Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i organismes autònoms tanquen el 2012 amb un romanent de tresoreria negatiu de 2,6 milions d’euros

Escoltar

L’Ajuntament i organismes autònoms tanquen el 2012 amb un romanent de tresoreria negatiu de 2,6 milions d’euros

El deute global del Grup Ajuntament s’ha reduït en més de 30 milions d’euros

L’Ajuntament i els antics organismes autònoms van tancar el 2012 amb un resultat pressupostari de 12.856.876,16 €, és a dir amb una diferència positiva entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades. La liquidació del pressupost del passat exercici es va presentar el 27 de març en una reunió extraordinària de la Comissió Informativa Municipal d’Administració i Atenció Ciutadana, i se’n donarà compte en el Ple municipal ordinari del mes d’abril previst pel dijous 4.

 

El romanent de tresoreria, que indica la capacitat de l’administració per fer-se càrrec dels deutes que té, continuava sent negatiu a data 31 de desembre, xifrat en -2.628.820,73 €. Malgrat això, durant l’exercici 2012 s’ha aconseguit reduir en 9 milions d’euros el romanent de tresoreria del 2011, que era de -11.586.031,33 €. Aquesta reducció s’ha aconseguit mitjançant una operació de préstec de 6,5 milions d’euros i amb el reconeixement d’ingressos extraordinaris procedents de les càrregues urbanístiques del sector del Rengle, que han estat traspassats a l’Ajuntament.

 

L’Ajuntament preveu eixugar la resta del romanent abans del 31 de desembre de 2013, en compliment del Pla econòmic-financer aprovat el passat juliol. Ho faran possible la concertació d’una nova operació de préstec i l’aplicació de mesures de contenció pressupostària.

 

Pel que fa a la liquidació dels ingressos corrents, cal destacar la davallada de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): se n’han recaptat 1.876.862,45 € menys dels previstos. També hi ha hagut una davallada d’altres ingressos, en especial les subvencions vinculades a ensenyament: escoles bressol (-377.900 € de diferència respecte el pressupost), Institut Miquel Biada (-630.781,52 €) i altres temes educatius (-318.720,93 €). Precisament aquest descens en les subvencions expliquen el resultat pressupostari negatiu de l’antic Institut Municipal d’Educació (-580.345,11 €) malgrat els esforços de contenció.

 

Com a contrapartida, en l’apartat d’ingressos corrents destaca l’1,5 milions d’euros de més ingressats per la Participació als Ingressos de l’Estat (PIE): l’ingrés de la liquidació corresponent a l’exercici del 2010, que en el cas de Mataró era favorable, ha compensat la reducció de les aportacions que l’Estat va fer l’any passat als municipis. D’altra banda, l’Ajuntament va rebre mig milió d’euros no previstos de la Diputació de Barcelona i ha comptabilitzat els 3,2 milions de PUMSA procedents de les càrregues del Rengle.

 

En l’apartat de despeses cal destacar els més de 2 milions d’euros estalviats per la reducció de la paga extra als treballadors de l’Ajuntament i els antics organismes autònoms.

 

 

Evolució de l’endeutament

 

A finals de 2011, l’endeutament consolidat del Grup Ajuntament (Ajuntament + antics organismes autònoms + empreses) era de 301,19 milions d’euros. D’aquest deute, 9,22 milions pertanyen a liquidacions negatives de la PIE dels exercicis 2008 i 2009, que ara ja no computen com a endeutament general segons criteris marcats pel mateix Estat (disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre).

 

Així, a 31 de desembre de 2012 l’endeutament era de 261,68 €, de manera que s’ha reduït en més de 30 milions d’euros respecte a l’any anterior.