Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament frenarà la pujada de l’IBI amb la nova revisió cadastral

Escoltar

L’Ajuntament frenarà la pujada de l’IBI amb la nova revisió cadastral

El Ple aprova una bonificació destinada a limitar a un màxim de 3,75% l’increment del rebut del 2013

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat provisionalment el tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per al 2013, que serà del 1,23 % per als immobles urbans i del 0,58% per als rústics. Complementàriament també ha acordat una bonificació destinada a limitar a 3,75% l’increment dels rebuts de naturalesa urbana. 


D’aquesta manera, l’Ajuntament preveu garantir els ingressos per continuar prestant serveis a la ciutadania, tenint en compte que l’IBI és el principal tribut de les entitats locals, i intenta moderar la pressió fiscal sobre els ciutadans.


La bonificació-topall per als béns de naturalesa urbana serà compatible amb altres bonificacions a què puguin tenir dret els contribuents, però als béns rústics i als de característiques especials no els hi és d’aplicació.
La revisió cadastral


El 30 d’octubre de 2011 l’Ajuntament va sol•licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’inici de la revisió cadastral a Mataró perquè considerava que els valors cadastrals vigents eren massa alts en relació als valors de mercat, ja que els valors actuals es varen aprovar quan la bombolla immobiliària estava en el seu punt més àlgid, l’any 2005.


Tal com estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RD 2/2004, els ajuntaments que estan immersos en un procés de revisió cadastral han d’aprovar el nou tipus d’impositiu de l’IBI abans que s’iniciïn les notificacions individualitzades dels nous valors cadastrals als ciutadans i, en qualsevol cas, abans de l’1 de juliol.


Els treballs de revisió cadastral realitzats entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Ajuntament indiquen una disminució mitjana de manera conjunta del valor dels immobles a Mataró d’un 30% en els cas dels habitatges. Els immobles de naturalesa no residencial (comercials, industrials, etc...) han tingut una caiguda més pronunciada que els de naturalesa residencial.


El govern municipal es va proposar com a objectiu frenar l’increment de l’IBI però garantint la suficiència mínima d’ingressos que permetin el funcionament dels serveis públics i, per aquest motiu, va establir com a objectiu un increment màxim de la recaptació d’un 3,75% respecte el 2012 i un increment màxim d’aquest mateix percentatge a tots i cadascun dels contribuents de l’IBI.


El canvi del tipus impositiu


En els últims anys, els tipus impositius de l’IBI a Mataró s’han situat sempre en els valors més baixos permesos per la llei, al voltant del 0,4%, que eren suficients per garantir els ingressos de l’Ajuntament perquè la base liquidable de l’impost, és a dir, el valor cadastral, eren alts. De fet, el valor dels immobles havia estat calculats en la revisió cadastral del 2005, en un dels moments més àlgids del mercat immobiliari.


Per l’any 2013 es busca garantir que cap contribuent tingui un increment superior al 3,75%, per la qual cosa s’ha aplicat el tipus de l’1,23% amb el topall esmentat del 3,75%.