Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova una ordenança per prevenir i corregir la contaminació acústica

Escoltar

Mataró aprova una ordenança per prevenir i corregir la contaminació acústica

El text regula els sorolls tant de l’interior d’un habitatge com de l’ambient exteriorEl Ple de setembre ha aprovat de manera definitiva l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions. Segons la normativa vigent, els municipis catalans de més de 5.000 habitants han de tenir ordenances municipals per tal d’integrar els objectius de qualitat acústica en la gestió municipal.


 

El text normatiu s’ha aprovat una vegada s’han incorporat les al·legacions estimades que es van presentar a partir de l’aprovació inicial que va tenir lloc en el Ple municipal de maig.

 

En total 3 persones han presentat els seus respectius escrits d’al·legacions durant el període d’informació pública, de les quals una s’ha estimat i la resta han estat desestimades.

 

Quant a l’al·legació estimada, aquesta fa referència a les quantitats econòmiques de les sancions lleus i greus. En el text inicial aquestes es basaven en la llei catalana i no en la llei estatal que es va aprovar més tard. La llei catalana estableix que les infraccions lleus seran fins a 900 € i l’estatal fins a 600 €, i les greus en la de Catalunya seran de 901 fins a 12.000 € i a l’Estat de 601 fins a 12.000 €. Atès que les normes autonòmiques han d’adaptar-se a les estatals i el caràcter garantista del dret sancionador, s’estima l’al·legació formulada i s’opta per la regulació menys perjudicial per a la ciutadania, les quanties econòmiques previstes per la llei estatal.

 

El text definitiu també ha adaptat el redactat de la taula descriptiva de les zones de sensibilitat acústica i usos del sòl i els valors límits d’immissió en decibels a la nova normativa de l’àmbit que va entrar en vigor el juliol.

 

La nova ordenança té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. En aquest sentit, hauran de respectar els valors d’immissió acústica establerts als annexos de l’ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per soroll i vibracions.

 

 

Zonificació acústica

 

L’ordenança recull en l’annex 1 el mapa de capacitat acústica de Mataró, que determina els límits sonors que hi pot haver a cada zona de la ciutat segons si es tracta de zones de sensibilitat acústica alta –espais d’interès natural, sòl sanitari, sòl residencial–, moderada –coexistència sòl residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existent, predomini sòl d’ús terciari, àrees urbanitzades afectades per sòl d’ús industrial– o baixa ­–sòls recreatius i d’espectacles, predomini del sòl d’ús industrial o sòls afectats per sistemes generals d’infraestructures de transports.

 

En diferents annexos, l’ordenança recull els nivells de soroll i vibracions màxims aplicables tant a l’espai interior –regula, per exemple, els decibels màxims dins de cadascuna de les diferents estances d’un habitatge– com a l’ambient exterior, segons la zona del municipi.

 

L’Ajuntament podrà declarar zones d’especial protecció de la qualitat acústica els parcs, zones enjardinades, interior d’illes, espais per a vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable similars quan ho consideri necessari per les seves característiques singulars. També podrà declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les quals es comprovi que se superen els valors límits d’immissió. En els dos casos caldrà confeccionar un pla específic de mesures a adoptar.

 

 

Classificació acústica de les activitats

 

Les activitats es classifiquen segons el nivell sonor màxim que generen dins del seu recinte en els següents grups:

 

Grup I: activitats incloses al Pla especial regulador de l’ús recreatiu

Grup II: nivell d’immissió major a 95 decibels acústics

Grup III: nivell d’immissió entre 94 i 85 dB(A)

Grup IV: nivell d’immissió menor a 84 dB(A)

 

L’ordenança determina quins són els requeriments tècnics per a les activitats segons al grup al qual pertanyen.

 

 

Activitats a l’aire lliure

 

Les activitats festives i altres actes a la via pública han de disposar d’autorització municipal expressa i es presentarà un estudi acústic. L’horari serà, com a màxim, fins a l’1 de la matinada els dies laborables i fins les 2 h els dissabtes i festius, excepte les activitats del calendari festiu local que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada. L’Ajuntament també pot exigir la instal·lació d’un limitador-enregistrador.

 

Pel que fa a les instal·lacions amb sistemes de megafonia, l’horari serà de 8 h a 23 h els dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9 i les 23 h els dissabtes, diumenges i festius. En aquest cas també són excepció les activitats del calendari festiu local amb àmplia participació.

 

Els espectacles pirotècnics s’han de dur a terme com a mínim a 200 m de distància dels edificis hospitalaris o espais que l’Ajuntament consideri que cal preservar.

 

 

Construccions i instal·lacions

 

Les noves construccions o les grans rehabilitacions d’edificis destinats a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals han de garantir l’aïllament acústic adient.

 

Pel que fa els treballs a la construcció, l’horari de treball i funcionament de maquinària ha d’estar comprès entre les 8 i les 20 h els dies laborables.

 

Quant a les instal·lacions de climatització, condicionament d’aire i ventilació, l’ordenança reconeix com a responsables de la col·locació correcta els instal·ladors i propietaris. Pel que fa a les instal·lacions comunitàries, com ascensors, la comunitat de propietaris i, si s’escau, els usuaris, han d’assegurar-ne el manteniment i bon funcionament.

 

L’ordenança també regula, pel que fa al soroll, el comportament ciutadà i l’ús de vehicles a motors i ciclomotors, i remet a complir les prescripcions previstes per les ordenances específiques.

 

 

Sirenes de vehicles d’emergència i alarmes

 

L’annex 8 de l’ordenança recull les prescripcions a complir per part des vehicles destinats a serveis d’urgències. De 8 a 21 h el nivell màxim sonor permès de les sirenes és de 95 decibels. En període nocturn, de 21 h a 8 h, s’utilitzaran els avisadors lluminosos sempre que es pugui i si no es suficient és pot fer ús de les sirenes a un nivell màxim de 70 decibels. Només en casos que sigui estrictament necessari es permet que sonin fins a 90 decibels.

 

El nivell màxim autoritzat d’emissió sonora per a alarmes que sonen a l’ambient exterior és de 85 decibels, mesurat a 3 m i en l’eix de màxima radiació. En el cas de les alarmes que emeten a l’interior d’edificis, el màxim permès és de 70 decibels a 3 m i en l’eix de la màxima radiació.