Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró modifica l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Escoltar

Mataró modifica l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Adapta el text a la normativa superior i inclou l’aprovació de la Carta de colors

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques amb els vots favorables de CiU, PSC, PPC i PxC i les abstencions d’ICV-EUiA i la CUP.

 

Els objectius principals de la modificació són simplificar tràmits en l’atorgament de les llicències d’obres, donar força legal a la Carta de colors de Mataró i adaptar l’ordenança a les actualitzacions de normatives de rang superior.

 

 

Simplificar tràmits

 

Les modificacions de l’ordenança permeten simplificar els tràmits en l'atorgament de llicències d'obres en el marc que permeten altres normatives superiors. En concret, no caldrà llicència sinó només comunicació prèvia en les obres que la norma superior ho determini perquè no afecten a:

 

- Elements protegits pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

- L’estructura de l'edifici.

- El paisatge urbà.

- El medi ambient.

- La parcel·lació o els límits dels establiments.

- La seguretat de les persones

 

Per exemple, no caldrà llicència per a obres d’adequació de locals per a noves activitats o per a reformes d’habitatges i locals que no afectin a l'estructura de l'edifici.

 

 

La Carta de colors

 

L’ordenança incorpora la Carta de colors de Mataró que, aprovada com annex, es dota de força legal. L’objectiu és dotar al municipi d’una paleta de colors amb què tutelar les intervencions en les façanes de l’àmbit d’estudi i aquelles que el planejament estableixi. Serà d’obligat compliment quan s’hagin de repintar façanes d’immobles ubicats entre les rondes Alfons XII, de Joan Prim, Camí de la Geganta, ronda d’Alfons X El Savi, ronda de Miguel Cervantes i avinguda del Maresme.

 

La Carta de colors té com a prioritat orientar i regular els materials, textures i colors amb què s’han de tractar els diferents elements que composen una façana: paraments, complements, fusteria i serralleria. Per elaborar la carta de colors es va fer un estudi previ dels colors habituals utilitzats a les façanes originals de la ciutat. L’estudi es basava en:

 

 -Aplicació d’una metodologia rigorosa d’anàlisi del paisatge urbà de Mataró, deduint les seves constants cromàtiques autòctones al llarg del temps.

  -Manteniment dels colors originals de l’arquitectura històrica.

  -Respecte de les unitats arquitectòniques de les edificacions del casc urbà.

  -Orientar la definició del cromatisme en les sol·licituds de llicència d’intervenció en façanes, facilitant als tècnics unes pautes que els permetin identificar els colors preexistents i la seva harmonització amb l’entorn immediat.

 

 

Adaptació a altres normatives

 

Les modificacions de l’ordenança han permès adaptar-la als canvis introduïts a altres normatives, i en concret al Reial Decret 1000/2010, de 5 de agost, sobre visat col·legial obligatori, les Ordenances fiscals de 2012 i la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme.

 

Per altra banda, l’actualització que s’ha fet de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques permet:

 

- Descriure amb major claredat la tipologia de les obres subjectes a cada tipus d’autorització i/o comunicació.

- Eliminar documentació que ha quedat obsoleta, per modificació de la normativa superior, respecte a l’obligatorietat d’instal·lació d’ascensors.

- Preveure el dipòsit d’una fiança que garanteixi la reposició dels elements malmesos a la via pública en el supòsit que la modificació de la Llei d’urbanisme, en tràmit, converteixi en comunicació prèvia la llicència de primera ocupació.

- Modificar les dades estadístiques sobre les obres per ajustar-les al context actual.

 

 

Aprovació definitiva

 

La modificació de l’ordenança s’exposarà al públic durant un termini de 30 dies. Si no es presenten reclamacions ni suggeriments es considerarà aprovada definitivament.