Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament preveu la congelació de la majoria dels impostos, taxes i preus públics per al 2017

Escoltar

L'Ajuntament preveu la congelació de la majoria dels impostos, taxes i preus públics per al 2017

La pressió fiscal suposarà un increment a l'entorn de l'1,2 %

El Govern municipal ha elaborat l'avantprojecte de modificació de les ordenances fiscals i preus públics per al 2017. L’objectiu de la política fiscal és garantir els ingressos necessaris per prestar els serveis a la ciutadania i permetre la reactivació econòmica de la ciutat. L’avantprojecte, que es va presentar a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica del passat 29 de setembre, proposa un increment de la pressió fiscal al voltant de l’1,2 %. El que l’Ajuntament ingressa en concepte d’ordenances fiscals representa aproximadament el 51 % dels ingressos corrents.


 

Així, l’avantprojecte recull que la pressió fiscal per al 2017 proposa la congelació de la majoria dels impostos, taxes i preus públics, sí que experimenten un increment moderat l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa de serveis funeraris. Quant a les exempcions, bonificacions i ajuts de caire social es proposa el manteniment de totes les mesures vigents. A més, en les taxes de guals, del cens d’animals domèstics, de llicències ambientals i de brossa domiciliària hi haurà canvis i s’incorporen tres taxes noves: la d’habitatges buits, una tarifa integrada per a llicències d’obres i una altra per a les empreses de telecomunicacions.

 

Pel que fa als incentius fiscals, la proposta per al 2017 persegueix la reactivació de l’economia local amb noves bonificacions i ajuts en l’impost de plusvàlua, l’IBI i l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

 

El tipus de gravamen general de l’IBI de finques urbanes serà del 0,524 %, un 1,75 % d’increment respecte a l’any passat. Amb aquest gravamen, l’Ajuntament de Mataró estarà situat en la banda baixa de l’impost, que pot estar entre un mínim de 0,40 i un 1,23 com a màxim. Aquest increment suposarà uns 7 o 8 € més en el rebut mig.

 

Quant a la resta de les modificacions anunciades a les ordenances fiscals per a l’any que ve, la proposta de l’avantprojecte apunta un increment del 3,75% de l’IAE. La tributació de l’IAE només afecta a les empreses que facturen més d’un milió d’euros. Aquest impost a Mataró és sensiblement inferior a la de la majoria de municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat.

 

Altres mesures, i que en aquest cas permeten complir objectius del Pacte per a la Mobilitat, és la recuperació progressiva de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) als vehicles de més de 25 anys d’antiguitat. En aquest àmbit també cal destacar que la taxa de guals, que des de 2003 no es paga (només com a taxa de manteniment), es recupera amb una implementació en 4 anys i segons el nombre de places de l’aparcament.

 

Per incentivar la reactivació econòmica, les ordenances fiscals de 2017 proposen ampliar els incentius fiscals amb exempcions, bonificacions, ajuts i subvencions en diferents impostos, taxes i preus públics, entre aquests: subvenció de l’IBI per la cessió de locals per lloguer a programes de comerç i edificis de patrimoni històric que han fet obres de restauració; bonificació de l’ICIO per obres d’adequació o reforma de locals per obertura d’un nou establiment, per obres realitzades per entitats sense ànim de lucre, obres en edificis catalogats, obres de rehabilitació i de millora en temes de qualificació energètica o obres en un habitatge buit amb la finalitat de posar-ho a disposició de la Borsa de lloguer social i en aquest també hi ha bonificació de la plusvàlua si és per herència i el 100 % de la quota de l’IBI.

 

L’avantprojecte també contempla una nova tarifa integrada de llicències d’obres. Així, en un sol tràmit s’unifica la taxa de llicència urbanística (32,50 €), la taxa per ocupació de via pública (24 €) i la taxa per instal·lar sac de runa (3,35 €/dia). Aquestes tres taxes per separat suposaven un preu d’entre 73 i 87 €, ara la taxa única seria d’uns 60 €.

 

Pel que fa a la taxa de la brossa domiciliària, aquesta canvia i passa de ser una tarifa única a establir-se en funció del valor cadastral de l’habitatge. Aquesta novetat va ser proposada en el si de la Comissió de Tarifació Social. Així, hi haurà tres trams de la taxa de la brossa segons el valor cadastral de l’habitatge: 80 € (equival a un 20 % dels habitatges); 109,10 € (la taxa única actual, i que equival al 46 % dels habitatges) i 125 € (34 % dels habitatges).

 

L’avantprojecte també recull l’exempció de la taxa d’animals domèstics de gats i fures i la reducció de la taxa de tinença de gossos, que passa de 30 € a 20 €.

 

També quedaran exempts de pagar la taxa corresponent, el preu públic de reserva d’estacionament de bicicletes, els establiments de missatgeria i repartiment.

 

I s’està estudiant una línia d’ajuts als establiments de l’àmbit de la cultura i espectacles per compensar l’impacte del 21 % d’IVA.

 

També cal fer esment de la modificació actual de la bonificació dels vehicles ecològics, que segons el tipus de vehicles tindran més bonificació o menys.

 

 

Política fiscal i marc pressupostari 2017

 

La política pressupostària i fiscal i el Pla d’Actuació Municipal han de donar resposta als reptes i a les necessitats de la ciutat, en aquest sentit les propostes de modificació de les ordenances fiscals 2017 apunten que l’increment de l’IBI aportarà 590.000 € que es destinaran a programes d’actuació municipal (PAM); l’increment de l’IAE ingressarà 90.000 € que es consignaran al foment de l’activitat econòmica; la recuperació progressiva de la taxa de guals contribuirà a la millora de l’accessibilitat i de les voreres; la modificació de l’IVTM es destinarà a la millora de la mobilitat sostenible.

 

 

Beneficis fiscals de caire social de 2016

 

La política fiscal del 2016 s’ha fet un gran esforç per crear mesures d’ajuts per als col·lectius més desafavorits i en aquesta proposta per al 2017 les exempcions, bonificacions i ajuts de caire social està previst que es mantinguin.

 

Gràcies a la difusió que se n’ha fet, els beneficis fiscals de caire social han arribat a un gran nombre de gent. Així, a data del 26 de setembre, la bonificació per l’IBI per a família nombrosa se n’han concedit 279; per a família monoparental, 93; i per raons de capacitat econòmica, 1.143.Pel que fa a l’exempció de la brossa domiciliària, 100 %, se n’han beneficiat 1.191 famílies i la bonificació del 25 % s’ha concedit a 178 famílies. El total del benefici fiscal per a aquestes conceptes ha estat de 298.891 €.

 

Comparant el 2015 i el 2016 l’Ajuntament  ha increment les bonificacions i subvencions en concepte de l’IBI (als col·lectius abans esmentats) un 52,79 % el 2016 i pel que fa a la brossa domiciliària l’increment ha estat del 30,41 %.

 

 

Calendari

 

El Govern municipal vol aprovar la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per al 2017 amb el màxim consens polític. Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins al 13 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer-ne l’aprovació inicial en un Ple extraordinari a finals d’octubre i l’aprovació definitiva en un altre Ple extraordinari a finals de desembre.