Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró encara fa més restrictiva l’ordenança sobre els prostíbuls

Escoltar

Mataró encara fa més restrictiva l’ordenança sobre els prostíbuls

La sala de festes o bar musical no pot tenir una superfície superior als 500 m²

El Ple d’octubre ha aprovat inicialment la modificació de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.


 

Aquesta modificació de la normativa aprovada a l’abril ve donada per la voluntat del nou Govern de regular més minuciosament els requisits d’obtenció de les llicències municipals d’aquests tipus d’establiments. Així, el nou text s’adapta a nous criteris i estableix nous requisits per evitar la concentració excessiva d’aquests establiments i alhora garanteix la coexistència amb altres activitats socials.

 

El nou text de l’ordenança, que ha estat aprovat amb els vots favorables de CiU, PSC-PM i PxC i les abstencions del PP, ICV-EUiA-E i la CUP-PA, serà sotmès a informació pública i audiència a les persones interessades pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament. En el cas contrari, el Ple de l’Ajuntament haurà de resoldre les reclamacions i votar de nou l’aprovació definitiva.

 

Des del 13 de setembre hi ha vigent la suspensió de l’atorgament de les llicències municipals per exercir les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual, d’acord amb l’article 26.4 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, per un termini màxim d’un any i a tot el terme municipal de Mataró.

 

 

Articles modificats

 

. Article 6 (Accés): es clarifica l’obligació que l’activitat principal, els reservats i l’aparcament han d’estar dins la mateixa edificació i l’accés tant als reservats annexos com a l’aparcament s’han d’efectuar des de l’interior de l’activitat principal.

 

. Article 8 (Requisits generals): s’actualitza amb la referència normativa del vigent Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. També es limita la superfície de l’activitat principal (bar musical o sala de festes) que no podrà ser superior a 500 m². En el text anterior no es limitava la seva superfície. Es comptabilitza com a superfície de l’activitat principal tota la superfície d’ús públic i la destinada a donar servei directe al públic, com ara accessos i sortides, zona de públic, pistes de ball, escenaris, camerinos per a les actuacions, servei de barra, servei de guarda-roba i servei de seguretat.

 

. Article 9 (Requisits dels reservats annexos): a l’apartat 4 d’aquest article s’estableix que la superfície dels reservats annexos no podrà ser superior al 10 % de la superfície de l’activitat principal. En el text anterior no s’establia aquest màxim.

 

Pel que fa a la Disposició Transitòria, es transcriu íntegrament la Disposició Transitòria segona del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

 

 

Marc normatiu

 

L’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual té per objecte establir els requisits i les condicions que han de complir les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual: els locals classificats com a bar musical amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual i sala de festes amb annex on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual.

 

Principalment l’ordenança s’ha basat en tres elements per regular-ne l’activitat: l’aparcament, l’aforament i el número d’habitacions. Aquests tres elements són els que establiran la dimensió dels locals.

 

L’Ajuntament actualment disposa de dos instruments normatius: el Pla especial regulador de l’ús recreatiu, aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el 27 de gener de 2011, i l’Ordenança sobre les activitats de naturalesa sexual, per tal de regular de forma específica la implantació d’establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual a Mataró.