Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró disposa d’un reglament que regula les prestacions socials de caràcter econòmic

Escoltar

Mataró disposa d’un reglament que regula les prestacions socials de caràcter econòmic

El document aporta més rigor i seguretat jurídica en l’atorgament dels ajuts socialsEl Ple de setembre ha aprovat inicialment el Reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgència social que té com a finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència i el seu procediment de concessió.


 

Una de les competències bàsiques de l’Ajuntament són les prestacions socials de caràcter econòmic, l’atenció a unitats, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social. Amb aquest reglament el que es pretén és garantir que els ciutadans coneguin les prestacions existents, els circuits i les formes d’accés, per tal d’incrementar l’accessibilitat i la transparència.

 

 

Beneficiaris i ajuts

 

Podran ser beneficiàries d’aquestes prestacions econòmiques d’urgència social, prèvia valoració social dels professionals dels serveis bàsics d’atenció social, les persones empadronades a la ciutat que acreditin una residència continuada de mínim dos anys i que es troben en situació de  vulnerabilitat o exclusió social, sent prioritàries aquelles que tenen menors a càrrec. També ho seran les persones no empadronades que visquin o es trobin a la ciutat sempre que acreditin estar arrelades a Mataró en els darrers tres anys de manera continuada, persones víctimes de violència o menors o incapacitats en situació de desemparament.

 

El reglament prioritza especialment les famílies amb càrregues familiars atès que l’ Informe de Pobresa Infantil a Catalunya elaborat per la FEDAIA al maig del 2012 posa de manifest la situació de precarietat que pateixen molt infants i adolescents davant la impossibilitat de les seves famílies per fer front a les seves necessitats bàsiques: no mengen adequadament, viuen en espais reduïts o amuntegats sense espais per jugar i fer els deures, no participen d’activitats extraescolars. Situacions que aboquen els menors al fracàs escolar dificultant la seva inserció laboral i social en l’etapa adulta.

 

Els beneficiaris podran rebre ajuts per:

 

. Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat.

 

. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés, manteniment i subministraments de l’habitatge habitual.

 

. Atenció a la infància i adolescència per actuacions de prevenció, situació de risc i desemparament.

 

. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària.

 

. Suport a la integració sociolaboral, necessitats formatives i/o sociolaborals.

 

Les prestacions econòmiques que s’atorguen per cada concepte estan quantificades i tenen un màxim per família i any.

 

Una vegada aprovat inicialment el reglament pel Ple, se sotmetrà el document a informació pública durant 30 dies, a partir de la seva publicació al BOP, perquè les persones interessades puguin consultar-lo i presentar-hi al·legacions. En el cas que, transcorregut aquest termini, no s’hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament. En el cas contrari, el Ple de l’Ajuntament haurà de resoldre les reclamacions i votar de nou l’aprovació definitiva.