Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consistori aprova una proposta per regular la dació en pagament i la paralització dels desnonaments

Escoltar

El Consistori aprova una proposta per regular la dació en pagament i la paralització dels desnonamentsEl grups municipals del PSC, ICV-EUiA i la CUP van presentar en el Ple de maig una proposta de resolució en suport a la Iniciativa Legislativa Popular per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. La proposta es va aprovar per unanimitat.


 

La proposta de resolució és la següent:

 

“El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del sobreendeutament.

 

Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.

 

Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin és necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.

 

Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu. 

 

Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençuts que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalans i catalanes.

 

Per tot això, els grups sotasignants manifesten el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,

             

 ACORDS:

      

1. Instar el Govern de l’Estat a què en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos que afecti la residència habitual.

 

2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.

 

3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’Administració pública davant les entitats financeresper tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.

 

4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).

 

5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.

 

6. Instar el Govern de l’Estat a fer les modificacions legals necessàries per tal de què, en els casos de l’habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària per un període no inferior a sis mesos,que permeti dur a terme les mesures d’atenció a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben a una situació de risc d’exclusió, situació acreditada i acordada judicialment.

 

7. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, etc. 8. L'Ajuntament de Mataró manifesta el seu suport a la ILP hipotecària per la dació en pagament, d’acord amb les entitats interessades i posarà els mitjans per facilitar la recollida de signatures".