Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró informa més de 350 persones en 2 mesos sobre els ajuts d’habitatge per a persones en atur de llarga durada

Escoltar

Mataró informa més de 350 persones en 2 mesos sobre els ajuts d’habitatge per a persones en atur de llarga durada

La Generalitat també ha obert el termini per demanar les prestacions per al pagament del lloguer

El Servei de Benestar Social de l’Ajuntament ha atès des del passat mes de març un total de 356 persones que han demanat informació sobre la nova línia d’ajuts d’habitatge convocats per la Generalitat específicament per a persones en situació d’atur de llarga durada i amb ingressos molt baixos.

 

L’Ajuntament ha articulat sessions informatives grupals per tal d’agilitar la informació i el tràmit. En l’actualitat s’estan gestionant 58 sol·licituds i s’ha finalitat el tràmit de 30 més.

 

Els requisits per accedir a aquests ajuts d’especial urgència són:

 

- Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres es trobin en situació d’atur i constin inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya de manera ininterrompuda amb una antelació mínima de 12 mesos a la data de presentació de la sol·licitud.

 

- Ser titular d’un contracte de lloguer d’habitatge o d’un préstec hipotecari sobre l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent (cal constar en el padró d’habitants municipal).

 

- Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

 

- Que els ingressos mensuals de la unitat de convivència junt amb l’ajut a percebre siguin, com a mínim, iguals a l’import del lloguer o de la quota hipotecària.

 

- No pagar un lloguer mensual superior a 600 € o una quota hipotecaria superior a 900€.

 

- No tenir ni la persona sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat no disposar l’ús i gaudi.

 

- No tenir relació de parentiu entre arrendador i arrendatari.

 

- No ser arrendatari d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

- Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera

 

- Pagar el lloguer o quota hipotecària mitjançant transferència bancària o rebut domiciliat emès per l’administrador.

 

La quantia de la prestació és de 180 € mensuals i s’atorga per un màxim de 12 mesos. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre, tot i que les peticions s’atendran en funció a la disponibilitat pressupostària.

 

Per a més informació i tramitació de les sol·licituds els interessats es poden adreçar a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, l’Oficina Local d’Habitatge (PUMSA, Edifici de Vidre, Pablo Iglesias, 63, 1a planta) i al Servei de Benestar Social (Josep Puig i Cadafalch, 101). Aquest últim servei ha de redactar un informe socioeconòmic favorable per poder tramitar la sol·licitud.

 

 

Convocatòria d’ajuts al lloguer

 

D’altra banda, l’Oficina Local d’Habitatge tramita des del 29 d’abril els ajuts al pagament del lloguer de la Generalitat de Catalunya. A la convocatòria del 2014 s’hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries l’any passat, per tal de renovar la prestació; i en el cas de nous sol·licitants:

 

- Les persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l’1 de gener de 2013 a través de les borses de mediació per al lloguer social i els llogaters d’habitatges gestionats per administracions públiques, excepte si són de l'Agència de l'Habitatge. Tenen termini per demanar l’ajut fins al 31 d’octubre.

 

- Les persones que van presentar la sol·licitud de prestació l’any 2013 i se’ls va denegar per manca de pressupost. Tenen termini per demanar l’ajut fins al 13 de juny.

 

Aquests ajuts són incompatibles entre sí per les mateixes mensualitats de pagament. També poden ser incompatibles amb altres prestacions.