Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici amb un resultat negatiu de 2,4 milions d’euros, 3 milions menys que l’any anterior

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici amb un resultat negatiu de 2,4 milions d’euros, 3 milions menys que l’any anterior

L’endeutament es redueix en 5 milions respecte el 2012

L’empresa municipal PUMSA ha presentat avui a la Junta d’accionistes els resultats de l’exercici 2013. PUMSA va tancar l’any amb 2,4 milions d’euros negatius, 3 milions d’euros menys de pèrdues respecte a l’any anterior.

 

En Junta d’accionistes del 5 de desembre de 2013 es va aprovar la fusió de PUMSA amb GINTRA i Prohabitatge Mataró. A partir de l’1 de gener de 2013, les operacions de les societats absorbides, Prohabitatge Mataró i GINTRA, es consideren realitzades a efectes comptables per compte de PUMSA, societat absorbent. Les societats absorbides han quedat extingides arran de la fusió a partir de l’1 de gener de 2014.

 

 

Ingressos

 

Al 2013 la xifra de negocis ha estat de 5,7 milions d’euros, dels quals, 3,5 milions d’euros corresponen a ingressos per lloguers (al 2012, 3,9 milions d’euros en termes comparatius) i 1,2 milions d’euros a ingressos per prestacions de serveis cedits per l’Ajuntament (servei de grua i zona blava).

 

Pel que fa al resultat, arran de la taxació a valors de mercat duta a terme de part de la cartera d’actius immobiliaris de PUMSA, ha estat necessari dotar provisions per deteriorament per import de 3 milions d’euros, la qual cosa explica en bona part la pèrdua de l’exercici. D’altra banda, l’Ajuntament ha atorgat a PUMSA una subvenció per import de 3,6 milions d’euros per garantir el compliment de les seves activitats i permetre el desenvolupament del seu objecte social d’interès públic per a la ciutat.

 

El Patrimoni mercantil al tancament de l’exercici 2013 és de 48,2 milions d’euros (29 milions de patrimoni comptable i 19,2 milions d’euros de préstecs participatius).

 

 

Endeutament financer

 

Al tancament de 2013 l’endeutament bancari, net dels saldos en bancs i d’imposicions a curt termini, és de 50,5 milions d’euros, en front els 55 milions d’euros a 31 de desembre de 2012.

 

Cal destacar que a mitjans de 2012, arran del procés de refinançament de l’endeutament bancari a curt termini, es va assolir a PUMSA una important reducció del seu endeutament financer. L’efecte d’aquesta reducció té el seu reflex en el compte de pèrdues i guanys via menor despesa d’interessos, passant dels 3,4 milions d’euros de despesa financera del 2012, als 1,7 milions d’euros al 2013.

 

Al mes de maig de 2013 PUMSA va iniciar negociacions amb el Banc Santander, el Banc de Sabadell i La Caixa per obtenir una carència en l’amortització de determinats préstecs a llarg termini -amb un deute viu de 23,7 milions d’euros- els quals no van ser objecte de refinançament al 2012 (l’exercici anterior només es va refinançar el deute a curt termini). Aquest refinançament està ja signat tant amb La Caixa com amb el Banc de Sabadell, amb unes carència d’amortització d’entre 2 i 3 anys, tot mantenint els mateixos tipus d’interès.

 

 

Préstecs participatius

 

L’Ajuntament ha anat fent aportacions a PUMSA i a l’extingida GINTRA, bàsicament l’any 2012, conseqüència principalment del procés de refinançament, pel qual va assumir deute a curt termini de les societats, i pagaments a proveïdors per compte de dites empreses, acollint-se al Pla de pagaments a proveïdors, també hi havia aportacions fetes en anys anteriors pendents de materialitzar el seu destí. En total, 33,9 milions d’euros, dels quals, 11,1 milions es van aportar a PUMSA per compensar part de les pèrdues acumulades.

 

L’import total de préstecs participatius signats al 2013 ha estat, per tant, de 22,8 milions d’euros (al 2013 s’han amortitzat 3,6 milions d’euros). Es tracta de préstecs a 10 anys prorrogables, amb un mínim de 4 anys. La retribució pactada està en funció dels beneficis de la societat.

 

 

Perspectives pel 2014

 

Acord amb FCC pel pagament del deute: al març passat es va signar l’acord entre l’Ajuntament i FCC per al pagament del deute de 21,7 milions d’euros per la construcció de l’edifici El Rengle. Aquest acord preveu el pagament total del deute en un termini de fins a 8 anys.

 

Fusió empreses municipals: el 2014 és el primer any operatiu de PUMSA després de la fusió de les empreses municipals, cosa que suposarà dur a terme una sèrie de canvis organitzatius i de gestió per tal de permetre una major eficiència en la gestió d’actius, assolint una estructura més òptima i eficient, reduint costos administratius i de gestió en centralitzar en una sola societat les activitats complementàries que desenvolupen.

 

En aquest context, al mes de gener passat es va cessar al gerent de PUMSA i s’acordà la integració de la direcció de l’empresa en el marc dels serveis municipals, aprovant-se posteriorment una nova reorganització de l’empresa, potenciant d’una manera més marcada la vessant comercial.

 

Pla de vendes d’actius: PUMSA està en ple procés de comercialització dels seus actius per reduir la càrrega financera i treballant en documents urbanístics, de planejament i gestió, per tal de millorar o adequar els actius a les demandes actuals del mercat.