Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró celebra avui el Dia Internacional de la Dona amb la lectura d’un manifest institucional

Escoltar

Mataró celebra avui el Dia Internacional de la Dona amb la lectura d’un manifest institucional

L’acte forma part d’un programa d’activitats organitzat per entitats de donesL’alcalde, Joan Mora, ha presidit avui a les 12 h davant de l’Ajuntament la lectura del manifest institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El manifest l’ha llegit la regidora de Família, Benestar Social, Salut i Consum, Olga Ortiz. A l’acte també hi han assistit diferents regidors del Consistori.


 

El manifest d’enguany, facilitat per la Diputació de Barcelona, porta per títol “Liderant el present, construint el futur”.

 

L’acte forma part del programa d’activitats organitzat per diferents entitats de dones de la ciutat i l’Ajuntament de Mataró per commemorar el Dia Internacional de les Dones.

 

Al volant de l’efemèride, el Ple de març va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per tots els grups municipals.

 

El text íntegre de la proposta és el següent:

 

“En ple segle XXI pot semblar anacrònic parlar de desigualtats entre homes i dones, quan la legislació jurídicament i constitucional ha avançat en matèria d’igualtat.

 

Però sovint la igualtat legal no es correspon amb la igualtat real en les diferents esferes de la vida. A la vida quotidiana, a l’accés o permanència al lloc de treball, l’accés a càrrecs directius, la igualtat de sous pel mateix treball.... Són desigualtats fruit d’una societat històricament patriarcal que marca unes relacions de subordinació de les dones respecte als homes, només pel fet d’haver nascut dones.

 

L’educació i la socialització de nens i nenes de manera diferent ha comportat una divisió social i sexual de les activitats que totes les cultures han organitzat i organitzen per satisfer les seves necessitats. Aquesta divisió i atribució de tasques marca les diferències i provoca les desigualtats àmpliament conegudes i reconegudes entre dones i homes: de treball, d’utilització de l’espai i el temps, d’ingressos, de reconeixement, de poder, etc.; desigualtats que han desvalorat les activitats realitzades per les dones, les seves formes d’actuar, de pensar, el tipus de relacions que estableixen, el seu cos... Fins al punt de ser les dones les principals víctimes de la violència en qualsevol conflicte, sigui a la llar o en una guerra. En definitiva, en ple segle XXI encara cal continuar treballant fermament i des de diferents àmbits (des de la legalitat, des de l’educació,...) per fer de la igualtat una realitat de les diferents esferes de les vida, tant a la privada com a la pública.

 

És imprescindible incorporar l’experiència, els sabers i les pràctiques de les dones per tal d’aconseguir un canvi de paradigma que ha de resultar favorable no només per a les dones, sinó per al conjunt de la societat. La incorporació de la perspectiva de les dones permetrà mirar el món d’una manera molt més complerta, perquè representa la meitat de la societat, una mirada per tant, més humana, més d’acord amb els drets civils, polítics i humans de les persones.

           

Les dones sempre han treballat, encara que en un entorn invisibilitzat per la centralitat de la producció mercantil com a objectiu econòmic bàsic. El treball assalariat no és tot el treball. S’ha d’acabar amb la confusió entre treball i ocupació i fer visible el treball domèstic i familiar, indispensable per aconseguir el benestar i el desenvolupament correcte de les persones.

La doble presència de les dones en els àmbits del treball productiu i reproductiu genera tensió pel repartiment desigual de la càrrega total de treball entre homes i dones a la vida quotidiana.

 

Cal avançar cap a la consecució d’un model de societat millor organitzat en funció de les necessitats de les persones i que no sigui una sobrecàrrega per a les dones. S’ha de reorganitzar la vida personal-familiar-laboral per tal que les dones deixin de ser gairebé les úniques responsables del treball familiar, domèstic i de cura de les persones. La conciliació dels usos del temps, és un   repte col·lectiu prioritari que passa indefectiblement per la corresponsabilitat social i per la implicació d’agents institucionals, empresarials i sindicals.

 

Les desigualtats de gènere no són les úniques que cal considerar. L’arribada de les migracions recents posa de manifest la necessitat ineludible de considerar que, a més de les desigualtats de gènere i de classe, cal tenir present les desigualtats d’origen. Les dones immigrades arrosseguen sovint una triple discriminació que cal tenir en compte.

 

Malgrat tot les dones hem aconseguit avenços importants. Hem començat a impregnar la vida social, política i laboral amb el nostre saber fer i amb la nostra visió en femení. Dones, homes i institucions públiques, conjuntament, hem de continuar treballant per construir una societat més justa, democràtica i sostenible.

 

Els poders públics han d’integrar el reconeixement de l’existència de dones i homes al conjunt de les seves polítiques, per tal que aquestes responguin a les realitats, oportunitats, necessitats i expectatives dels dos sexes, i, alhora, tenir en compte que la igualtat legal i real, així com els canvis necessaris per millorar la societat han d’impactar positivament sobre el conjunt de la població, sobre les dones i sobre els homes. Es tracta de planificar, executar i avaluar polítiques, a partir del concepte d’igualtat i equitat, tot donant valor a les aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat.

 

Des de l’Ajuntament de Mataró volem expressar el nostre compromís per:

 

Treballar per la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques locals donat que només des del reconeixement de les realitats , necessitats i demandes dels homes i les dones es pot fer una política que contempli el conjunt de la ciutadania.

 

Sensibilitzar sobre la igualtat de gènere des de la infantesa, promovent actituds igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i divulgant el concepte d’igualtat de gènere

 

Combatre la violència masclista coordinant totes les accions, institucionals, legals, i socials, adreçades a la seva eradicació, incidint en la sensibilització i prevenció des de la infantesa i l’atenció a les dones que la pateixen.

 

Vetllar per la promoció social de les dones i facilitar la seva participació en els diferents àmbits ciutadans i en el teixit associatiu.

 

Reconèixer i potenciar la tasca que realitzen les entitats de dones de la ciutat i promoure’n la participació en les polítiques municipals.

 

Treballar per la igualtat de les dones en l’esfera laboral.

 

Per tot això, els grups municipals sotasignats proposem al Ple municipal l’adopció dels següents: 

 

ACORDS:

 

PRIMER.- Reafirmar el nostre compromís de treballar per la igualtat real de dones i homes al nostre municipi, tenint en compte les necessitats i interessos d’ambdós per tal de construir una societat més equitativa i justa.

 

SEGON.- Incorporar la perspectiva de gènere des d’una mirada transversal a les polítiques municipals.

 

TERCER.- Impulsar Plans d’Igualtat en l’esfera laboral dins les polítiques municipals d’ocupació i formació ocupacional.

 

QUART.- Adherir-nos al manifest institucional del Dia Internacional de les Dones, que elaboren diferents institucions i organismes, amb motiu del dia 8 de març, el qual adjuntem a aquesta declaració institucional.

 

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a totes les vocalies i associacions de la dona de la ciutat i a quina administració correspongui.”