Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament acorda mantenir el compromís d’impulsar accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o lloguer

Escoltar

L’Ajuntament acorda mantenir el compromís d’impulsar accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o lloguer

El Ple del passat mes de juny va aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada per ERC-MES per la continuïtat de les iniciatives i accions municipals que permet la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.


 

El text aprovat és el següent:

 

“ Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del Govern espanyol en funcions de judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel Govern en funcions davant aquest tribunal.

 

Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra legislativa catalana.

 

Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics.

 

Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació de les seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.

 

Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.

 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres a l’Ajuntament de Mataró proposa l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

Primer.Continuar desenvolupant des de l’Ajuntament de Mataró les iniciatives que permet la Llei 24/2015, mantenint, com altres ajuntaments, el compromís de continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.

 

Segon. Fer arribar aquest acord a les entitats del tercer sector, a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya”.