Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova definitivament les Ordenances Fiscals 2016

Escoltar

El Ple aprova definitivament les Ordenances Fiscals 2016

La major part dels tributs, taxes i preus públics es congelen, excepte IBI i IAE

El Ple va aprovar ahir definitivament la modificació de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics per al 2016. La majoria dels tributs municipals no experimenten cap variació respecte el 2015, a excepció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de l’IAE.

 

La modificació de les ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i categories fiscals dels carrers; i també les ordenances reguladores de les taxes, es van aprovar amb els vots favorables del Govern municipal (PSC + CiU) i el grup municipal del PPC, i les abstencions d’ERC i Ciutadans. La resta de regidors presents al Ple (VoleMataró, CUP, ICV i la regidora no adscrita) van votar-hi en contra. La regidora de PxC no va assistir al Ple.

 

Les ordenances fiscals reguladores dels preus públics es van aprovar amb els vots a favor del Govern (PSC + CiU) i el grup municipal del PPC, i amb les abstencions d’ERC, Ciutadans i ICV. La CUP, VoleMataró i la regidora no adscrita van votar-hi en contra.

 

Les ordenances fiscals reguladores de les tarifes es van aprovar amb els vots a favor del Govern (PSC + CiU), PPC i la CUP. Els grups d’ERC, Ciutadans i ICV, a més de la regidora no adscrita, es van abstenir, mentre que VoleMataró va votar-hi en contra.

 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions per obres de rehabilitació en sectors afectats per la Llei de barris es va aprovar per la unanimitat dels regidors presents al Ple.

 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI per raons socials i per al foment de l’activitat econòmica es van aprovar amb els vots a favor del govern (PSC + CiU), ERC, Ciutadans, PPC i ICV, i les abstencions de VoleMataró, CUP i la regidora no adscrita.

 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges cedits a la borsa de lloguer es van aprovar amb els vots a favor de tots els regidors presents excepte la CUP que s’hi va abstenir.

 

En el període d’exposició pública que ha transcorregut des de la publicació al BOP de l’anunci d’aprovació provisional de les ordenances (el Ple les aprovà el 29 d’octubre) s’han presentat al·legacions per part de tots els grups municipals i de la regidora no adscrita, amb l’excepció del grup de PxC. També han fet al·legacions el Servei Català de la Salut, el Sindicat del Taxi de Catalunya i un particular; i han presentat esmenes diferents organismes i serveis municipals: Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, Direcció d’Esports, Servei d’Ingressos, Servei de Sanitat, Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge, i Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats.

 

 

Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana

 

Entre els canvis més significatius que s’hi han introduït durant el període d’exposició pública hi ha novetats que afecten a l’IBI. El tipus de gravamen d’aquest impost que s’aplicarà amb caràcter general se situa en el 0,515% per limitar l’augment del rebut de l’IBI dels habitatges, enlloc del 0,530% que el Ple va aprovar provisionalment el passat octubre.

 

També pel que fa a l’IBI, s’aplicarà un tipus de gravamen diferenciat, més elevat,  del 0,8974% –no del 0,83% com la proposta inicial– per a usos diferents al residencial, concretament a un 3% de les finques de major valor cadastral destinades a aparcament, i un 10% de les finques amb valor cadastral més elevat destinades a local comercial, oci i hostaleria, oficines, ús religiós i edificis singulars. Pel que fa al 10% dels immobles d’ús industrial de més valor, el gravamen diferenciat serà del 0,960%.

 

Cal recordar que per al 2015 el tipus de gravamen ha estat l’1,23 %, tot i que amb uns topalls que impedien incrementar els rebuts per sobre del 3,85% anual. Aquest topalls previstos per la Llei d’Hisendes Locals ja no es podien aplicar a partir d’aquest any i, per tant, la no aprovació de les Ordenances Fiscals hagués significat l’aplicació del tipus vigent, l’1,23%, que per als rebuts hagués significat increments superiors al 160% en molts casos.

 

A més, en el marc de la Comissió de Tarifació Social s’han introduït canvis pel que fa a la subvenció de l’IBI. S’implanta un nou tram de bonificació que permetrà que més persones se’n puguin beneficiar. A més, per acollir-s’hi es podrà tenir una segona propietat amb valor no superior a 10.000 € i superar el salari mínim fins l’import de la pensio mínima, amb cònjuge a càrrec, que és més elevat.

 

 

Altres canvis

 

La modificació de les ordenances aprovada ahir pel Ple comporta també altres canvis respecte a l’aprovació provisional del passat octubre. Els més destacats són:

 

- Es subvencionarà en un 50% la taxa de llicència d’activitats a empreses innòcues que simplement canvien de local dins de la ciutat, amb un límit de 500 €. 

 

- La taxa de tinença d’animals es bonificarà al 100% els dos primers anys en cas d’adopció de l’animal al centre d’acollida d’animals municipal o comarcal.

 

- Pel que fa a la subvenció de la taxa d’escombraries domiciliàries, igual que amb la bonificació de l’IBI es crea un nou tram de bonificació per ampliar els possibles beneficiats i es permetrà tenir una segona propietat amb valor no superior a 10.000 € i.

 

- En el cas de la plusvàlua, en l’aprovació provisional de les ordenances ja es va incorporar l’exempció de l’impost pel que fa a l’habitatge heretat en el cas que els cònjuges o descendents hi visquin i no en tinguin cap altra propietat. Ara s’introdueixen noves millores per permetre que més persones s’acullin a bonificacions.

 

- Es modifica a l’alça (un graó) el llindar d’ingressos màxim per acollir-se a exempcions o bonificacions fiscals en el cas de les víctimes de violència de gènere. 

 

- Es modifica també a l’alça (dos graons) el llindar d’ingressos per acollir-se a exempcions o bonificacions fiscals en el cas de discapacitat en grau superior o igual a  65% (es manté en un graó en cas de discapacitat en grau superior o igual al 33% ).

 

El conjunt de subvencions, exempcions i bonificacions previstes sobre els tributs municipals per al 2016 suposaran uns 4.140.000 euros del pressupost municipal.

 

 

Contribuent mitjà

 

L’impacte de les ordenances fiscals sobre el ciutadà contribuent mitjà de cara a l’any que ve pot representar un increment mig dels tributs d’uns 36 euros principalment per l’increment de l’IBI.

 

Per a un comerç amb un volum de negoci anual inferior a 1 milió d’euros pot representar un increment mig dels rebuts d’uns 17 euros.

 

Per a un comerç amb un volum de negoci anual superior a 1 milió d’euros l’increment mig serà d’uns 67 euros, pels augments de l’IAE i l’IBI.

 

Per últim, una indústria amb volum de negoci anual superior a 1 milió d’euros pagarà com a promig 194 € menys al 2016, sobretot per la pèrdua de valor cadastral que els immobles destinats a aquest ús han tingut en els darrers anys i que es veurà reflectida a l’IBI.