amb personal en risc d’exclusió

L’Ajuntament de Mataró ha decidit introduir nous criteris en els plecs de clàusules administratives que regeixen els procediments de contractació, per tal que les empreses amb personal en especial risc d’exclusió laboral tinguin preferència a l’hora de contractar amb l’Administració local.

 

El Ple municipal va aprovar ahir, dijous 3 de febrer, la introducció de les noves mesures.

 

 

Antecedents

 

L’Ajuntament de Mataró ha anat desenvolupant en els darrers anys polítiques de contractació que afavorien l’adjudicació de determinats serveis a empreses d’economia social.

 

La primera d’aquestes iniciatives va ser, ara fa 25 anys, la contractació de la neteja de les zones verdes i solars municipals. Amb posterioritat l’Ajuntament ha estès aquest tipus de contractacions a serveis com el repartiment de missatgeria i col·locació de cartells, la recollida de voluminosos, la gestió de deixalleries, el servei d’atenció telefònica, la dinamització dels punts òmnia, i del Telecentre, o la gestió d’espais joves, entre d’altres. Tots ells s’han vingut realitzant amb entitats que tenen com a objectiu l’atenció laboral d’aquells col·lectius amb majors dificultats d’inserció en el món laboral.

 

 

Noves mesures

 

L’actual Llei de contractes del sector públic (30/2007, de 30 d’octubre) ha incorporat clàusules socials en el seu articulat per possibilitar que les administracions puguin potenciar aquest tipus de contractes. 

 

En l’actual conjuntura econòmica, on són moltes les persones i empreses que pateixen directament les conseqüències de l’empitjorament del mercat de treball, l’Ajuntament de Mataró vol refermar el seu compromís amb els sectors i col·lectius que més ho necessiten. Per aquest motiu, s’introduiran noves clàusules socials en els seus processos de contractació:

 

1. Les empreses que vulguin optar a contractes hauran d’acreditar el compliment de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids o la Llei per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.

 

2. L’Ajuntament podrà establir condicions de tipus social en l’execució d’un contracte quan l’objecte del mateix tingui com a beneficiaris o usuaris categories de població especialment desfavorides. En aquest sentit:

 

-         En contractes que tinguin com a finalitat la promoció de l’ocupació i la lluita contra l’atur es tindrà en compte en els criteris de valoració de les ofertes les hores de feina destinades per cada treballador, diferenciant la nova contractació del personal que ja tenia l’empresa.

 

-         Quan l’objecte del contracte sigui afavorir la formació en el treball, es tindrà en compte en els criteris de valoració de les ofertes el pla de formació laboral de l’empresa i les hores de formació de cada treballador.

 

-         Quan l’objecte del contracte sigui eliminar les desigualtats home-dona, s’inclourà com a criteri de valoració el pla d’igualtat i les mesures per l’efectiva igualtat que aplicarà l’empresa.

 

3. En igualtat de condicions econòmiques i tècniques, l’Ajuntament donarà preferència a les empreses que acreditin una contractació de treballadors discapacitats superior al 2% de la plantilla, i a les empreses d’inserció laboral de persones amb situació d’exclusió social, entre d’altres supòsits previstos per la Llei de contractes del sector públic.

 

4. Quan les especificacions tècniques del contracte ho permetin, l’Ajuntament reservarà determinats contractes a empreses incloses al Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya. En concret, el Ple també va aprovar ahir la reserva del 10% del pressupost destinat a manteniment i inversió en edificis municipals, escoles i espai públic, en relació a contractes menors o negociats d’obra per a petites reformes o millores que s’hagin de fer durant el 2011.

 

5. Quan les especificacions tècniques del contracte ho permetin, l’Ajuntament reservarà determinats contractes a centres especials d’ocupació, quan al menys el 70% dels treballadors siguin persones amb discapacitats. La reserva del contracte de neteja de les zones verdes suposa per al 2011 un import de 465.073,33 €.

 

6. En funció de l’import del contracte, tant per a l’execució d’obres com per a la prestació de serveis sempre que no requereixin qualificacions tècniques específiques, l’empresa adjudicatària haurà de reservar d’1 a 8 llocs de treball a persones amb especials dificultats per accedir a l’ocupació.

 

Totes aquestes mesures seran d’aplicació als contractes de l’Ajuntament, els organismes autònoms, les societats municipals i les entitats públiques empresarials. Així mateix, s’informarà sobre aquestes mesures als consorcis, fundacions i altres entitats dels quals l’Ajuntament forma part per incidir també en la seva aplicació en aquests ens.