Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus s’adhereix al Manifest local per a l’habitatge digne i contra la pobresa energètica

Escoltar

La Junta de Portaveus s’adhereix al Manifest local per a l’habitatge digne i contra la pobresa energètica

La Junta de Portaveus, celebrada el passat dilluns 1 de febrer, va aprovar la declaració institucional presentada pels grups municipals d’ERC-MÉS i CiU d’adhesió al Manifest local per a l’habitatge digne i contra la pobresa energètica. El text es va aprovar amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC-MÉS, VOLEMataró i la CUP i l’abstenció de C’s i el PP. A la Junta de Portaveus no hi van assistir els portaveus de PxC i ICV-EUiA. En el Ple de febrer es va donar compte de la declaració institucional.


 

El text íntegra aprovat és el següent:

 

“El món local, l’Administració més propera a la ciutadania, és la que millor coneix la situació real, però alhora és la que més limitacions té per engegar polítiques efectives per a la recuperació tota vegada que la capacitat de finançament d’aquesta és molt limitada.

 

No podem però oblidar que els polítics hem de lluitar pel respecte als drets fonamentals, fomentant polítiques d’inclusió, que minvin les ineficiències institucionals.

 

Actualment la realitat habitacional al nostre país és que juntament amb l’existència de milers d’habitatges buits, de titularitat de les entitats financeres, fons voltor o grans tenidors, amb origen en execucions hipotecàries, desnonaments o execucions dineràries, hi ha milers de famílies sense possibilitat real d’accés a un habitatge digne.

 

És obvi que és l’Administració qui hi ha de garantir el poder gaudir del dret fonamental a un habitatge digne, però la realitat és molt mes cruel, atès que hi ha un gran nombre de famílies sense recursos, que no poden accedir a un habitatge i/o que tampoc no poden assumir les despeses de subministraments d’aigua, gas i electricitat.

 

Per altra banda, s’ha de fer esment que el 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modificava la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:

 

a) Definició de pobresa energètica 

b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas 

c) Protecció contra talls de subministrament per famílies vulnerables entre novembre i març, i ajornament i mediació en relació al deute contret.

 

El Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.

 

Posteriorment, el Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum.

 

En aquesta llei:

 

. A l’article 3, insisteix en la definició de pobresa energètica i de quines persones estan en situació de vulnerabilitat.

. A l’article 17, s’especifica el procediment per evitar els talls de subministrament d’aigua, energia i gas.

. A l’art. 18, s’inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les factures.

. A la disposició addicional primera, es crea el Fons d’Atenció Solidària de subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o gas, tinguin els instruments de suport econòmic necessaris.

. Inclou també una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el Tribunal Constitucional (TC) va acordar no pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l’esmentat Decret.

 

A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals (Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost.

 

A l’article 6 d’aquesta Llei, es descriuen un seguit de mesures per lluitar contra la pobresa energètica.

 

1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.

2.- S’estableix la comunicació als serveis socials i la seva intervenció prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments.

3.- Les administracions públiques han de formalitzar acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.

4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3. L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010.

 

Va ser el passat mes d’octubre que el TC va admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat emès pel Govern de l’Estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18 disposant de 5 mesos per estudiar el recurs.

 

En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que si s’acorda aquesta comissió, s’allargarà el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de novembre al 5 de maig de 2016. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.

 

Davant aquesta caòtica i per tal de fer front a la mateixa, els representants dels municipis reunits de gairebé tota Catalunya van proposar impulsar la creació d’una “Plataforma de Municipis per a l’Habitatge Digne i contra la pobresa energètica” com a instrument per a plantejar als governs autonòmics, al Govern estatal, als agents econòmics i socials, i a l’opinió pública en general, l’adopció de mesures polítiques orientades a trobar una solució estructural i sostenible dels problemes relacionats amb l’habitatge al nostre país.

 

Els grups municipals d’ERC-Moviment d’Esquerres i de CiU, davant la gravetat que suposa aquest nou intent de derogar una legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica, presenten aquesta MOCIÓ i demanen que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents acords:

 

Primer.- L`Ajuntament de Mataró s’adhereix íntegrament al Manifest local per a l’habitatge digne i contra la pobresa energètica elaborat per diversos ajuntaments del país entre els quals Mataró, a les jornades amb el mateix nom celebrades a Terrassa, el 10 de novembre de 2015 i en el que s’acordà:

 

1.- Reconèixer el dret a l’habitatge com un dret fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes i instar les administracions competents a desenvolupar les lleis adequades per garantir efectivament l’exercici d’aquest dret a tota la ciutadania.

 

2. Determinar que el dret a l’habitatge digne s’ha de garantir a totes les famílies a un preu màxim equivalent a un terç dels ingressos familiars, inclosos els subministres bàsics d’aigua, gas i electricitat.

 

3. Desenvolupar polítiques de promoció pública d’habitatge destinat bàsicament a lloguer social, fins assolir percentatges semblants a l’entorn europeu (més del 15 %) sobre el parc total d’habitatges del país.

 

4. Revisar la normativa vigent, com la “ley de segunda oportunidad” i altres, que permetin paralitzar les execucions hipotecàries en cas d’insolvència justificada de bona fe, i alternativament, acordar la dació en pagament exonerant el deute pendent i excloent de l’execució dels avals l’habitatge habitual de l’avalador.

 

5. Reconèixer el dret de les persones que hagin perdut l’habitatge com a conseqüència d’una execució hipotecària per insolvència sobrevinguda, a què se’ls faciliti un habitatge en règim de lloguer social a un preu que no superi el 30 % dels seus ingressos.

 

6. Incrementar el parc d’habitatges dels fons socials d’habitatge públic (locals, autonòmics i estatal) per garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania vulnerable, atorgant als ajuntaments les funcions de gestió de tots els habitatges socials del seu municipi, i assumint des de les CA i AGE les despeses d’obtenció i manteniment dels habitatges dels fons supramunicipals.

 

7. Regular per llei la cessió obligatòria de l’ús temporal als fons públics d’habitatge social dels habitatges buits propietat d’entitats financeres i/o grans propietaris, que restin més de dos anys desocupats i, per tant, sense complir la funció social per a la qual foren construïts. Aquestes cessions augmentaran el parc disponible d’habitatges en lloguer social per atendre emergències i allotjar famílies en situació de vulnerabilitat. Regular ajuts a fons perdut per a la rehabilitació del parc d’habitatges antics propietat dels seus residents o de petits propietaris, incloent aspectes d’eficiència energètica i accessibilitat, i condicionar els ajuts als propietaris no residents a la seva inclusió en els programes de lloguer.

 

9. Per combatre la pobresa energètica, crear un fons social de gestió pública municipal amb aportacions de les empreses subministradores equivalent al 2 % de la seva facturació a cada municipi, destinat a cobrir les despeses de les famílies vulnerables. I prohibir per normativa els talls de subministrament sense informe previ i avaluació dels serveis socials municipals.

 

10. L’existència d’habitatges buits a les ciutats provoca problemes de salubritat, seguretat, convivència, dificulta la cohesió i la planificació urbana i facilita el fenomen de les ocupacions irregulars. Cal habilitar mecanismes i recursos per resoldre les ocupacions i per fomentar la convivència mitjançant la dinamització de les comunitats veïnals.

 

Segon.- L’Ajuntament de Mataró rebutja enèrgicament l’actitud del Govern de l’Estat espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica.

 

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

 

Quart.- L’Ajuntament de Mataró insta el Govern de la Generalitat a donar compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis.

 

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles”.