Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament redueix l’endeutament i obté romanent de tresoreria positiu per segon any consecutiu

Escoltar

L’Ajuntament redueix l’endeutament i obté romanent de tresoreria positiu per segon any consecutiu

El Pressupost Municipal 2014 es liquida amb un resultat de 3,4 milionsAhir es va donar compte en el Ple ordinari d’abril de la liquidació del Pressupost Municipal corresponent a l’any passat. L’Ajuntament compleix els criteris de la llei d’estabilitat pressupostària i va tancar el 2014 amb un resultat de 3, 4milions d’euros, és a dir, amb una diferència positiva entre els ingressos obtinguts i les despeses realitzades durant l’exercici.


El romanent de tresoreria amb data 31 de desembre de 2014 és de 27.811,45 €, una xifra molt ajustada però que per segon any consecutiu i tal com estava previst en el pla d’ajust i en el pla de sanejament continua sent positiva.


 

L’Ajuntament va executar el 99,08% de les previsions d’ingressos corrents, que el 2014 es van pressupostar en 118.845.219, 39 €, o el que és el mateix: va deixar d’ingressar 1.091.102,20 € pels diferents impostos, taxes, transferències corrents i ingressos patrimonials.

 

En realitat, l’Ajuntament va cobrir les previsions dels impostos directes en general, pressupostats en 44.504.495,83 € i que van arribar a ser finalment de 44.578.168,23 €. Un petit augment de la recaptació de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i de les plusvàlues van compensar uns ingressos menors per l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’impost de vehicles. (L’IBI continua sent la major font d’ingressos de l’Ajuntament: l’any passat es van recaptar 30.305.477,01 €).

 

En canvi, quant als impostos indirectes, el comportament de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) va ser bastant inferior al pressupostat. En concret, es va cobrir només el 52,66% del previst, és a dir, es van obtenir 631.890,52 € com a drets reconeguts nets.

 

Pel que fa a la liquidació de les despeses, l’Ajuntament ha gastat menys del pressupostat. El grau d’execució de les despeses de personal, béns i serveis corrents, despeses financeres i transferències corrents va ser del 95,60 %. S’havien pressupostat 104.404.764,14 € i es va acabar generant despesa per valor de 99.813.667,20 €, gairebé 4,6 milions menys del previst.

 

 

Evolució de l’endeutament

 

L’endeutament de l’Ajuntament amb data 31 de desembre de l’any passat es va situar a 114,4 milions d’euros, uns 2,3 milions menys que el 2013. Aquest endeutament inclou també el del consorci de la TDT.

 

La ràtio de deute viu de l’Ajuntament és del 90,72 %, situant-se per sota el 110 % dels ingressos corrents liquidats en exercicis anteriors, tal com estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Pel que fa a tot el grup Ajuntament, que inclou les societats i EPE, MESSA, PUMSA i Porta Laietana,  l’endeutament també ha tingut una evolució favorable, passant de 261,68 milions el 2013 a 243,96 milions al 2014, fet que representa una reducció conjunta de 17,7 milions.