Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró s’acollirà a l’ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental de la Diputació de Barcelona

Escoltar

Mataró s’acollirà a l’ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental de la Diputació de Barcelona

Introdueix la declaració responsable d’obertura per facilitar la implantació d’activitats de baix impacte ambiental

El Ple municipal va aprovar dijous 5 de març, inicialment, l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental. El text adapta al cas de Mataró el model d’ordenança proposat per la Diputació de Barcelona i minimitza tràmits a les activitats econòmiques de baix impacte.


 

Amb l’ordenança, l’Ajuntament regularà les instal·lacions, els establiments i les activitats de Mataró per garantir la protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, i la qualitat de vida en general, mitjançant els instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la contaminació.

 

El text es basa en l’Ordenança tipus d’intervenció ambiental aprovada per la Diputació de Barcelona, que pretén homogenitzar la documentació que han de presentar els usuaris de tota la província que vulguin iniciar una activitat econòmica.

 

L’ordenança també permet actualitzar el Reglament d’Activitats de Mataró, vigent des de 2008, adaptant-lo a la Llei catalana 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.

 

El document conté dotze títols que regulen els diferents aspectes normatius, des de les activitats afectades fins als diferents tipus de permisos i requeriments que necessiten, o el règim d’inspecció i sancions.

 

Cada activitat necessita uns permisos i complir uns requeriments determinats segons la seva tipologia i l’impacte sobre les persones i el medi ambient que pot ocasionar.

 

La principal novetat que introdueix la nova ordenança és la declaració responsable d’obertura. Es tracta del document subscrit pel titular de l’activitat en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per l’ordenança i les normes d’aplicació, i conforme disposa de la documentació acreditativa corresponent. La declaració l’habilita per exercir l’activitat o accedir al reconeixement d’un dret o d’una facultat relatius a la mateixa. També compromet el titular a complir la normativa mentre duri l’exercici de l’activitat.

 

Les activitats que es poden acollir a la declaració responsable d’obertura són aquelles que, en funció de la seva perillositat, riscos, característiques dels residus generats, etc. tenen menys impacte ambiental.

 

Un cop aprovada inicialment pel Ple, l’ordenança ha de superar un termini d’exposició pública de 30 dies. Si passat aquest temps no es presenten al·legacions ni suggeriments, el text quedarà aprovat definitivament.