Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un nou planejament urbanístic preservarà els espais lliures del Sorrall

Escoltar

Un nou planejament urbanístic preservarà els espais lliures del Sorrall

Contempla millorar els accessos i fer edificis comercials i altres usos terciaris a l’entorn de la carretera d’Argentona i el complex esportiu

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir inicialment una modificació puntual del Pla General d’Ordenació que afecta a l’àmbit d’El Sorrall. El tràmit suposa tirar endavant una nova proposta urbanística per aquest sector, que amb els criteris del planejament vigent no s’ha pogut desenvolupar per manca de viabilitat econòmica.

 

L’àmbit afectat ocupa una superfície de 233.505 m² situats a la part de ponent de la ciutat entre la riera d’Argentona i el barri de Cerdanyola.

 

 

Antecedents

 

El Pla general de 1996 preveia desenvolupar el sector com a sòl urbanitzable mitjançant un Pla Parcial, que va ser aprovat definitivament al 2000 i va optar per l’expropiació com a sistema d’execució. Malgrat això, únicament s’ha desenvolupat la part corresponent al Centre Municipal d’Esports “El Sorrall”, ja que l’expropiació de tots els terrenys mai ha estat possible econòmicament. El Pla preveia generoses cessions per sistemes de sòl públic: 81% del total dels terrenys, davant el 19% de sòl privat.

 

Per intentar fer viable el desenvolupament es van fer estudis urbanístics que implantaven usos residencials i terciaris. Al novembre de 2006 el Ple va aprovar uns treballs preparatoris per un nou planejament que mantenia els espais lliures a canvi de traslladar edificabilitat (habitatges, un poliesportiu i el nou mercat del barri) als terrenys ocupats pel Camp Municipal de Futbol de Cerdanyola. Aquesta instal·lació esportiva es traslladava per sobre de la carretera d’Argentona. Però l’ordenació va topar amb la negativa veïnal i la davallada del sector immobiliari també va fer inviable la proposta.

 

 

Dignificar l’entrada de la ciutat des del Vallès Oriental

 

La nova ordenació del Sorrall contempla entre els seus objectius dignificar aquesta entrada de la ciutat des del Vallès Oriental. Per aconseguir-ho, es preveu millorar les connexions amb la carretera d’Argentona, la C-60 i la cruïlla de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb les rondes.

 

La zona dels garrofers i pinedes a la banda més propera al turó de Cerdanyola es preserva no efectuant el vial previst pel Pla General, que trinxava aquests terrenys. També es preveuen espais lliures en paral·lel a la riera d’Argentona per garantir la connexió entre el Turó de Cerdanyola i la torre de Can Palauet, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

 

Pel que fa a l’aprofitament privat, es preveu un sostre màxim de 40.595 m² per implantar usos terciaris a l’entorn de la carretera d’Argentona i el complex esportiu El Sorrall. Els edificis, majoritàriament de planta baixa i un o dos pisos, estan pensats per afavorir la implantació de superfícies comercials mitjanes especialitzades (per exemple, venda de productes de bricolatge, jardí, de la llar...), tot i que a l’àmbit també es permetran altres usos terciaris, com hotels, restauració i oficines. Es preveu que aquesta distribució d’usos farà viable econòmicament la transformació urbanística.

 

A l’alçada del passeig de Ramon Berenguer III se situen sòls d’equipaments i es preveu un cordó perimetral d’aparcaments davant la nova zona edificada.

 

La distribució del sòl es manté, fins i tot augmenta lleugerament, respecte a la prevista pel Pla general (87% sòl públic, 13% sòl privat).

 

 

Gestió de l’àmbit a desenvolupar

 

El desenvolupament urbanístic d’El Sorrall es gestionarà per cooperació d’iniciativa pública, amb la delimitació d’un únic polígon d’actuació urbanística de 165.267 m².

 

La resta del sòl, 68.238 m², correspon a finques municipals que es qualifiquen directament com a sòl urbà, per sistemes de sòl públic, d’espais lliures i equipaments comunitaris. Aquests espais s’ordenaran amb un Pla especial.

 

 

Tramitació

 

Abans de la seva entrada en vigor, el nou planejament ha de superar l’aprovació provisional per part del Ple municipal, i definitiva per part de la Generalitat de Catalunya, a més dels terminis d’informació pública previstos per la llei.

 

L’Ajuntament va decretar al juny de 2012 una suspensió de llicències i projectes a l’àmbit d’El Sorrall per un any amb l’objectiu de treballar la nova proposta urbanística i també per donar resposta a la sol·licitud d’expropiació d’una finca situada en part al sector i que correspon a sòls urbans qualificats de zona verda (pineda i garrofers). Amb l’aprovació inicial del nou planejament la suspensió de llicències es perllonga un any més, fins al 18 de juny de 2014.