Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat una proposta de resolució sobre els drets i deures dels regidors de l’Ajuntament

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat una proposta de resolució sobre els drets i deures dels regidors de l’Ajuntament

El Ple d’octubre, celebrat el passat dijous, va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel Grup municipal de CiU sobre els drets i deures dels regidors de l’Ajuntament de Mataró. El regidor no adscrit, Juan Gabriel Ponce, va presentar al Ple una proposta de resolució inicial que va retirar en favor de la formulada per CiU.


 

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

 

“El Reglament Orgànic Municipal (ROM) en el Títol segon Capítol primer articles 73 i 74 recull els drets i deures dels regidors/es de l’Ajuntament de Mataró, en el desenvolupament d’aquest article es contemplen una sèrie d’obligacions dels regidors/es quina vulneració ens sembla poc edificant i una pràctica que en el temps de crisi que vivim, amb molts mataronins i mataronines sense feina, semblarien una burla als nostres conciutadans. En concret a l’article 74 apartat 1r es diu literalment com a obligació:

 

‘Assistir als plens municipals i a les reunions dels altres òrgans municipals dels quals siguin membres.’

 

I a l’apartat 5. se cita l’obligació de comunicar les absències de la ciutat a l’alcalde-president de la corporació quan aquestes siguin superiors a 8 dies.

 

Al mateix article recull quines són les mesures a prendre en funció de què algun regidor/a incomplís aquests article. ‘D’acord amb el que estableix l’article 78.4 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, l’Alcaldia podrà sancionar amb una reducció de l’assignació mensual que els correspongui, els membres de la Corporació per la falta no justificada d’assistència a les sessions o l’incompliment reiterat de les seves obligacions, d’acord amb el que determina la legislació de la Generalitat o, supletòriament, la de l’Estat. La imposició d’aquest tipus de sanció es comunicarà a la persona interessada i al Ple municipal’.

 

Al Capítol II, article 77, que fa referència al concepte de dedicació exclusiva es recull el següent sobre les obligacions dels regidors/es acollits a aquest règim de dedicació:

 

‘El reconeixement de dedicació exclusiva a un regidor/a suposarà la dedicació plena a les tasques municipals que li siguin encomanades i la incompatibilitat expressa amb qualsevol altre tipus de dedicació o treball lucratiu que minvi la seva dedicació a les obligacions que tingui encomanades a l’Ajuntament. Tan sols s’admetrà l’excepció de dedicacions marginals a afers relacionats amb el patrimoni personal, familiar o la pròpia professió.’

 

Com es deia al començament d’aquesta PdR, el fet de què no s’acompleixen aquests articles del ROM significaria una manca de respecte vers als mataronins i mataronines als quals representem i com que hi ha la sospita fonamentada de què aquest fet s’ha donat al nostre Ajuntament, i també amb el propòsit de millorar la transparència a la qual els càrrecs públics hi estem obligats, proposem a la consideració del Ple els següents,

 

ACORDS:

 

1.- L’alcalde-president sol·licitarà un informe al secretari de la Corporació per tal d’establir els mecanismes necessaris per donar compliment a l’article 77 del ROM pel que fa als incompliments de les obligacions dels regidors/es del membres del consistori.

 

2.- L’Ajuntament de Mataró publicarà a la seva plana web les actes de les reunions dels òrgans de representació en què els representants dels grups municipals hagin de ser obligatòriament regidors/es, com és el cas de les comissions informatives i altres òrgans de govern, fent constar de forma clara quins han estat els membres assistents, així com els excusats i els que no hi han assistit des de l’inici de l’actual mandat.

 

3.- Pel que fa al que preveu l’article 77 del ROM, si es donés algun cas d’aplicació per faltes d’assistència de forma reiterada, les sancions es faran igualment públiques al web de l’Ajuntament i se’n donarà compte al Ple municipal.”