Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Grup PUMSA tanca l’exercici amb un resultat negatiu de 18’1 milions d’euros

Escoltar

Grup PUMSA tanca l’exercici amb un resultat negatiu de 18’1 milions d’eurosEl Grup PUMSA va presentar ahir a la Junta General d’Accionistes un resultat negatiu de 18’1 milions d’euros corresponents a l’exercici del 2011. L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va tancar l’any amb 17,1 milions d’euros negatius. El resultat negatiu de GINTRA va ser de 928.650 € i Prohabitatge va perdre 149.530 €. A més el deute global del Grup PUMSA se situa en 150 milions d’euros.


PUMSA tanca amb 17’1 milions d'euros negatius


El compte de resultats de l’exercici dona un resultat negatiu de -17.134.613,30 €, determinat per un resultat de l’explotació de -8.146.743,96 € i un resultat financer negatiu de -9.905.994,01 €.
Amb la finalitat d’ajustar l’empresa a l’entorn actual i deixar el balanç el més sanejat possible, el compte de resultats de 2011 recull com a despeses conceptes no recurrents, principalment:
- Una provisió de 5,5 milions d’euros per a compensar la pèrdua de valor de la inversió en la societat mixta Porta Laietana, SA, donat el deteriorament d’aquest actiu, substanciat en sòl pendent d’urbanitzar.
- Una provisió per deteriorament de la cartera d’immobles de 6 milions d’euros.La societat ha encarregat a experts independents valoracions d’aproximadament el 80% de la seva cartera d’immobles en existències a 31 de desembre de 2011 amb la finalitat d’adequar-la a valors de mercat. El consell d’administració farà un seguiment de les valoracions de forma semestral.
El Patrimoni net al tancament de l’exercici 2011 és de 27,8 milions d’ euros, enfront els 39,8 euros del 2010.
Els ingressos recurrents derivats del lloguer d’immobles són de 2,9 milions d’euros, i provenen dels 209 habitatges propietat de PUMSA (153 de protecció oficial), del Centre de Serveis Logístics de Mataró, de l’Edifici del Rengle, de les naus i locals a Vallveric i de l’Edifici de Vidre, principalment.
Ateses les circumstàncies en el consell d’administració del gener de 2012 es va presentar un pla financer amb les projeccions economicofinanceres pel període 2012-2017, en el qual es quantifiquen els objectius estratègics establerts al llarg del període. Els principals eixos del pla serien els següents:
 Reestructuració del deute financer a curt termini

 Renegociació del deute amb constructores

 Pla de vendes d’actius

 Aportacions de l’Ajuntament

 Reducció despeses d’estructura
L’elaboració d’aquest pla financer ha estat condicionada per un prudent pla de vendes d’actius en aquest anys (substancialment només s’han considerat les prevendes), la qual cosa fa imprescindible el recolzament de les entitats financeres, donat que, en cas contrari, l’empresa no podrà obtenir els recursos necessaris per a fer front els seus pagaments.
En conseqüència, PUMSA va iniciar a principis d’any un procés de renegociació del deute a curt termini amb les entitats financeres i proveïdors. Aquestes negociacions van encaminades, bàsicament, a prestamitzar la totalitat de les pòlisses de crèdit mitjançant préstecs hipotecaris bilaterals, a quinze anys, amb tres de carència, i un tipus d’interès que permeti reduir la càrrega financera. I negociar amb el
La nova estructura financera resultant haurà de permetre adaptar l’empresa a la nova conjuntura econòmica actual i que no comprometi de manera traumàtica el pressupost global de l’Ajuntament perquè el deute de les empreses municipals li és exigible. Així doncs el Pla preveu una capitalització de l’empresa per part de l’Ajuntament, assumint aquest, part del deute de la companyia. Serà necessari, per tant, tramitar i aprovar un pla de sanejament municipal que contempli aquestes aportacions.
L’acord de reestructuració del deute, que es preveu signar les properes setmanes, permetrà assolir un cert equilibri a llarg termini, així com compassar els fluxos del servei del deute a la generació de caixa.
D’altra banda, al març d’aquest any el consell d’administració va aprovar l’acord amb els representants del treballadors per a dur a terme una reestructuració de plantilla del Grup PUMSA (PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE MATARÓ). El pla financer esmentat contempla la reducció de la massa salarial en un 45%. Amb aquesta finalitat la plantilla del grup passa de 55 a 36 persones, i els que queden han acceptat una important reducció salarial. Pel que fa als acords amb els treballadors, el grup d’empreses ha amortitzat uns 20 llocs de treball, mitjançant acomiadaments, baixes voluntàries, reingrés a l’Ajuntament de personal funcionari i recol·locacions de personal en el si del Grup empresarial municipal.
Paral·lelament als processos de refinançament del deute i de reestructuració de la plantilla abans esmentats, s’ha dut a terme un procés d’integració i tancament d’oficines, així com d’altres polítiques de contenció de costos, les quals culminaran previsiblement amb la fusió, actualment en estudi, de les tres empreses que configuren el Grup PUMSA, mitjançant l’absorció per part de PUMSA de GINTRA i PROHABITATGE MATARÓ.


GINTRA acaba 2011 amb 928.650 € de pèrdues


L’entitat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA) va presentar a la Junta General de Socis que va tenir lloc ahir els seus comptes anuals corresponents a l’any 2011 amb un resultat negatiu de 928.650 euros. Les àrees d'actuació d’aquesta empresa municipal són la promoció, la gestió i l’explotació d’aparcaments municipals, la gestió de la Zona Blava i del Servei de Grua, incloent-hi la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.


Resultats econòmics


El resultat de l'exercici 2011 de l'empresa municipal GINTRA ha estat d’una pèrdua de 928.650 euros, enfront els 635.243 € de 2010, increment aquest degut a la major despesa financera, les menors vendes i a un contingent fiscal. Amb la finalitat d’ajustar l’empresa a l’entorn actual i deixar el balanç el més sanejat possible, GINTRA ha encarregat a experts independents una valoració de la seva cartera d’aparcaments en existències, amb la finalitat d’adequar-la a valors de mercat. Conseqüència d’aquestes taxacions s’ha produït una pèrdua per deteriorament d’actius d’1,5 milions d’euros, que ha estat comptabilitzada al 2012, a l’haver rebut els informes amb posterioritat a la formulació dels comptes anuals.
En aplicació del contracte programa entre GINTRA i l’Ajuntament, on ja es preveuen aquestes pèrdues, aquest últim farà les aportacions necessàries per tal de compensar les pèrdues de l’exercici. Al tancament de l’exercici 2011 el Patrimoni net de GINTRA és de 6.029.116 €.
Pel que fa als ingressos, la xifra de negocis ha estat de 2.194.694 € (2.529.269 € al 2010), el que suposa una disminució del 15% respecte l’any anterior. Aquests menors ingressos han estat per la manca de vendes de places d’aparcament al 2011 (al 2010 es van vendre places per 488.321 €).


Gestió d’aparcaments


Actualment GINTRA és titular de 1.460 places d’aparcament, que si s’afegeixen a les 612 places propietat de PUMSA dóna un parc total en propietat de 2.072 places. Si afegim els aparcaments que gestiona GINTRA al TecnoCampus Mataró-Maresme, al poliesportiu del carrer d'Euskadi i a la plaça de Cuba, el número de places tota gestionades des de l’empresa municipal és de 2.642.


Servei de Grua i Zona Blava


Tant el Servei de Grua com el de gestió de la Zona Blava estan subcontractats a terceres empreses. Donat que els costos que suporta GINTRA se li re-facturen íntegrament a l’Ajuntament, l’efecte és neutre als comptes de GINTRA. La recaptació generada pel Servei de Grua es transfereix a l’Ajuntament, mentre que la que s’obté per la Zona Blava l’aporta anualment l’Ajuntament a GINTRA per compensar pèrdues.


Prohabitatge Mataró finalitza 2011 amb una pèrdua de 149.530 €


L’entitat municipal Prohabitatge Mataró ha finalitzat l’any 2011 amb una pèrdua de 149.530 €.
Aquesta empresa municipal es va constituir amb la voluntat de centralitzar tot el ventall de serveis oferts en l’àmbit de l’habitatge, evitant la dispersió i, per tant, la desorientació dels usuaris.
Les seves prioritats són facilitar l’accés a l’habitatge, mitjançant la construcció d’habitatges nous i la col·laboració amb el sector privat, i treballar per a la renovació, actualització i manteniment del parc d’habitatges de la ciutat, contribuint així a la cohesió social.


Resultats econòmics


Prohabitatge Mataró presenta el 2011 una pèrdua de 149.530 €. Els ingressos d’explotació han disminuït un 13,5%, situant-se en els 441.011 €, enfront els 509.740 € de l’any anterior. Aquesta disminució en els ingressos es deu a una davallada en la facturació a PUMSA pels menors serveis que li ha prestat, conseqüència de la menor activitat d’aquesta última.
Els ingressos d’explotació provenen dels següents conceptes: el 46% provenen de la Generalitat de Catalunya, tant per subvencions com per prestacions de serveis en la tramitació d’ajuts al lloguer i signatura de contractes de lloguer; el 25% de PUMSA, per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d’habitatges, i el 29% restant prové del lloguer d’habitatges.
Prohabitatge Mataró el 2011 ha gestionat 215 habitatges de lloguer (propietat de PUMSA), més 23 rebuts en usdefruit de l’Ajuntament.


Serveis gratuïts relacionats amb l’habitatge


 

El personal d’atenció al públic de Prohabitatge Mataró ha atès 19.286 visites (l’any passat, 20.570), més 9.071 consultes telefòniques i via mail (7.455 el 2010).

Al 2011 no es va obrir convocatòria per a la concessió d’ajuts per als conceptes de rehabilitació i accessibilitat. En conseqüència, al 2011 l’activitat de l’oficina es va centrar en la realització d’informes finals d’obres. També des de l’Oficina Local d’Habitatge s’han tramitat 568 cèdules d’habitabilitat (620 al 2010). Aquest 2011 no s’han dut a terme Tests d’Edificis ni Informes Interns d’Idoneïtat (al 2010, 30 Tests i 21 informes).
Procedents tant de la Borsa Jove com de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social s’han tramitat 918 sol·licituds d’ajuts al lloguer de la Generalitat, davant les 1.404 de 2010, el que suposa una disminució del 35%. Cal considerar que al 2011 no es va obrir convocatòria per a nous ajuts al lloguer, sinó que es va dur a terme una revisió dels ajuts al lloguer amb resolució favorable de l’any 2010. Pel que fa a la Renda Bàsica d’Emancipació, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, i dirigida a joves d’entre 22 i 30 anys, el 2011 s’han tramitat 356 ajuts, enfront els 406 de 2010.
Per incorporar-los a les Borses d’Habitatges de Lloguer al 2010 s’han aconseguit 8 nous pisos (havent atès a 92 propietaris), fent un total de 143 habitatges gestionats (150 al 2010).


Deute global Grup PUMSA


El deute global del grup PUMSA és de 150 milions d’euros que surten de l’endeutament bancari de Pumsa que és de 105 milions d’euros, deutes a proveïdors per un import de 30 milions d’euros (FCC per la construcció del rengle), més 15 milions de Porta Laietana.


Pla de sanejamentL’Ajuntament com a responsable d’aquestes empreses haurà d’aprovar en les properes setmanes un Pla de sanejament per poder corregir aquesta situació econòmica. L’alcalde de Mataró, Joan Mora, s’ha lamentat que “cada euro que necessitem per eixugar els deutes d’aquestes empreses és un euro menys que pot invertir l’Ajuntament de Mataró”. Aquest Pla de sanejament haurà de dissenyar el full de ruta per sanejar les finances del Grup PUMSA i de MESSA.