Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una declaració institucional en contra de la LRSAL

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una declaració institucional en contra de la LRSAL

Es tracta de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

La Junta de Portaveus, celebrada el 25 de novembre, va aprovar una declaració institucional en contra de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). La proposta, presentada pel grup VOLEMataró, va ser aprovada amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC-MES, Ciutadans, la CUP, PxC, els vots en contra del PP i l’abstenció d’ICV-EUiA.

El text íntegre, que es va donar compte al Ple de l’1 de desembre, és el següent: 
“Les Administracions Locals han estat les grans perjudicades per les polítiques d'austeritat dutes a terme pel Govern central en els darrers anys. En un context de greu crisi econòmica i política, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) que va suposar una retallada competencial sense precedents i una important reculada en els serveis que presten les corporacions locals, les administracions més properes a la ciutadania.
Des de la seva tramitació, la LRSAL ha comptat amb l'absolut rebuig de gairebé totes les forces parlamentàries representades a les Corts Generals, ha estat incapaç de generar consensos durant la seva elaboració i aprovació, i àdhuc ha esdevingut objecte de diversos recursos d'inconstitucionalitat, que han estat admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional (TC) i que comencen ja a resoldre's. Recentment el TC n’ha declarat inconstitucionals alguns articles i ha estimat la impugnació de diverses disposicions.
La LRSAL ha implicat una important disminució en els serveis públics prestats per les administracions locals, que han optat o bé per externalitzar aquests serveis, o bé per reduir-los, fet que a la pràctica n’ha comportat sovint l’efectiva desaparició. També ha introduït canvis substancials en el funcionament d'Ajuntaments, Diputacions i Comunitats Autònomes, amputant garanties democràtiques, de representació i participació ciutadana, retallant serveis socials que es prestaven satisfactòriament als municipis. En conseqüència, la LRSAL suposa un atemptat contra l'àmbit competencial de les CCAA i contra l'autonomia local, cercant la consolidació de la tutela preventiva i col•locant l'administració local en situació de submissió i sotmetiment a l'Administració General de l'Estat, fet que topa clarament amb la garantia constitucional de l'autonomia local i amb la Carta Europea d’Autonomia Local.
Sota l'excusa d'una gestió ineficient i de corregir les mancances de les Administracions locals, s'amaga realment la intenció de mercantilitzar els serveis públics, amb les conseqüències nefastes que això té: una reducció en la qualitat i en la quantitat dels serveis prestats a la ciutadania.
La proposta de Llei presentada per les diputades i diputats i portaveus de Unidos Podemos, En Comú Podem i En Marea té com a objectiu derogar la major part de l'articulat de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que ha provocat una rigidesa excessiva i una falta d'eficiència en els procediments administratius i en els serveis que es presten a les administracions locals, re tornant-se així a la flexibilitat i la proximitat que la prestació d'aquests serveis requereixen per al seu adequat desenvolupament.
Aquesta proposta de llei està formada per dos articles. El primer exceptua d'aquesta derogació alguns apartats, articles i disposicions de la Llei 27/2013 i el segon té com a objectiu la modificació d'alguns articles de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, recuperant algunes competències perdudes. També s'introdueixen dues disposicions addicionals, que consisteixen en la modificació d'articles puntuals, i s'inclouen també una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
Ens trobem davant una emergència històrica en el municipalisme del segle XXI i per això és imprescindible acabar amb l'asfíxia competencial i financera actual, i tornar temporalment al consens anterior, simbolitzat per la Llei 7/1985 amb algunes modificacions adaptades al moment actual. Per aquest motiu, la disposició addicional tercera estableix un mandat al Govern de l'Estat perquè en el termini de 9 mesos prengui les mesures necessàries per a construir i establir una nova municipalitat que ordeni les bases del règim local, es redissenyin les competències dels ens locals i s'estableixin les bases per a la regulació d'un nou finançament i d'hisendes locals, amb l'objectiu d'establir una veritable autonomia fiscal i financera municipal que garanteixi la prestació dels serveis públics a la ciutadania.
És indispensable que en aquest procés s'involucrin el màxim d'institucions municipals, persones expertes, societat civil i a la ciutadania en el seu conjunt. Cal un nou municipalisme que sigui font i impuls de transformació de la nostra democràcia a tots els nivells, un nou municipalisme que tingui com a eixos centrals la recuperació de drets, la transparència i la participació directa i vinculant de la ciutadania.

Per tot això, el grup municipal VOLEMataró proposa a l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el ple suport d’aquesta corporació a la proposta de llei presentada per Unidos Podemos, En Comú Podem i En Marea per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local.
Segon.- Donar coneixement d’aquest suport i de l’aprovació d’aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i al govern espanyol”.