Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’alcalde estableix el nou cartipàs municipal

Escoltar

L’alcalde estableix el nou cartipàs municipal

L’alcalde, David Bote (PSC), ha signat aquest matí els decrets de delegació de competències als regidors delegats i de nomenament dels tinents d’alcalde i del personal eventual, que determinen la nova organització municipal per al mandat 2015-2019.

 

Nous tinents d’alcalde

El decret de nomenament dels tinents d’alcalde determina que hi ha 6 tinences d’alcaldia que són ocupades pels regidors següents:

 

- Primer tinent d’alcalde: Joaquim Fernàndez i Oller (CiU)
- Segona tinenta d’alcalde: Núria Moreno Romero (PSC-CP)
- Tercera tinenta d’alcalde: Núria Calpe i Marquet (CiU)
- Quart tinent d’alcalde: Joan Vinzo Gil (PSC-CP)
- Cinquè tinent d’alcalde: Miquel Rey i Castilla (CiU)
- Sisè tinent d’alcalde: Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP)

 

Regidors delegats

- Joaquim Fernàndez i Oller (CiU): regidor delegat de Cultura i Participació Ciutadana (Cultura, Patrimoni Arquitectònic, Participació Ciutadana i Normalització Lingüística).

 

- Núria Moreno Romero (PSC-CP): regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics (Policia Local, Protecció Civil, Mobilitat, Equipaments Municipals i Espais Públics).

 

- Núria Calpe i Marquet (CiU): regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat (Urbanisme, Llicències urbanístiques i activitats i Desenvolupament sostenible).

 

- Joan Vinzo Gil (PSC-CP): regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa (Salut Pública, Consum i Gent Gran Activa).

 

- Miquel Rey i Castilla (CiU): regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació (Promoció de ciutat, Comerç, Fires, Mercats, Empresa, Universitat, Promoció Internacional i Agermanaments).

 

- Juan Carlos Jerez Antequera (PSC-CP): regidor delegat de Serveis Centrals (Secretaria General, Intervenció, Gestió Econòmica, Estudis i Planificació, Compres i Contractacions, Recursos Humans i Prevenció de Riscos, Informàtica i Telecomunicacions i Atenció Ciutadana).

 

- Isabel Martínez Cid (CiU): regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge (Benestar Social, Ciutadania i Convivència, Cooperació i Desenvolupament i Habitatge).

 

- Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP): regidor delegat d’Educació i Treball (Ensenyament i Ocupació).

 

- Maria Luisa Merchán Cienfuegos (PSC-CP): regidora delegada de Joventut i Dona.

 

- Josep Maria Font i Morera (CiU): regidor delegat d’Esports.

 

Comissions informatives i Junta de Govern Local

Segons l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), s’estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, l’alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre els següents punts:

 

1. Periodicitat de les sessions del Ple.
2. Creació i composició de les comissions municipals informatives permanents.
3. Nomenaments dels representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.
4. Coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenaments dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local, presidents de les comissions informatives o delegacions que l’alcalde estimi oportú conferir.