Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró rebutja les propostes per suprimir les polítiques d’igualtat municipals

Escoltar

Mataró rebutja les propostes per suprimir les polítiques d’igualtat municipals

El Ple de l’Ajuntament va donar compte ahir d’una declaració institucional que rebutja les propostes normatives per suprimir les polítiques d’igualtat municipals, així com altres competències dels ajuntaments.

 

La declaració, presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA, es va aprovar en la Junta de Portaveus celebrada el 3 de gener amb els vots favorables de CiU, PSC, PxC i ICV-EUiA, i amb l’abstenció del PPC (el representant de la CUP no hi va assistir). El text íntegre aprovat és el següent:

 

“Atès que els municipis de Catalunya desenvolupen polítiques d’igualtat des dels anys vuitanta amb la constitució de consells municipals de la Dona i la posterior creació de diversos serveis específics concebuts com espais d’informació, assessorament, formació, trobada i debat per a les dones, prioritzant l’atenció personalitzada a les dones del municipi quan es troben en situació d’especial dificultat.

 

Atès que en aquests moments la tramitació de diferents normatives com el Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local o la Llei de Governs Locals de Catalunya, posen en qüestió serveis de proximitat com els d’atenció a les dones. Per exemple, amb el PRSAL que s’està tramitant a les Corts Generals s’introdueixen mesures de delimitació i reducció de las competències municipals, és a dir, es redueixen i redefineixen competències pròpies i es condiciona la seva atribució al compliment de determinats requisits.

 

Atès que en l’esmentat projecte es planteja en el seu article 25, entre altres novetats, substituir la competència municipal “Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social” per l’“Avaluació i informació de situacions de necessitat social i la atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social” i , en l’article 27, que les comunitats autònomes podran “delegar” sota criteris d’estalvi net la “Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la violència envers la dona”.

 

Atès que aquesta redefinició de las competències locals elimina la possibilitat que els municipis realitzin activitats d’execució complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques, suprimint-ne l’article 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: “Els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques i en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient”.

 

Atès que la Llei de Governs Locals de Catalunya que es tramita al Parlament no preveu preservar les polítiques d’igualtat municipals.

 

Atès que, en cas d’aprovar-se i desplegar-se aquestes lleis es posarien en crisi les polítiques d’igualtat municipal que des de fa molts anys s’apliquen al nostre municipi, impedint que es portin a terme actuacions com la promoció de la dona o la lluita contra la violència de gènere, que es considera obligació de totes les administracions públiques per la seva transversalitat, i dificultaria als ajuntaments el compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció integral contra la violència de gènere, en l’article 19, per a l’assistència social integral estable a la participació de las corporacions locals.

 

Atès que el text del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local planteja que té l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un estalvi econòmic, però que contempla mesures que afecten tant l’autonomia local com les competències exclusives de la Generalitat de Catalunya.

 

Atès que les reformes locals plantejades a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya suposen en realitat la intervenció de les administracions locals per part del Govern de l’Estat, modificant i vulnerant l’actual model territorial i les competències de les administracions locals, i comportant un enorme retrocés en termes de drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores públics.

 

Atès que diversos experts en dret constitucional consideren que el Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local pot ser inconstitucional, en obviar-se el mandat constitucional (articles 147 y 149.1 en relació als articles 9.2 y 14 de la Constitució Espanyola) i per envair les competències de la Generalitat previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que contravé la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local (Consell de Municipis i Regions d’Europa, 2006) i que deixaria sense sentit l’article 21.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de Dones i Home, que estableix: “Las entidades locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de las competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones Públicas”.

 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents

 

ACORDS:

 

1. Expressar l’absolut rebuig a qualsevol proposta de supressió de les Polítiques d’Igualtat municipals i de totes aquelles competències municipals que afecten la conciliació personal, familiar i laboral de les dones, com la salut, educació, dependència, etc.

 

2. Instar el Govern central a presentar un model d’Administració Local en el que es compleixin i desenvolupin els mandats constitucionals de l’Autonomia Local i la suficiència financera dels ajuntaments.

 

3. Instar el Govern central a no restringir els drets de les dones i paralitzar qualsevol reforma política que suposi un retrocés en els avenços en matèria d’Igualtat.

 

4. Instar el Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a procurar la preservació de les competències municipals directes en polítiques d’igualtat de proximitat en la tramitació de la Llei de Governs Locals de Catalunya.

 

5. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol, als Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i l’ACM, a l’Institut Català de la Dona i a les entitats de dones de la ciutat de Mataró”.