Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament rebutja la suspensió de la reforma de la Llei catalana de l’exercici de les professions de l’esport

Escoltar

L’Ajuntament rebutja la suspensió de la reforma de la Llei catalana de l’exercici de les professions de l’esport

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró reunida el 2 de maig va aprovar una declaració institucional, presentada pel grup municipal de CiU, de rebuig a la suspensió de la Llei 7/2015 catalana, que modifica la normativa anterior (Llei 3/2008) de l’exercici de les professions de l’esport.

 

El text va ser aprovat amb els vots favorables del grup signant a més del PSC, ERC-MES, VOLEMataró, CUP i ICV-EUiA. Van votar-hi en contra Ciutadans i PPC, i es va abstenir PxC. El Ple municipal celebrat el 5 de maig va donar compte de la declaració aprovada, que diu textualment:

 

“Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès provisionalment l’aplicació d’alguns articles de la Llei 7/2015, de 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

 

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’esport i va plantejar la reforma de la Llei de l’exercici de les professions de l’esport per donar resposta a les necessitats que havien sorgit amb el pas del temps en l’aplicació de l’anterior normativa, les quals havien estat reivindicades per les diferents associacions, clubs, federacions esportives i consells esportius.

 

La Generalitat va fer arribar al Govern espanyol la motivació de la modificació en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i es va deixar clara la voluntat de que es pogués inscriure al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) qualsevol professional de qualsevol territori de l’Estat, de manera que no es discriminava a ningú.

 

De la mateixa manera si es va fer explícita la potestat de signar acords entre el ROPEC i altres registres europeus era per facilitar també als professionals no espanyols que poguessin exercir a Catalunya. Per això, les motivacions del recurs restarien sense contingut objectiu.

 

El Govern espanyol ha fet de la interposició sistemàtica de recursos d’inconstitucionalitat contra les iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya un modus operandi, atacant i vulnerant les competències i autogovern propis de Catalunya, davant el qual no podem restar impassibles.

 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Reivindicar la competència exclusiva en matèria de l’esport recollida a l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya, i que entre altres atribucions incorpora:

 

•El foment, la divulgació, la planificació, la coordinació, l’execució, l’assessorament, la implantació i la projecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport arreu de Catalunya, a tots els nivells socials.

 

•La regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt rendiment esportiu.

 

•L’establiment del règim jurídic de les federacions i els clubs esportius i de les entitats catalanes que promouen i organitzen la pràctica de l’esport i de l’activitat física en l’àmbit de Catalunya, i la declaració d’utilitat pública de les entitats esportives.

 

•La regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva.

 

•El registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l’activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya.

 

Segon.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el que afecta a la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

 

Tercer.- Donar suport al Govern i al Parlament de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

 

Quart.- Donar suport a les Federacions, Clubs i Consells esportius en totes les accions que duguin a terme per mantenir intacta la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

 

Cinquè.- Donar suport als tècnics federatius que amb aquesta suspensió es trobaran novament sense la protecció jurídica necessària per poder exercir la seva professió.

 

Sisè.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport.

 

Setè.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol i a les entitats, clubs i professionals de l’esport del municipi.”