Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un Pla especial urbanístic ordena i cataloga els possibles usos de 92 masies i cases rurals

Escoltar

Un Pla especial urbanístic ordena i cataloga els possibles usos de 92 masies i cases rurals

Les edificacions estan situades al sòl no urbanitzable

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous 5 de març provisionalment el Pla especial urbanístic de masies i cases rurals, que ordena els possibles usos i inclou un catàleg detallat de 92 edificacions ubicades al sòl no urbanitzable de Mataró.

 

Al març de 2009 l’Ajuntament va aprovar inicialment un primer pla especial, la tramitació del qual no es va completar. Aquell primer document aplegava 37 masies i cases rurals. El nou catàleg amplia l’abast inicial per incloure gairebé la meitat de les prop de 200 cases i edificacions ubicades a tot el sòl no urbanitzable, que ocupa una extensió de 1.100 hectàrees, aproximadament el 50% del terme municipal de Mataró.

 

Les edificacions que formen part del catàleg s’hi han incorporat perquè contenen alguns dels valors següents: arquitectònic, històric, ambiental, paisatgístic i social. Els edificis posteriors al 1956 no s’han pogut incorporar perquè la Generalitat considera que estan vinculats exclusivament a l’ús agrícola.

 

 

Objectius del Pla especial

 

- Regular les possibles obres de rehabilitació per recuperar i mantenir les masies incloses al catàleg.

 

- Permetre utilitzar les masies per a usos relacionats amb les activitats turístiques i socials vinculades amb la naturalesa del medi, sense perdre el caràcter agrícola i forestal de les finques on s’ubiquen: residencial, hostaleria, restauració, turisme rural, equipaments i activitats d’interès públic.

 

- Permetre els nous usos en les masies amb una distribució racional en el territori i en base a criteris d’ordenació.

 

- Ordenar l’espai de l’entorn a les masies per compatibilitzar i potenciar els usos agrícoles i forestals amb els nous usos i millorar la integració paisatgística.

 

Els criteris principals seguits per proposar l’ordenació urbanística han estat: eliminar les construccions auxiliars en desús (per exemple coberts o galliners que ja no s’utilitzen); transformar antigues construccions agràries adossades o pròximes al conjunt catalogat; millorar l’aspecte paisatgístic de les finques, i l’assignació d’usos per a cada finca d’acord amb l’edificació, lloc i entorn.

 

El catàleg té una fitxa individual per a cadascuna de les 92 masies, cases, conjunts o edificacions singulars, amb la descripció informativa, els paràmetres d’ordenació i les condicions d’ús i edificació.

 

El Pla especial de masies en sòl no urbanitzable es va aprovar inicialment per la Junta de Govern el 2 de juny de 2014.Durant el termini d’exposició pública s’han rebut 21 al·legacions, la major part de les quals s’ha estimat total o parcialment, així com algunes esmenes i recomanacions d’altres administracions que han lliurat els seus informes sobre el pla.

 

Entre els canvis efectuats al document aprovat inicialment, s’ha introduït l’activitat habitatge turístic en habitatges familiars. Pel que fa a l’ús hoteler, d’acord a la normativa vigent aquest queda prohibit a les finques ubicades a l’àmbit del Pla Especial Montnegre-El Corredor i, a les cases catalogades amb grau de protecció A pel Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró, es condiciona a la presentació d’un estudi històric-arquitectònic per valorar si és compatible.