Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una nova ordenació de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera per fer possible el seu desenvolupament

Escoltar

El Ple aprova una nova ordenació de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera per fer possible el seu desenvolupament

Es divideix l’àmbit en quatre sectors independents i es dibuixen illes més petites

El Ple municipal va aprovar inicialment ahir una nova ordenació urbanística per a l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera/veïnat de Valldeix, una de les poques reserves de terreny pendents de transformació en el sòl urbà de Mataró. La nova proposta es basa en diversificar els usos de les activitats que s’hi puguin implantar a Iveco-Renfe i reduir la mida de les illes i parcel·les previstes, amb l’objectiu de fer més fàcil la gestió de les mateixes i fer possible el desenvolupament d’aquests terrenys.

 

La proposta aprovada ahir és la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) que afecta aquest àmbit discontinu, que ocupa una superfície total de 102.830 m².

 

L’àmbit d’Iveco-Renfe és el triangle delimitat per l’avinguda del Maresme, l’avinguda d’Ernest Lluch i les instal·lacions ferroviàries. L’objectiu de l’actuació en aquest àmbit és transformar els usos industrials en residencials i terciaris. La Farinera és un edifici industrial catalogat que es troba a l'illa definida per la ronda de Barceló, l’avinguda del Maresme i el carrer dels Germans Thos i Codina, i que es preveu convertir en equipament. Per últim, l’àmbit del veïnat de Valldeix està situat a tocar de la riera de Can Soler, davant de la urbanització de Can Marquès, on es preveu la reordenació dels espais lliures que envolten les instal·lacions actuals del serveis municipals de Manteniment i Obres.

 

 

Antecedents

 

El planejament urbanístic vigent es va aprovar definitivament al 2007, en un context econòmic molt diferent a l’actual. En els anys successius es van aprovar el Pla de millora urbana, el projecte d’urbanització, el projecte de reparcel·lació i, al 2011, una divisió poligonal per intentar impulsar la transformació del sector, que no es va arribar a aprovar definitivament.

 

La proposta anterior preveia macro illes que s’havien d’executar de cop, ordenació que estava pensada per ser executada per un sector immobiliari en plena expansió, amb capacitat de dur a terme projectes d’edificació urbana de grans dimensions, condicions que no es donen actualment.

 

 

Illes més petites d’edificis perpendiculars al mar

 

La nova ordenació incrementa la proporció de sòl públic (70,5%) respecte al sòl privat (29,5%), que a la proposta anterior era respectivament d’un 57,% i un 42,1%.

 

A grans trets, a l’àmbit d’Iveco-Renfe es preveu una ordenació viària amb illes i parcel·les de menors dimensions que permetin unes adjudicacions i una gestió més fàcil. Els carrers es plantegen com a prolongació de la trama urbana situada a l’altre costat de l’avinguda del Maresme, i els edificis es dibuixen perpendiculars al mar amb alçades de 7 plantes i torres de 15 plantes.

 

Per garantir la viabilitat econòmica s’ha previst una nova distribució entre càrregues urbanístiques i aprofitaments privats que permeti l’equilibri econòmic de l’operació. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es planteja l’execució de l’àmbit en quatre sectors que es podran desenvolupar de forma independent en funció del grau de consolidació de les activitats en funcionament, s’incrementa lleugerament l’edificabilitat prevista (un 6,3%) i s’ajusten els costos d’urbanització.

 

El sostre privat total és de 141.500 m² (davant els 133.000 m² de la primera proposta), un 87% del qual es destinarà a usos residencials i un 13% a terciari. Es planteja una ordenació a front de mar flexible en quant els usos que, a banda de l’habitatge i el comercial tradicional en planta baixa, pugui admetre altres usos residencials com l’hoteler o residències per a la tercera edat, o no residencials com oficines o altres activitats compatibles.  

 

 

Desenvolupament per fases

 

El nou planejament planteja l’execució a curt termini dels dos sectors menys consolidats: un a l’àmbit de l’antiga Iveco i, l’altre, a l’àmbit situat a l’avinguda d’Ernest Lluch, a tocar del TecnoCampus. Per aquest últim, la proposta de planejament incorpora l’ordenació detallada per agilitar la tramitació, amb l’objectiu de potenciar l’entrada a la ciutat des de la Porta Laietana i l’entorn del TecnoCampus.