Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament insta la Generalitat a què mantingui les aportacions a les escoles bressol

Escoltar

L’Ajuntament insta la Generalitat a què mantingui les aportacions a les escoles bressolEl Ple municipal de maig va aprovar per unanimitat la proposta de resolució que van presentar tots els grups municipals per adherir-se a la resolució de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir el manteniment de les escoles bressol.


 

La proposta diu el següent:

 

“L’educació en la primera infància ha despertat en els darrers anys un interès creixent que ha portat al convenciment col·lectiu que les llars d’infants, des d’una perspectiva educativa i social, eren el millor model que aquest país podia haver adoptat. Des d’aquesta perspectiva, l’escola bressol ha estat qualificada com a espai educatiu, ample i flexible, que permet atendre adequadament tant els interessos dels infants com els de les famílies i de la comunicat.Els ajuntaments han estat una institució clau en el desenvolupament de polítiques educatives de proximitat, de manera especial, en l’àmbit dels serveis educatius a la primera infància i a les seves famílies.En aquest context, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una iniciativa legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del país...El Departament d’Ensenyament va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era essencial per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i s’incrementà, a partir del curs 2005-2006, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals per contribuir a les despeses de funcionament de les llars.L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint respecte als convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, afegint que aquests convenis “han de prendre com referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”.En l’actual conjuntura econòmica i social en la que ens trobem, i fruit també de la reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el manteniment de les llars d’infants perquè els ajuntaments han de continuar disposant dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.A la nostra ciutat, l’oferta de places d’escola bressol és de 959 repartides en 9 escoles. La xarxa d’escoles bressol és un servei de qualitat valorat molt positivament pels seus usuaris tant pel model pedagògic com per la qualitat del servei, que compte amb el suport de totes les forces polítiques i representants socials presents al Plenari de l’Institut Municipal d’Educació, les quals consideren que aquesta disminució en el seu finançament pot afectar el funcionament general de totes elles.És per tot això que els sotasignats, en defensa d’un servei d’escoles bressol de qualitat, proposen al Ple l’adopció dels següents,ACORDS:

Primer.- Adherir-nos a la resolució de la FMC i l’ACM instant el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar dels recursos necessaris, suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per mantenir les actuals escoles bressol municipals creades per acord parlamentari i, així, fer front a les necessitats educatives de la nostra ciutat en benefici de les famílies i del benestar social de la ciutadania.Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € anunciats per la Conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-2012, i a mantenir l’esmentat import per als cursos següents.Tercer.- Instar el Departament d’Ensenyament a trobar les mesures necessàries que permetin la sostenibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol, a què aboni el deute contret amb l’Ajuntament i es comprometi a garantir la continuïtat i la millora de la qualitat del model d’escoles bressol públiques de Mataró.Quart.- Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la primera infància.Cinquè.- Comunicar aquests acords en el proper Consell Plenari de l’IME, a les associacions municipalistes de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya”.