Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Primer vistiplau del Ple a la proposta d’impostos, taxes i preus públics per al 2016

Escoltar

Primer vistiplau del Ple a la proposta d’impostos, taxes i preus públics per al 2016

Les ordenances fiscals, que han de superar el període d’exposició pública per a la seva aprovació definitiva, congelen la majoria d’impostos per compensar l’augment de l’IBI

El Ple municipal, reunit en sessió extraordinària, va aprovar ahir provisionalment la proposta de modificació de les ordenances fiscals, preus públics i taxes per al 2016. Tal i com ja recollia l’avantprojecte presentat a finals de setembre, l’Ajuntament té previst congelar l’any que ve la major part d’impostos, taxes i preus públics, malgrat que els rebuts de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de l’IAE es veuran incrementat un promig del 3,75%.

 

Arran de la darrera revisió cadastral (2012) l’Ajuntament ha pogut aplicar durant un màxim de tres anys bonificacions previstes per la llei per contenir l’increment de l’IBI, de forma que en el període 2013-2015 l’increment mig ha estat del 3,85%.

 

Passat aquest temps l’única opció per limitar l’augment del rebut és modificar el tipus de gravamen per a aquest impost, que ara és de l’1,23 % i que es proposa rebaixar al 0,53% amb caràcter general. Així i tot, l’impacte que tindrà l’increment serà molt dispers, en funció de si es tracta de solars, immobles industrials, comercials o residencials. En aquest darrer cas, una part de les finques d’ús residencial tindran increments superiors al 10% en el rebut de l’IBI l’any que ve (de 20 a 40 €).

 

Per tal de reduir l’impacte que aquests increments puguin significar, la proposta de modificació de les ordenances fiscals també preveu el fraccionament dels rebuts domiciliats en quatre rebuts enlloc dels 3 actuals.

 

 

Tipus diferenciat

 

La situació és diferent per als immobles no residencials. Per a aquests, l’Ajuntament preveu aplicar un tipus de gravamen diferenciat, del 0,83% per al 3% de les finques de major valor cadastral destinades a aparcament, i per al 10% de les finques amb valor cadastral més elevat destinades a local comercial, oci i hostaleria, industrial i oficines.

 

 

Altres canvis respecte a l’avantprojecte

 

La resta d’impostos, taxes i preus públics no experimenten canvis importants respecte a l’avantprojecte d’ordenances i es caracteritzen per la contenció fiscal. Així, es manté la previsió d’augmentar un 3,75% l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que afecta a les empreses que facturen més d’un milió d’euros a l’any. Cal recordar, per contra, que la majoria d’empreses es beneficiarà d’una rebaixa de l’IBI.

 

Es congelaran la taxa de recollida de brossa, tant domiciliària com comercial, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 

Pel que fa a les taxes, com a canvi respecte a l’avantprojecte es proposa un increment del 50% de la taxa d’ocupació de via pública per la instal·lació de caixers automàtics.

 

Les tarifes de l’aigua i el clavegueram es congelen, tal com va aprovar el Consell d’Administració d’Aigües de Mataró, a excepció d’una millora introduïda per promocionar la tarifa social que s’aplica als abonats amb majors dificultats econòmiques i a qui l’Agència Catalana de l’Aigua reconeix el dret a una rebaixa en el cànon de l’aigua (impost de la Generalitat). La tarifa social, és a dir el preu de l’aigua per a aquests abonats, passa així de 0,2492 €/m³ a 0,10 €/m³.

 

 

Modificacions en els requisits per obtenir subvencions

 

La proposta aprovada provisionalment sí inclou alguns canvis respecte a l’avantprojecte pel que fa als requisits per obtenir subvencions i ajuts referents als tributs municipals, amb l’objectiu d’afavorir que s’hi puguin acollir més contribuents.

 

Així, se suprimeix com a requisit que la unitat familiar disposi d’un sol vehicle. També es modifiquen a l’alça els llindars d’ingressos màxims de la unitat familiar per obtenir l’ajut quan un dels seus membres té una discapacitat, i en funció del grau de la mateixa.

 

Es manté la intenció d’incrementar la despesa d’aquestes subvencions en un 30%.

 

 

Les votacions

 

Les ordenances fiscals generals dels ingressos de dret públic i dels preus públics, així com dels impostos i categories fiscals dels carrers; i també les ordenances reguladores de les taxes i dels preus públics es van aprovar ahir al Ple amb els vots favorables del Govern municipal (PSC + CiU) i les abstencions de la resta de regidors.

 

Les ordenances fiscals reguladores de les tarifes es van aprovar amb els vots a favor del Govern (PSC + CiU), la CUP i VoleMataró, i les abstencions de la resta.

 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions per obres de rehabilitació en sectors afectats per la Llei de barris es va aprovar amb els vots favorables de PSC, CiU, PPC, VoleMataró, la CUP, ICV i ERC; mentre que Ciutadans i la regidora no adscrita s’hi van abstenir.

 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i la taxa de la brossa domiciliària, i també les bases de les subvencions per al foment de l’activitat econòmica, es van aprovar amb els vots a favor de PSC, CiU, PPC i VoleMataró i la abstenció de la resta.

 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions per als propietaris d’habitatges cedits a la borsa de lloguer es van aprovar amb els vots a favor de PSC, CiU, PPC i VoleMataró, el vot contrari de la regidora no adscrita i l’abstenció de la resta de regidors.

 

La proposta de modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, taxes, preus públics i tarifes, així com les bases de subvencions i ajuts per pagar els impostos, se sotmetran ara a un període d’exposició pública de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Un cop estudiades les al·legacions, si es produeixen, el text es tornarà a presentar al Ple per a la seva aprovació definitiva.