Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament compensarà l’increment de l’IBI per al 2016 amb la congelació de la majoria dels impostos i taxes

Escoltar

L’Ajuntament compensarà l’increment de l’IBI per al 2016 amb la congelació de la majoria dels impostos i taxes

El Govern municipal presenta l’avantprojecte d’ordenances per a l’any que ve i anuncia un augment de les bonificacions

El regidor de Serveis Centrals de l’Ajuntament de Mataró, Juan Carlos Jerez, ha presentat aquest migdia en roda de premsa l’avantprojecte de modificació de les ordenances fiscals, preus públics i taxes per al 2016. El Govern municipal (PSC i CiU) ha tramés als grups de l’oposició una proposta d’ordenances basada en la voluntat de contenció de la pressió fiscal sobre la ciutadania.


 

Malgrat que es congelaran la majoria d’impostos i taxes, l’increment d’un 3,75 % dels ingressos per l’Impost de Béns Immobles (IBI), suposarà un gran dispersió del repartiment d’aquest promig amb una tendència a una baixa en els rebuts de finques d’ús industrial, comercial i solars i un augment de l’import dels rebuts de l’IBI per ús residencial, amb un increment mig al voltant del 10%. I això serà així perquè la base imposable sobre la qual s’aplica el gravamen de l’impost és el valor cadastral i aquest ha baixat molt més en solars, indústries i comerços que en immobles residencials com a conseqüència de la ponència cadatral realitzada en 2012 pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de l’Estat.

 

Més del 50% dels rebuts emesos a Mataró d’aquest impost són d’entre 200 i 400 € anuals (en funció de les dimensions de les finques i de la seva situació) i es calcula que la modificació de les ordenances per l’any que ve es traduiria en un augment d’entre 20 i 40 € a l’any per rebut.

 

El tipus de gravamen general de l’IBI de finques urbanes serà del 0,53 %. Amb aquest gravamen, l’Ajuntament de Mataró estarà situat en la banda baixa de l’impost, que pot estar entre un mínim de 0,40 i un 1,10 com a màxim. A aquest 1,10 les ciutats poden afegir un 0,07 si presten servei de transport públic terrestre i un 0,06 si presten més serveis públics dels que els obliga la llei, com és el cas de Mataró.

 

Quant a la resta de les modificacions anunciades a les ordenances fiscals per a l’any que ve, el regidor també ha parlat d’una proposta d’increment del 3,75 % de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Cal recordar que la tributació de l’IAE només afecta a les empreses que facturen més d’un milió d’euros i es dóna el cas que la majoria de les empreses afectades experimentaran, per contra, una rebaixa del rebut de l’IBI.

 

El govern municipal proposa també una congelació de la taxa de recollida d’escombraries domiciliàries i de la taxa de recollida d’escombreries comercials, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. En general, el conjunt de taxes i preus públics es mantenen igual, a excepció de la taxa de serveis concessionats com ara la taxa de cementiris, que s’incrementa un 2,1 %.

 

 

Ajuts per als més desafavorits i impuls de l'activitat econòmica

 

Per tal de mitigar els efectes d’aquest increment de l’IBI, la proposta d’Ordenances Fiscals inclou un augment del 30 % en la partida destinada a bonificacions per a famílies nombroses o monoparentals, en funció de les seves rendes, i s’estudiarà fraccionar els pagaments domiciliats en quatre quotes, en comptes de les tres actuals.

 

L’Ajuntament ha deixat d’ingressar durant el 2015 més de 3,8 milions d’euros per tots els supòsits d’exempcions, bonificacions i subvencions dels diferents impostos i taxes. L’objectiu d’aquests ajuts va sempre en dues direccions: en primer lloc, està destinat a ajudar als contribuents més vulnerables a assumir la fiscalitat i, en segon lloc, a estimular l’activitat econòmica.

 

En 2015 un dels paquets més importants d’ajuts prevists per l’Ajuntament s’ha destinat a eximir del pagament de la plusvàlua a aquells que s’han vist obligats a fer una dació en pagament del seu habitatge o han estat afectats per una execució hipotecària judicial o notarial. Mataró va ser fa un parell d’anys una de les ciutats pioneres en buscar el mecanisme per no haver de cobrar la plusvàlua –impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana- a aquelles persones que perdien el pis davant la manca de recursos econòmics per fer front al pagament d’hipoteques i ho va fer a través d’una moratòria, de la qual es van poder beneficiar més de 500 famílies. Durant el present exercici, l’Ajuntament ha deixat d’ingressar més de 620.000€ per aquest concepte. A més, de cara a l’any que ve, el govern municipal preveu també que les dacions en pagament i les execucions hipotecàries que no compleixin els requisits ja establerts per llei, podran fraccionar la quota durant els primers dotze mesos sense interessos.

 

En relació a al bonificació del 95 % de la plusvàlua per transmissió de l’habitatge habitual, es proposa ara suprimir el límit del 80 % per a aquelles transmissions en favor dels cònjuges o descendents que hagin conviscut un mínim de dos anys i sempre que la finca transmesa sigui l’habitatge habitual i aquestes no tinguin altres bens immobles (poden tenir un aparcament i un traster).

 

També està previst mantenir la subvenció de la brossa domiciliària per raons de capacitat econòmica i es continuarà subvencionant l’IBI als propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer social.

 

Quant a les novetats de les ordenances en matèria de promoció econòmica, l’avantprojecte d’ordenances preveu suprimir la taxa d’ocupació de sòl relativa als tendals, pissarres, triangles i expositors comercials.