Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Mataró pagarà els tributs mitjançant l’Agència Tributària de Catalunya

Escoltar

L’Ajuntament de Mataró pagarà els tributs mitjançant l’Agència Tributària de CatalunyaEl Ple municipal va aprovar dijous passat, 3 d’abril, una proposta de resolució presentada pels grups municipals d’ICV-EUiA, CiU i la CUP perquè l’Ajuntament de Mataró pagui els tributs destinats a la Hisenda Espanyola mitjançant l’Agència Tributària Catalana. El text es va aprovar amb els vots favorables dels partits que el presentaven i l’abstenció del PSC. Els grups del PPC i PxC van votar-hi en contra.

 

El text íntegre aprovat és el següent:

 

“Atès que:

 

1) La Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 204, disposa la creació de l’Agència Tributària Catalana i en defineix les seves funcions.

 

2) La Llei 7/2007 de 17 de juliol crea l’Agència Tributària Catalana, a fi de promoure l’Administració tributària a Catalunya, perquè gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni els impostos recaptats a Catalunya, per mitjà d’un consorci amb participació paritària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya.

 

3) La Resolució ECF/50/2010, d’11 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col•laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya per a la implantació de la finestreta única i la realització de determinats tràmits en matèria tributària, estableix la finestreta única tributària com a mecanisme de col•laboració entre l’Administració tributària de l’Estat i l’Administració tributària de Catalunya.

 

Aquesta finestreta única permet la presentació i la recepció a les oficines respectives de les declaracions i de la resta de documentació amb transcendència tributària que hagin de produir efectes davant l’altra Administració, facilitant així el compliment per part dels contribuents de les seves obligacions tributàries.

 

Els tràmits que es duguin a terme a les oficines esmentades es consideraran efectuats amb els mateixos efectes jurídics, respecte al compliment dels terminis per part dels obligats tributaris, que si la presentació s’hagués efectuat en qualsevol registre de l’Administració competent.

 

4) La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix la capacitat de l’Agència Tributària de Catalunya per demanar declaracions als ciutadans i a les empreses.

 

Atès, per tant, que:

 

1) L’actual marc normatiu en matèria de recaptació tributària ve regulat per la normativa estatal i per la normativa autonòmica catalana i que és preceptiu respectar el compliment d’ambdues regulacions en el seu conjunt.

 

2) L’objectiu de l’Agència Tributària Catalana és recaptar tots els impostos que paguin les empreses, particulars i institucions de Catalunya, encara que el destí final no sigui la Hisenda catalana.

 

D’aquesta manera, la Generalitat trametrà els diners recaptats pels tributs que no són de la seva competència a l’administració titular, però tindrà la possibilitat d’obtenir informació rellevant que permeti realitzar previsions i elaborar estudis econòmics d’abast divers.

 

3) Atès que la facultat de recaptar tots els impostos generats a Catalunya comporta l’assoliment de majors cotes d’autogovern per part de la Generalitat i que el nostre Consistori se sent plenament compromès amb la mateixa i aspira a donar-li suport i recolzament institucional en tant que màxima institució del país.

 

4) Atès, finalment, l’efecte normalitzador que pot tenir entre la resta d’administracions públiques, entitats, empreses i demés persones jurídiques i entre els ciutadans i les ciutadanes a títol particular.

 

Per tot el que s’ha exposat, els grups municipals d’ICV-EUiA, CiU i la CUP proposa al Ple l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró iniciarà els tràmits necessaris per tal de procedir a la declaració i/o al pagament de tots els tributs que tinguin com a destinatària la Hisenda de l’Estat Espanyol, mitjançant la Agència Tributària Catalana, prèvia consulta i seguint les instruccions de la Conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Delegació del govern espanyol a Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).

 

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró habilitarà els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans i ciutadanes o empreses de Mataró que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular”.