Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Carnet blau donarà més beneficis als seus usuaris

Escoltar

El Carnet blau donarà més beneficis als seus usuaris

El Ple aprova inicialment el Reglament per a l’obtenció de l’acreditació


El Ple de novembre ha aprovat inicialment el Reglament per a l’obtenció del Carnet blau. En aquesta normativa es regulen els requisits d’accés a aquest carnet, el procediment per a la seva concessió i els avantatges a què dóna dret.

 

La voluntat d’aprovar aquest reglament ha estat ampliar les cobertures a què dóna accés el carnet, així com donar una cobertura jurídica als seus usuaris: persones grans i/o dependents amb pocs recursos econòmics. A més s’ha canviat el topall d’ingressos per poder ampliar el número de beneficiaris.

 

El Carnet blau va entrar en funcionament el 1992 per donar avantatges als usuaris del transport públic Mataró Bus i actualment més de 9.000 persones en són titulars.

 

Fins al moment no existia un reglament específic que regulés la concessió d’aquest títol i el Síndic de Greuges havia instat l’Ajuntament a establir una normativa.

 

 

Requisits i característiques del Carnet blau

 

El reglament estableix que el Carnet blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals.

 

En podran ser beneficiàries aquelles persones majors de 65 anys, les persones que estiguin en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat (emès per la Generalitat o organisme competent) amb un grau igual o superior al 33 %, les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent o absoluta o gran invalidesa i que reuneixin els següents requisits:

 

. Estar empadronat a Mataró amb una antiguitat mínima de 2 anys.

 

. Tenir ingressos econòmics iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

 

. No disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual.

 

. Disposar com a màxim d’un vehicle.

 

El carnet tindrà una validesa de 3 anys després dels quals s’haurà de demanar la seva renovació. Els carnets blaus expedits abans de l’entrada en vigor del reglament seguiran sent vàlids però en el termini màxim d’un any els usuaris n’hauran de sol·licitar la seva renovació.

 

Pel que fa als beneficis i avantatges de l’acreditació, els usuaris podran accedir a serveis, activitats i esdeveniments de diferents àmbits educatius, culturals, esportius i festius de la ciutat que així ho indiquin (tant públics com privats).

 

El reglament també regula les infraccions per l’incompliment del que estableix la normativa i la conseqüent sanció. Així, a tall d’exemple, la cessió del carnet a terceres persones suposarà la pèrdua de l’acreditació per un període de 4 anys.

 

Una vegada feta l’aprovació inicial al Ple, durant 30 dies el text se sotmet a informació pública per a la seva consulta, i si s’escau es puguin formular al·legacions o suggeriments. Si no hi ha cap al·legació durant aquest termini el document passarà a ser definitiu.