Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament demana col·laborar amb la Generalitat i el Consorci Sanitari del Maresme en l’elaboració d’un Pla Director Sociosanitari

Escoltar

L’Ajuntament demana col·laborar amb la Generalitat i el Consorci Sanitari del Maresme en l’elaboració d’un Pla Director Sociosanitari

El Ple de setembre, que va tenir lloc ahir dijous, va aprovar una proposta de resolució presentada per tots els grups municipals per tal d’instar el Consorci Sanitari del Maresme i el Departament de Salut a l’elaboració participada d’un Pla Director Sociosanitari de Mataró-Maresme. La proposta es va aprovar per unanimitat.


 

El text íntegre de la proposta de resolució aprovada és el següent:

 

“El Consorci Sanitari del Maresme ha aprovat un pla de reequilibri, obligat pel dèficit de 2,5 MM d’euros amb el que es va tancar l’exercici 2014. Aquest pla, elaborat pel Consorci Sanitari del Maresme i amb el vistiplau del CatSalut, resta pendent de l’aprovació del Departament d’Economia per a la seva aplicació.

 

Aquest reequilibri necessari ve donat, en origen, perquè el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) va haver de solucionar la descapitalització produïda pel dèficit de finançament (la ràtio d’ingressos quant a euros pel global de l’activitat realitzada està per sota d’altres hospitals de Catalunya del mateix nivell assistencial) mitjançant la sol·licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha tingut compensació pressupostària fins a 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 MM d’euros.

 

Han estat diverses les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya per debatre al voltant del dèficit de finançament del CSdM, arran de les quals s’han aconseguit algunes millores. Aquestes millores es consoliden pel que fa a la millora dels ingressos en el pla de reequilibri (reconeixement econòmic del global de l’activitat de la línia de Salut Mental, amortització dels crèdits per import d’1.587.881,22 € anuals) i s’incrementa l’activitat quirúrgica per evitar les derivacions i reduir la llista d’espera (1.500.000 € el 2014 i 3.307.503,38 € el 2015).

 

Dit això, el conjunt de grups municipals de l’Ajuntament, unànimement, entenem que el pla de reequilibri contempla algunes accions que no només es poden aprovar amb criteris purament econòmics, sinó que a darrera d’aquestes decisions ha d’haver un plantejament fruit de la planificació i una anàlisi de la repercussió de les mesures de gestió sobre les condicions actuals del servei assistencial, en concret en relació al trasllat de llits sociosanitaris de l’Hospital de Sant Jaume i l’impacte d’aquest a l’Hospital de Mataró.

 

En aquest sentit, des del Govern de Mataró amb el suport de tots els grups municipals, i havent escoltat a totes les parts implicades, hem demanat al Departament de Salut que s’aturi el trasllat de pacients de perfil sociosanitari des de l’Hospital de Sant Jaume a l’Hospital de Mataró, programat inicialment a data 7 de setembre, fins que s’hagi presentat i debatut un pla director que determini quins són els recursos estructurals necessaris per a la realització d’aquesta activitat assistencial, amb una projecció a mig-llarg termini en funció de l’evolució demogràfica i de les tendències de canvi i millora en els serveis assistencials.

 

Celebrem que el Departament de Salut hagi estat receptiu a aquesta petició de moratòria en els canvis, així com pel que fa a l’elaboració del Pla Director Sociosanitari de Mataró-Maresme.

 

No obstant això, entenem que el seguiment de l’elaboració de l’esmentat pla i dels canvis que contempla el pla de reequilibri, en tant que afecta de manera rellevant els processos assistencials, ha de poder fer-se de manera compartida.

 

És per tot això que els grups municipals presentem els següents acords:

 

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró expressa la seva voluntat de col·laborar amb el Consorci Sanitari del Maresme i amb el Departament de Salut en l’elaboració del Pla Director Sociosanitari

 

SEGON. L’Ajuntament de Mataró insta el Departament de Salut a crear una comissió que participi en l’elaboració del Pla Director Sociosanitari de Mataró-Maresme. Aquesta comissió ha de contemplar la incorporació de representants municipals, professionals sanitaris i usuaris i que amb posterioritat de l’elaboració del pla farà funcions de seguiment i avaluació de les mesures que es consensuïn en el sí d’aquesta comissió entre els diferents actors implicats.

 

TERCER. Demanar al Consell Rector del CSdM i al Consell Comarcal del Maresme que ratifiquin aquests acords en els seus òrgans de govern.

 

QUART. Notificar aquests acords a la Conselleria de Salut, al Consell Rector del CSdM, al Consell Comarcal el Maresme, al Comitè d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró”.