Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització dels terrenys de l’àmbit Iveco-Renfe més propers al TecnoCampus

Escoltar

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització dels terrenys de l’àmbit Iveco-Renfe més propers al TecnoCampus

 

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del sector PMU-09d “avinguda d’Ernest Lluch – Veïnat de Valldeix”, els terrenys de l’àmbit Iveco-Renfe que estan a tocar del TecnoCampus.

 

En concret, el projecte comprèn l’illa definida per l’avinguda d’Ernest Lluch, l’avinguda del Maresme, les vies de Renfe, el carrer de Narcís Monturiol i un vial de nova planta prolongació del carrer de Narcís Monturiol i paral·lel a l’avinguda d’Ernest Lluch. Suposa un total de 20.620 m2. També inclou unaporció de sòl de zona verda, de 9.003 m2, situada al veïnat de Valldeix.

 

Aquest projecte està vinculat a la modificació puntual del Pla General als àmbits Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix, aprovada provisionalment en el Ple municipal de 2 de maig de 2013. Aquesta modificació suposa que el Pla de millora urbana, previst inicialment en un sol polígon, es dividirà en tres sectors de gestió i desenvolupament urbanístic independents: PMU-09d Avda. Ernest Lluch-Valldeix, PMU-10 Isaac Peral-Renfe i PMU-11 Iveco-Farinera.

 

El projecte d'urbanització es va aprovar en la sesssió de la Junta de Govern celebrada dilluns 16 de setembre.

 

 

Descripció de les obres d’urbanització

 

Abans d’iniciar les obres d’urbanització és necessari enderrocar edificacions existents, ja que són incompatibles amb el nou planejament. També s’enderrocarà un tram del paviment del carrer de Juan de la Cierva i s’adequarà el carrer de Narcís Monturiol, que queden substituïts per la nova vialitat.

 

El projecte d’urbanització aprovat és el projecte tècnic necessari per executar les obres que determina el planejament i que són a grans trets obrir el nou carrer i urbanitzar tant els vials com els espais lliures destinats a zona verda. Els treballs permetran delimitar la urbanització amb els serveis corresponents de les parcel·les residencials i d’equipament resultants de la ordenació.

 

Les obres d’urbanització consisteixen en la pavimentació de les calçades i les voreres afectades de tot l’àmbit.

 

Pel que fa al clavegueram, es preveu la col·locació d’una nova xarxa de col·lectors que millorarà i connectarà amb l’existent. També es modificarà la xarxa d’aigua, es soterraran les línies elèctriques, es substituirà la xarxa de telecomunicacions i s’ampliarà la de gas per cobrir tota la nova urbanització.

 

Es preveu també la instal·lació de l’enllumenat públic adaptat a cadascun dels diferents espais. També s’hi ubicaran contenidors soterrats per a la recollida dels residus urbans.

Quant a la jardineria, es plantaran diferents espècies vegetals, i s’instal·larà un sistema de reg automatitzat. A la façana litoral es donarà continuïtat al Parc de Mar.

 

  

El sector en xifres

 

El projecte d’urbanització a desenvolupar afecta a una superfície total de 29.623 m2 (aproximadament 3 illes de l’Eixample de Barcelona) de sòl dels quals 22.251 m2 són de sòl públic i, d’aquests, 4.899 m2 es destinaran a sistema viari, 13.616 m2 a espais lliures i zones verdes i 3.739 m2 a equipament.

 

Dels 29.623 m2, 7.372 m2 són de sòl privat, un 13% destinat a sostre terciari i un 87% a usos residencials, hotelers i/o terciaris.

 

 

Pressupost i termini

 

El pressupost estimat per a l’execució de les obres és de 2,9 milions d’euros, sense IVA, amb un termini d’execució de 10 mesos aproximadament. Els costos d'urbanització els assumiran els propietaris del sector. 

 

 

Tramitació

 

El projecte és sotmès a informació pública per un període de 30 dies. Abans de l’aprovació definitiva, el projecte ha d’obtenir el vist-i-plau de les administracions competents.